Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 9 september 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 9 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbod technische briefing van CPB en PBL over het rapport 'Kansrijk mobiliteitsbeleid'
3
Aanbod technische briefing van PBL over de policy brief ‘Van coronacrisis naar duurzaam herstel’
110
Verslag inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Te behandelen:

111
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Medische keuringen CBR (voorstel in voorbereiding)
- Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Mobiliteitskeuzes (het voorstel van de voorbereidingsgroep staat op deze agenda en is aangenomen, hetgeen betekent dat de Rli om advies zal worden gevraagd)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (staf gestart met literatuurstudie afdekking kennisbehoefte door bestaand onderzoek)
- Begrotingen en jaarverslagen (28 mei inbreng vragen verantwoordingsstukken, 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3 juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen; stafnotities voor 2 en 3 juni zijn verspreid)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
112
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
3. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Dit wetsvoorstel wordt als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
5. Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
Dit wetsvoorstel wordt als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
6. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
7. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Op 10-09-2020 zal een rondetafelgesprek in fysieke zin plaatsvinden en op 14-09-2020 wordt inbreng geleverd ten behoeve van het wetsverslag.
8. Wet Mobiliteitsfonds, ingediend op 31-03-2020, 35426
Aangemeld voor plenaire behandeling in de vorm van een wetgevingsoverleg op 10 september 2020.
9. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Op 01-07-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
10. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
Dit wetsvoorstel wordt als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
11. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
Op 02-09-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
12. Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519.
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 23-09-2020.
113
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
56. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
117. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
124. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
17. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
20. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
53. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
57. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
58. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
67. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
69. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
83. Dertigledendebat over bezuinigingen bij NS (staatssecretaris I&W, minister Financiën)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de Regeling van Werkzaamheden van 30 juni 2020
Ntb. Dertigledendebat over het bericht ‘Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort’ (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de Regeling van Werkzaamheden van 8 september 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
VAO Water, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS)
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

De begroting van Infrastructuur en Waterstaat, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds wordt behandeld in de week van 17, 18 en 19 november
114
Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing te organiseren met het RIVM over de aanpassing van het beleid met betrekking tot de normen voor PFAS vóór het algemeen overleg Leefomgeving op 15 oktober 2020

Te behandelen:

115
Voorstel van de leden Schonis (D66), Postma (CDA), Kröger (GL), Van Dijk (PvdA) en Van der Graaf (ChristenUnie) voor een rondetafelgesprek naar aanleiding van het OVV-rapport over de containerramp met de MSC Zoe op 28 oktober 2020 van 10.00 - 12.00 uur

Te behandelen:

116
Voorstel van de leden Kröger (GroenLinks) en Amhaouch (CDA) om een kabinetsreactie te ontvangen op het Rli-advies Verzet de wissel naar beter internationaal reizigersvervoer per trein en om de Rli te verzoeken een technische briefing te verzorgen

Te behandelen: