Algemeen overleg : Begroten en verantwoorden (geannuleerd; brieven geagendeerd voor wetgevingsoverleg op 29 juni)

De vergadering is geannuleerd

25 juni 2020
15:00 - 17:00 uur
Commissie: Financiën

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • W.B. Hoekstra
    minister van Financiën

Deelnemers

  • Voorzitter
    A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

  1. 1

    Begroten en verantwoorden

    Conform het besluit van de procedurevergadering Financiën van 22 januari 2020.
  2. 2

    Planning investeringspilots baten-lasteninformatie en tussentijdse evaluatie

    Te behandelen:

    Loading data
  3. 3

    Derde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit

    Te behandelen:

    Loading data
  4. 4

    Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting van artikel 11 Financiering staatsschuld van hoofdstuk IXA Nationale Schuld over de periode 2016-2019 (Kamerstuk 31935-61)

    Te behandelen:

    Loading data
  5. 5

    Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Begroten en Verantwoorden van 12 december 2019

    Te behandelen:

    Loading data
  6. 6

    Nieuw - Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Inzicht in Publiek Geld (deel 2)"

    Te behandelen:

    Loading data