Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 18 februari 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 18 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

15
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020 op 11 maart 2020
19
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 13 februari 2020)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's
1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
20
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Gezond en veilig werken - 20 februari 2020, 10.00-13.00 uur
 • AO Sociale Staat van Nederland 2019 - 4 maart 2020, 14.00-17.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
 • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Arbeidsmigratie (in concept) - 26 maart 2020, 10.00-13.00 uur: vindt geen doorgang
21
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
22
Uitkomst emailInventarisatie - Deelname besloten gesprek met een delegatie van het Deense Parlement op 4 maart 2020, 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Het besloten gesprek met een delegatie van het Deense parlement doorgang laten vinden op 4 maart 2020.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA) en Paternotte (D66).
23
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050 op 18 maart 2020 van 10.00-12.30 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 18 maart 2020.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Tielen (VVD), De Graaf (PVV), Palland (CDA), Paternotte (D66) en Jasper van Dijk (SP).
24
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek Eurocommissaris Schmit op 12 maart 2020,14:45-15.45 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met Eurocommissaris Schmit doorgang te laten vinden op 12 maart 2020.
 • De leden Van der Linde (VVD), Tielen (VVD), Palland (CDA) en Van Weyenberg (D66) hebben zich aangemeld.
28
Voorstel rondetafelgesprek "In Nederland beslis je over je eigen leven"
29
Verzoek om 1. het AO Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020 te splitsen in een AO Pensioenonderwerpen en een AO AOW-onderwerpen (te plannen voor het meireces) en 2. een nader verslag uit te brengen om het wetsvoorstel Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Te behandelen:

30
Voorstel om de brieven van de staatssecretaris van SZW over Toelichting op het certificatiestelsel onder de Arbeidsomstandighedenwet, d.d. 13 februari 2020 (Z02943) en over Evaluatie arbobeleidsagenda 2010 en ArboVisie 2040, d.d. 17 februari 2020 (25883-374) toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020

Details

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. De twee brieven worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur.