Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering LNV dd 16 december 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering LNV dd 16 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Lijst van vragen en antwoorden over de toelichting op de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 12 ‘Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken’ over de begrotingen van 2015-2019

Te behandelen:

22
Wetenschappelijke toets artikel 3.1 Comptabiliteitswet-bijlage bij het beleidsvoorstel Gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden - prof. dr. Hens Runhaar en dr. ir. Wim de Haas

Te behandelen:

24
Stafnotitie stand van zaken kennisagenda LNV 2020
25
Stafnotitie - Voorstel agenda algemeen overleg Verzamelonderwerpen LNV
27
Wetgevingsrapport Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (35642)
28
Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Details

Debatten
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
34
Activiteiten t/m 19 januari 2021

Details

Besluit: De commissie heeft besloten het algemeen overleg Natuur van 13 januari 2021 tot nader order uit te stellen, met dien verstande dat getracht wordt het vóór het voorjaars- en verkiezingsreces te organiseren.
Besluit: Het vertrouwelijk gesprek NVWA van 14 januari 2021 wordt tot nader order uitgesteld, met dien verstande dat getracht wordt het vóór het algemeen overleg NVWA van 27 januari te organiseren.
Besluit: De procedurevergadering van 13 januari zal op 20 januari 2021 in digitale vorm plaatsvinden. 
Besluit: Er wordt een nieuwe datum gezocht voor de aanbieding van de petitie van Stichting NatuurAlert.
Besluit: De petitie-aanbieders van Varkens in Nood zullen verzocht worden hun petitie schriftelijk aan de commissie te doen toekomen.

Noot: Tijdens de digitale procedurevergadering van 20 januari 2021 zal o.b.v. de stand van zaken op dat moment een nieuw behandelvoorstel gedaan worden voor bovenstaande activiteiten en, indien de huidige COVID-19-maatregelen gehandhaafd blijven, voor de overige activiteiten tot aan het voorjaars- en verkiezingsreces.
35
Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks) om een reactie van de minister op het PBL-rapport "Nederlands natuurbeleid in internationale context. Voortgang realisatie natuur- en biodiversiteitsbeleid", te ontvangen voor het algemeen overleg Natuur

Te behandelen:

36
Verzoek van het lid De Groot (D66) om het schriftelijk overleg over de Evaluatie Wet dieren om te zetten in een algemeen overleg

Te behandelen:

37
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een reactie van de minister op het rapport "Ecologische effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen" van Stichting NatuurAlert Nederland, te ontvangen voor het algemeen overleg Natuur

Te behandelen: