Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

9 september 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: K4
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbod technische briefing van CPB en PBL over het rapport 'Kansrijk mobiliteitsbeleid'

 3. 3

  Aanbod technische briefing van PBL over de policy brief ‘Van coronacrisis naar duurzaam herstel’

 4. 4

  Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuringswet Verdrag inzake strafbare feiten begaan aan boord van luchtvaartuigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wetswijzigingen in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Besluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhang wijziging Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, Asbestverwijderingsbesluit, Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorhang ontwerpbesluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang ontwerpregeling tot wijziging Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verdragswijziging voor voertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK inzake het treinverkeer tussen België en het VK via de vaste kanaalverbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorlopige toepassing van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nahang wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit in verband met de invoering van een ontgassingsverbod op de binnenwateren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenstelling commissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Advies onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Definitieve Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken brandwerendheid wegtunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op commissieverzoek over de conclusies van Rijkswaterstaat op het SUUNTA-rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Startbeslissing MIRT Verkenning OV en wonen in de regio Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Waalbrug Nijmegen en Nieuwe Sluis Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de motie van lid Moorlag over scenario's om de buitenlandse deelnemingen van NS af te bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Update acties, moties en toezeggingen inzake het OV en COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het OV

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland - Randstad

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Resultaten internetconsultatie ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Concept-onderzoeksrapport Royal Haskoning over dodelijk ongeval met spookrijder op de A73

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken beoordeling aanvraag Stint Bus

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de motie van de leden Van Aalst en Agema over het tegengaan van het gebruik van lachgas in verkeerscampagnes

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Maandrapportage CBR juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eindverslag Eringa inzake problematiek CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Maandrapportage CBR mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Frequentieverhoging Arnhem – Schiphol - Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag Basisnet 2019 en aanpak voor een robuust Basisnet 2028

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  NS onderzoek ontspoorde trein bij Voorburg op 2 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2019-2 en rapportage ADR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Informatie over aanpassing van het ontwerpbesluit in verband met het voorkomen van negatieve gevolgen voor rijbewijzen door de coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Maandrapportage CBR juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toepassing artikel 1 Tijdelijke wet COVID-19 in verband met rijbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Bemanningswisselingen zeevarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Ongevalscijfers scheepvaart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Werkwijze triage Kustwacht bij spoedeisende en niet-spoedeisende maritieme hulpverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van een schriftelijk overleg over Spoorveiligheid/ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Kabinetsreactie briefadviezen ‘Mobiliteit en de coronacrisis’ en ‘OV-gebruik tijdens de opstartfase’

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Publiekrechtelijke omvorming ProRail Brief Beoogde inwerkingtredingsdatum omvorming ProRail tot zbo

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Besluitvormingsproces in Raad van ICAO over wijziging baseline van het CORSIA

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Besluit Raad van ICAO over tijdelijke aanpassing baseline van het CORSIA

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over drie rapporten over vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Voortgang Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Tussenrapportage NLR-onderzoek milieuscores

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Adviezen Ontwerp-Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Toetsbrieven Ontwerp-Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Eindhoven Airport 2020-2030 – uitvoering advies Proefcasus Eindhoven Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Stand van zaken opvolging Algemeen Overleg Vliegen boven conflictgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Onderzoeken vogelmonitoring Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake dodelijk ongeval met Pipistrel Alpha Electro

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Scenariostudie impact COVID-19 op luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Tussenrapportage van het onderzoek naar risico van besmetting aan boord van vliegtuigen door NLR en RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Voorwaarden losse vliegtickets bij omboeking en annulering vanwege gezondheidsklachten

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Resultaten van de inspectie naar luchtvaartvouchers door de ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verlenging vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verkeerde datum verlenging vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verlenging vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verlenging vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Gefaseerd weer aanzetten van de verlichting op de autosnelwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op de motie van het lid Lacin over snelle afspraken met de NS over een steunpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Uitstel reactie op de motie van het lid Van Esch over alternatieven voor het gebruik van fosfine

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verlengen en behouden van reeds afgegeven rijbewijzen en examens met betrekking tot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Onderzoek NLR HEPA-filters aan boord van vliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verlaging Kiwa-tarieven Transportsectoren juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Uitstel reactie op motie Van der Graaf c.s. over mogelijkheid herziening Wet bestrijding maritieme ongevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Rapportage ongewone gebeurtenissen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verslag van het schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid van 17 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 82. 82

  Vooruitblik op de jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Stand van zaken subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Aanpassingen beleid PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Uitvoering van het Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Evaluatie van de Regeling Taken Meteorologie en Seismologie (RTMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Onderzoek Kuijken inzake Besluit bodemkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Maatregelen om effecten COVID-19 op de kunststof- en textielsectoren te mitigeren

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Stand van zaken acties naar aanleiding van Taskforce Herijking Afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  SER-advies duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Rapport stalbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Update droogteperiode – overgang naar normaal waterbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Stand van zaken naar aanleiding van het AO Water 22 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Reactie op verzoek commissie over de opzet van de beleidsdoorlichting Integraal waterbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 99. 99

  Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen biotechnologie en voorstel Europese Commissie spoedverordening COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Internationaal personenverkeer in relatie tot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Fiche: Verordening maatregelen duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Verslag van de informele videoconferentie van EU-milieuministers op 23 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Kabinetsreactie op de openbare raadpleging "herziening EVOA" van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn Nucleaire Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  EU-voorstellen week 24-35

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Beantwoording vragen commissie over hoofdlijnen integrale besluit marktordening op het spoor na 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 108. 108

  Update implementatie RED2: aanbieden integrale ketenanalyse biobrandstoffen, rapportage energie vervoer 2019 en wijziging Besluit energie vervoer 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Onderzoek effect ventilatiesystemen op besmettingsrisico COVID-19 aan boord van vliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Verslag inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Kennisagenda 2020

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Medische keuringen CBR (voorstel in voorbereiding)
  - Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Mobiliteitskeuzes (het voorstel van de voorbereidingsgroep staat op deze agenda en is aangenomen, hetgeen betekent dat de Rli om advies zal worden gevraagd)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (staf gestart met literatuurstudie afdekking kennisbehoefte door bestaand onderzoek)
  - Begrotingen en jaarverslagen (28 mei inbreng vragen verantwoordingsstukken, 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3 juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen; stafnotities voor 2 en 3 juni zijn verspreid)
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
 112. 112

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
  3. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Dit wetsvoorstel wordt als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  5. Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
  Dit wetsvoorstel wordt als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  6. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  7. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Op 10-09-2020 zal een rondetafelgesprek in fysieke zin plaatsvinden en op 14-09-2020 wordt inbreng geleverd ten behoeve van het wetsverslag.
  8. Wet Mobiliteitsfonds, ingediend op 31-03-2020, 35426
  Aangemeld voor plenaire behandeling in de vorm van een wetgevingsoverleg op 10 september 2020.
  9. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Op 01-07-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  10. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
  Dit wetsvoorstel wordt als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  11. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
  Op 02-09-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  12. Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519.
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 23-09-2020.
 113. 113

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  56. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  117. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
  124. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
  Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  17. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  20. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  53. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  57. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  58. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  67. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  69. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
  83. Dertigledendebat over bezuinigingen bij NS (staatssecretaris I&W, minister Financiën)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de Regeling van Werkzaamheden van 30 juni 2020
  Ntb. Dertigledendebat over het bericht ‘Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort’ (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de Regeling van Werkzaamheden van 8 september 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
  VAO Water, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS)
  VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

  De begroting van Infrastructuur en Waterstaat, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds wordt behandeld in de week van 17, 18 en 19 november
 114. 114

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing te organiseren met het RIVM over de aanpassing van het beleid met betrekking tot de normen voor PFAS vóór het algemeen overleg Leefomgeving op 15 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Voorstel van de leden Schonis (D66), Postma (CDA), Kröger (GL), Van Dijk (PvdA) en Van der Graaf (ChristenUnie) voor een rondetafelgesprek naar aanleiding van het OVV-rapport over de containerramp met de MSC Zoe op 28 oktober 2020 van 10.00 - 12.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Voorstel van de leden Kröger (GroenLinks) en Amhaouch (CDA) om een kabinetsreactie te ontvangen op het Rli-advies Verzet de wissel naar beter internationaal reizigersvervoer per trein en om de Rli te verzoeken een technische briefing te verzorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Voorstel van de voorbereidingsgroep voor het kennisthema Mobiliteitskeuzes voor een adviesaanvraag bij de Rli

  Te behandelen:

  Loading data