E-mailprocedure : Verzoek tot aanbieden van een petitie over de kinderopvangtoeslag op woensdag 4 december

De vergadering is geweest

2 december 2019
15:00 uur
Commissie: Financiën
Geachte leden,
 
In reactie op de e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven het voorstel m.b.t. de petitieaanbieding te steunen:  VVD, PVV, CDA, SP, PvdA en PvdD. De overige fracties hebben niet gereageerd. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen en de petitieaanbieding zal worden georganiseerd.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen FreriksVan: Commissie Financiën
Verzonden: maandag 2 december 2019 11:34
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] - Verzoek tot aanbieden van een petitie over de kinderopvangtoeslag op woensdag 4 december

 
Aan de leden van de commissie Financiën
 
Geachte leden,
 
Hedenmiddag heeft een aantal ouders verzocht om aanstaande woensdag, voorafgaand aan het plenair debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen, een petitie te mogen aanbieden aan uw commissie. Zie het hieronder opgenomen bericht.
 
Hierbij leg ik aan u het voorstel ter instemming voor om aanstaande woensdag, 4 december 2019, van 9.45 tot 10.00 uur, de betrokken ouders in de gelegenheid te stellen de petitie aan te bieden.
 
Graag verneem ik uiterlijk vandaag, maandag 2 december om 15.00 uur, of uw fractie met dit voorstel instemt (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht).
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën en commissie SZW