Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

1 juli 2020
10:15 - 10:45 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Afronding Relocatie Europees Geneesmiddelen Agentschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Jeugd van 19 mei 2020 (Kamerstuk 21501-34-330)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  EU-voorstel: EU4Health verordening COM (2020) 405

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over de inbreng van Nederland tijdens de World Health Assembly (Kamerstuk 35300-XVI-161)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning Raden Duits EU Voorzitterschap (1 juli – 31 december 2020)

 8. 8

  Verslag Informele High Level VC EU Jeugdministers - 19 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  35493 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Perspectief compensatie omzetderving Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Landelijke kwaliteitseisen en regionale toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op petitie Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland m.b.t. waarborgen continuïteit en kwaliteit van ziekenzorg in de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Publieksvoorlichting bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat er een dode en gewonden zijn gevallen bij een begeleid woonvorm in Wageningen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kwaliteitskader spoedzorgketen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang actieplan ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Noodsteun herinneringscentra en oorlogsmusea SMH

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarbeeld IKZ 2019 en rapport Signalen fraude in de zorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-225)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Gebundelde beleidsreactie op rapporten over faillissementen MC-groep

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nulmeting van het experiment geregistreerd-mondhygiënist in het BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over het verlenen van euthanasie tijdens de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vervolgstappen wachttijden ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het artikel “Producent mogelijk coronamedicijn Sanquin in de problemen”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Sanquin en SPP

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Advies cannabispreventie experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  NVWA handhaving peutermelk vervolg 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen (Kamerstuk 29477-648)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie om reactie op de rapportage bij (schriftelijke) behandeling van de verantwoordingsstukken VWS over 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onderzoek naar een mogelijk bredere vergoeding van real time Continu Glucose Meting (rt-CGM) en Flash Glucose Meting (FGM) voor diabetespatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum (Kamerstuk 34170-17)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie om de mensen welke getroffen zijn door het datalek bij het Donorregister hierover actief te informeren

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toezegging over meer inzicht in hoe de middelen voor de jeugdhulp worden ingezet

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgangsbrief Hooflijnenakkoorden curatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Bekostiging Algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Monitor polisaanbod 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Risicovereveningsmodel 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken moties en toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg over Medisch Zorglandschap JZOJP van 28 november 2019 en 6 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Bonus voor zorgprofessionals

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  COVID-19 Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 juni 2020, over de stand van zaken van de Tijdelijke wet Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Update besmettingen nertsenbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Overeenkomst kansrijk vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Kinderen en jongeren op zomerkamp

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Stand van zaken COVID-19 en nertsen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  COVID-19: Lessons learned

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Uitvoering van de moties van het lid Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorgen (Kamerstuk 31497-352) en over pilots met collectieve financiering van zorg en onderwijs (Kamerstuk 31497-353)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang van de acties om de zorg voor jeugd te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Stand van zaken expertisecentra jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Monitor 'vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket'

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanscherping Wgp-maximumprijzen per 1 oktober 2020 met mitigerende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Toekomstvisie Transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op verzoek commissie inzake organisatie medisch zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Rapport Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 29 juni 2020)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 337 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Via een e-mailprocedure is besloten dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling na het zomerreces 2020.
  3. 35 471 Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen). Dit wetsvoorstel is op 17 juni 2020 aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn voorzien op 30 juni 2020.
 69. 69

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie.
  De Griffie Plenair wordt verzocht het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (zie onderstaand debat nr. 15) (Aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) (Aan de Griffie Plenair was gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen) spoedig nà het zomerreces 2020 in te plannen.

   
  • In de procedurevergadering d.d. 17 juni 2020 is besloten: de commissie spreekt de wens uit, gezien de beperkte tijd en de hoeveelheid debatten, om het debat over de Taskforce wonen en zorg spoedig na het reces te laten plaatsvinden. Tevens is besloten om bij het lid Agema na te gaan of zij ook het plenair debat over de ziekenhuisfaillissementen plaats wil laten vinden na Prinsjesdag en na de Algemeen Politieke Beschouwingen.
  • Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met het lid Agema. Zij wenst haar verzoek te handhaven.
   
                                                          
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair was gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  22. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  23. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  24. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  25. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat snel na het zomerreces 2020 in te plannen.
  27. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  28. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  29. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW va
 70. 70

  Plenaire debatten (vervolg)


  Besluit: Ter informatie (vervolg)

  31. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.

  32. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (aangevraagd door het lid Agema (PVV) tijdens de RvW van 6 november 2018.) Dit debat is tijdens de RvW van 10 maart 2020 samengevoegd en om gezet in een debat. Samengevoegd zijn: Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema), Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema), Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen). Verzocht is het debat spoedig na het zomerreces in te plannen.

  33. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'De Verpleeghuiszorg in beeld' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 juni 2020).
 71. 71

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluit: Ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  6. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  7. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  8. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
  9. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  10. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  11. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  12. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  13. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  14. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 72. 72

  Overzicht VAO's/VSO's


  Voorstel: Ter informatie
   
  1. VSO Datalek Donorregister (32761-162)
  2. VSO Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) (31 839, nr. 725)  
  3. VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 8/6). Gevraagd is het VAO in te plannen in de laatste week voor het zomerreces.
  4. VSO Jaarverslag Ministerie van VWS en het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019' (35 470-XVI, nr 6).
  5. VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (Kamerstukken 29323-137 en -138).
  6. VAO Jeugd (AO d.d. 23/6).
 73. 73

  Verzoek van het lid Regterschot (VVD) om een (digitaal) gesprek (nà zomerreces) met Trimbos Instituut over Advies voor hervorming GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een appreciatie op het onderzoek ‘Ontwikkelingen adviezen en meldingen Veilig Thuis en Opvangplaatsen voor acute crisissituaties.’

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek van het lid Van Nispen (SP) om aan de minister voor Medische Zorg een brief te vragen over de uitvoering van de aangenomen motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen (25295-437)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek van het lid Tellegen om zodra het draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie definitief is, een technische briefing te organiseren met de opstellers

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Overzicht VAO's/VSO's

  Voorstel: Ter informatie
   
  1. VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (Kamerstukken 29323-137 en -138).