E-mailprocedure : Voorstel tot uitstel van het AO van 22 januari over de Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

De vergadering is geweest

13 januari 2020
14:00 uur
Commissie: Financiën
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
I.a.a. de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 
Geachte leden,
 
In reactie op de e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven het voorstel tot uitstel van het AO te steunen: VVD, PVV, CDA, PvdA, PvdD en SGP.
De volgende fracties zijn geen voorstander van uitstellen van het AO: D66, SP en 50PLUS.
De overige fracties hebben niet gereageerd.
 
Dat betekent dat het voorstel tot uitstel van het AO is aangenomen.
Er zal naar een vervangende datum op zo kort mogelijke termijn worden gezocht.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën en commissie SZW
Tweede Kamer der Staten-Generaal


-------------------------------------------------------------------------------

Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën

I.a.a. de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 
Geachte leden,
 
Na overleg met uw voorzitter leg ik u een voorstel voor, strekkende tot het uitstellen van het op 22 januari geplande algemeen overleg over de Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten.
 
Uw commissie heeft expliciet besloten dit debat te willen voeren met niet alleen de minister van BZK, maar ook met de staatssecretaris van Financiën. Na het aftreden van de staatssecretaris van Financiën neemt de minister van Financiën diens portefeuille tijdelijk over.
Van de zijde van het ministerie heb ik het bericht ontvangen dat de minister van Financiën op 22 januari wegens buitenlandse verplichtingen (deelname aan het World Economic Forum in Davos) verhinderd is. Aangezien het houden van het AO met uitsluitend de minister van BZK niet in lijn zou zijn met de intenties van uw commissie t.a.v. dit AO, ligt uitstel daarvan in de rede.
 
Graag verneem ik voor maandag 13 januari aanstaande om 14.00 uur, of u instemt met dit voorstel (graag een Allen beantwoorden op dit bericht).
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën en commissie SZW