Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

28 mei 2020
11:00 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet
gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag
van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten
kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij
dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070 -
318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt
verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geannoteerde agenda voor de extra informele videoconferentie van EU-gezondheidsministers van 12 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over de ingelaste informele EU-Sportraad op 21 april 2020 via een videoconferentie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Zesde Monitor geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (msz)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beschikbaarheidsbijdrage bij postmortale orgaanuitname

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Herstart bevolkingsonderzoeken naar kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gateway Review ketenprogramma Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkagenda Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RvS)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het advies van het RIVM toe met betrekking tot de opzet en uitvraag van een nieuwe e-healthmonitor

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) (Kamerstuk 31839-716)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de integrale aanpak van lachgas (Kamerstuk 24077-452)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Maatschappelijke diensttijd (MDT) in Coronatijd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  RIVM beleidvormingsanalyse vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de inbreng van Nederland tijdens de World Health Assembly

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda van de Informele Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) aan voor het onderdeel Jeugd van 19 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Advies van de Chief Nursing Officer inzake de draagkracht van verpleegkundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  COVID-19 Update stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief van de Gezondheidsraad over het tijdstip van aanbieding van het advies over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 13 mei 2020)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Via een e-mailprocedure is besloten dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling na het zomerreces 2020.
 25. 25

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie    
                                                          
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair was gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  22. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  23. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  24. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  25. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  26. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat snel na het zomerreces 2020 in te plannen.
  27. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  28. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  29. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  30. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
 26. 26

  Plenaire debatten (vervolg)


  Besluit: ter informatie

  31. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.

  32. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (aangevraagd door het lid Agema (PVV) tijdens de RvW van 6 november 2018.) Dit debat is tijdens de RvW van 10 maart 2020 samengevoegd en om gezet in een debat. Samengevoegd zijn: Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema), Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema), Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen).
 27. 27

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  2. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  3. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  6. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  7. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  8. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019). 
  9. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  10. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  11. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  12. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  13. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  14. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 28. 28

  Overzicht agenda's Notaoverleggen/AO Pakketbeheer

 29. 29

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een reactie op het artikel in Parool "Producent mogelijk coronamedicijn Sanquin in de problemen"

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om het Voorstel van wet inzake Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen; 35471) vóór de zomer te behandelen.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een brief van de minister van VWS m.b.t. de Covid-19 Pool

  Te behandelen:

  Loading data