Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 januari 2020
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Herziene agenda in verband met gewijzigde datum.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.S. Veldman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem (Kamerstuk 25657-323)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake open brief van de Stichting Tot hier en niet verder m.b.t. vergoeding en behandeling van ziekte Multiple Sclerosis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstelbrief over het verzoek om een Planningsbrief 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie Onderzoeksrapport Suïcides in 2017 onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eerste versie van het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT systemen CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek over menstruatie-armoede in Nederland uitgevoerd door De Bovengrondse

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op evaluatierapport Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) over uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering gewijzigde motie leden Bergkamp en Dik Faber over organiseren van een congres over directe inspraak (Kamerstuk 34858-43)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen (Kamerstuk 35285-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar ‘inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeer-ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  IGJ-rapporten afschaling en overname zorgverlening MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Omzetgerelateerde boete Warenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over beantwoording van specifieke vragen met betrekking tot de sluiting van diverse jeugdzorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie om eerdere publicatie van het rapport van de ‘Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brief van het lid Van Gerven over een doorrekening van het voorstel om een bereikbaarheidsnorm voor ziekenhuizen van 20 minuten in te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kennisagenda 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire en commissie debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 24 januari 2020)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 28. 28

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie    
                                                            
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  5. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  6. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  7. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  8. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  9. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  10. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  11. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  12. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  13. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  14. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  15. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  16. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  17. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  18. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
  19. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  20. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  21. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  22. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  23. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  24. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019). 
  25. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  26. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  27. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  28. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  29. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
 29. 29

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluit:  Ter informatie.
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  2. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  4. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  5. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  10. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  11. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  12. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  13. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  14. Dertigledendebat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS).
  15. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  16. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  17. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 30. 30

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's


  Besluit:  Ter informatie
   
  1. AO GGZ, 29 januari 2020
  2. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
  3. AO Medisch zorglandschap (voortzetting van 28 november 2019), 6 februari 2020
  4. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
  5. AO Verpleeghuiszorg, 12 februari 2020
  6. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
  7. AO Zorgfraude, 19 februari 2020
  8. AO Governance in de Zorgsector, 20 februari 2020
  9. AO Wijkverpleging, 4 maart 2020
  10. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
  11. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
  12. AO Kindermishandeling/Huiselijk geweld,  19 maart 2020
  13. AO PGB, 26 maart 2020
  14. AO Gehandicaptenbeleid, 2 april 2020
  15. AO Medisch specialistische zorg/Ziekenhuiszorg, 2 april 2020
  16. AO Zorgverzekeringswet, 8 april 2020
  17. AO Langer Thuis, 16 april 2020
  18. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
  19. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
  20. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020
  21. AO Medisch zorglandschap, 25 juni 2020
 31. 32

  Uitkomst inventarisatie beleidsthema's V-100

 32. 33

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) en het lid Westerveld (GL) om een gesprek met betrokkenen over hulpverlening aan jongeren met multi-problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 34

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut ‘Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 35

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een technische briefing met de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 36

  Verzoek van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Geselschap (VVD) en Bergkamp (D66) om een rondetafelgesprek inzake Wet Zorg en Dwang

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 37

  Verzoek van het lid Diertens om een brief over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in China

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 38

  Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Hijink (SP) om een brief van de minister met een stand van zaken brief over de situatie bij Reinaerde in Woerden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 39

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op het artikel "Grote zorgen bij ouders van chronisch zieke kinderen door korten pgb".

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 40

  Verzoek namens het lid Van den Berg, mede namens de leden Regterschot, Diertens en Dik-Faber om een rondetafelgesprek te organiseren over lerende cultuur in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 41

  Verzoek van het lid Regterschot (VVD) om een algemeen overleg GGZ in maart, juni en november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 42

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een algemeen overleg Verpleeghuiszorg in juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 43

  Verzoek van het lid Regterschot (VVD) om een algemeen overleg over Maatschappelijke opvang in mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 44

  Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een stand van zakenbrief over het Nederlands Astmacentrum in Davos

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 45

  Verzoek van het lid Veldman (VVD) om een brief over geneesmiddelenprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 46

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een AO over Zwangerschap en geboorte op 13 februari 2020, aansluitend op het AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (10.00-14.30 uur)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 47

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een schriftelijk overleg te voeren over de brieven over homogenezingstherapieën, geagendeerd voor het AO Kindermishandeling/Huiselijk geweld op 19 maart 2020 (Kamerstukken 28345-224 en 28345-225)

  Te behandelen:

  Loading data