E-mailprocedure : Hernieuwd voorstel van het lid Lodders tot het houden van een besloten gesprek met de commissie-Donner

De vergadering is geweest

25 november 2019
16:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In reactie op de e-mailprocedure hebben de volgende fracties laten weten het hernieuwde voorstel voor het houden van een besloten gesprek met de commissie-Donner te steunen:  VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP.
 
De fracties van PvdA en PvdD hebben tegen het voorstel gestemd, terwijl de overige fracties niet op deze e-mailprocedure gereageerd.
 
Het voorstel voor het houden van een besloten gesprek (ten aanzien waarvan is verzocht om een vertrouwelijk stenografisch te laten opmaken) heeft derhalve alsnog de steun van een meerderheid verkregen en is aangenomen.
 
Op zo kort mogelijke termijn bericht ik u nader over het moment waarop dit gesprek met de commissie-Donner zal worden gevoerd.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

_________________________________________________
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën,
  in het bijzonder de fiscaal woordvoerders,
 
Geachte leden,
 
In reactie op de uitkomst van de in het weekend gevoerde e-mailprocedure, waaruit is gebleken dat op dat moment geen steun bestond voor het voeren van een besloten gesprek, heeft het lid Lodders (VVD) uw commissie zojuist voorgesteld om alsnog te besluiten tot het uitnodigen van de commissie-Donner voor een besloten gesprek met de commissie Financiën. (Zie het bericht hieronder.)
 
Namens de voorzitter van uw commissie leg ik dit voorstel van mevrouw Lodders aan u voor.
Ik verzoek u uiterlijk hedenmiddag, 25 november, om 16.00 uur te laten weten of u instemt met het houden van een besloten gesprek. (Graag op dit bericht reageren door middel van “Allen beantwoorden”).
 
Indien er steun is van een meerderheid (gebaseerd op de plenaire verhoudingen*) voor het voeren van dit gesprek in beslotenheid, zal worden getracht dat gesprek te houden op donderdag 28 november, 10.00 uur.
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

 
Van: Lodders H.
Verzonden: maandag 25 november 2019 11:21
Aan: Commissie Financiën ; GC-Commissie-FIN
Onderwerp: RE: [UITKOMST E-MAILPROCEDURE] - Voorstel tot het houden van een besloten gesprek met de commissie-Donner
 
Ik ben het met alle leden eens die hebben aangegeven dat een openbaar gesprek absoluut de voorkeur heeft. Nu dat ook na het tweede contact van de voorzitter met de heer Donner niet is gelukt heb ik wel behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. Ik heb een aantal vragen die ik aan de commissie Donner zou willen stellen. Mijn vraag is dus of er voldoende belangstelling is om dit gesprek alsnog te doen plaatsvinden?
Helma
 
W.J.H. (Helma) Lodders
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal VVD fractie
woordvoerder belastingen fiscaliteiten en landbouw | voorzitter vaste commissie VWS