Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

18 februari 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B. Becker (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending reactie op diverse moties ingediend tijdens het Verslag Algemeen Overleg Armoede en Schulden, gehouden op 16 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang inzet werken met gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Breed Offensief

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 21 november 2019 over pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Pensioenberekeningen voor drie scenario’s

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie Wet pensioencommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tussenrapportage algemeen pensioenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over het inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers (Kamerstuk 35000-XV-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diversiteit pensioenfondsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  EU-stafnotitie - Procedure voor selectie en prioritering van EU-voorstellen op basis van Werkprogramma Europese Commissie 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Noodstopprocedure geldelijke sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 13 februari 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
  9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
 19. 19

  Uitkomst emailInventarisatie - Deelname besloten gesprek met een delegatie van het Deense Parlement op 4 maart 2020, 10.00-11.00 uur

  Besluit: Het besloten gesprek met een delegatie van het Deense parlement doorgang laten vinden op 4 maart 2020.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA) en Paternotte (D66).
 20. 20

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050 op 18 maart 2020 van 10.00-12.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 18 maart 2020.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Tielen (VVD), De Graaf (PVV), Palland (CDA), Paternotte (D66) en Jasper van Dijk (SP).
 21. 21

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek Eurocommissaris Schmit op 12 maart 2020,14:45-15.45 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met Eurocommissaris Schmit doorgang te laten vinden op 12 maart 2020.
  • De leden Van der Linde (VVD), Tielen (VVD), Palland (CDA) en Van Weyenberg (D66) hebben zich aangemeld.
 22. 22

  Verzoek om een technische briefing te organiseren over de werking van Syri

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek om inplannen vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek om de staatssecretaris van SZW een reactie te vragen op het rapport van de SEO 'De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek om 1. het AO Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020 te splitsen in een AO Pensioenonderwerpen en een AO AOW-onderwerpen (te plannen voor het meireces) en 2. een nader verslag uit te brengen om het wetsvoorstel Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel om de brieven van de staatssecretaris van SZW over Toelichting op het certificatiestelsel onder de Arbeidsomstandighedenwet, d.d. 13 februari 2020 (Z02943) en over Evaluatie arbobeleidsagenda 2010 en ArboVisie 2040, d.d. 17 februari 2020 (25883-374) toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. De twee brieven worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur.