Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 februari 2020
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.E. Diertens (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie) (Kamerstuk 33506-40)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie om het kabinetsstandpunt omtrent de GIRFEC (Getting it right for every child) methode uit Schotland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op aangeboden petitie ‘Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op de petitie van het Diabetes Fonds over 'Schrap kortingen op suikerbommen'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2020, over de prijzen van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapport van het PERSPECTIEF-onderzoek 'Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mens en de cijfers'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over het bericht ‘Zorgstop in ziekenhuizen, want het geld voor dit jaar is op’ (Gelderlander.nl, 10 december 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  NZa Informatiekaart acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de rapporten inzake overheveling van geneesmiddelengroepen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gebruik polypropyleen liesbreuk-bekkenbodemmatten in de Gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake rapport van het Actiecomité 'Het Roer Moet Om' over het boek ‘patiënt tussen wal en schip’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de rechter in het kort geding tussen zorginstelling Cosis e.a. en de regio Assen en het proces daarna

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 19 december 2020 over hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over het OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA (Kamerstuk 35000-XVI-126)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Mondzorg Jeugdigen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eindrapport landelijk aanjager respijtzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken rond de complexe zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Terugblik Kinderbewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie om te preciseren wanneer de Kamer de voorjaarsbrief zal ontvangen over de inzet op geneesmiddelenprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) over de uitkomsten van een peiling rondom registratie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de petitie met betrekking tot het niveau van de medische zorg in Woerden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over overleg met gemeenten, GGD-en en GVA Groningen over geestelijke zorg in het aardbevingsgebied (Kamerstuk 33529-713)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 december 2019, over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken over een aantal moties en toezeggingen, gedaan tijdens het dertigledendebat van 15 januari 2020, over acute verloskunde in Drenthe en Zuidoost-Groningen en het Nota overleg van 20 januari 2020 over Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen (Kamerstuk 35227-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 januari 2020, over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie om een brief met een actuele stand van zaken over de situatie bij Reinaerde in Woerden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG" (Kamerstuk 29282-382)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over de behandeling van een brief over het resultaatgericht beschikken en de ervaringen van een burger hiermee in de gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de petitie van FNV “voel je het ook knellen in de jeugdzorg”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Nota van wijziging inzake de Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Uitvoering van de verschillende aangenomen moties tijdens het VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland op 4 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de uitbraak van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Eindrapport van het onderzoek ‘Ruimte voor physician assistants en verpleegkundig specialisten in anderhalvelijnszorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2020, over het bericht dat de grootste kraamhulporganisatie van Nederland de lonen niet uitbetaalt

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vervolg Uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken over de nieuw coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Ontwikkelingen coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Lerende cultuur in de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Erratum Monitorbijlage bij de derde voortgangsrapportage Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang "Verder met Vaccineren"

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Overzicht plenaire en commissie debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 6 februari 2020)


  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) en 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Deze  wetsvoorstellen zijn op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn voorzien op 11 februari 2020.
  2. 34891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 321 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod. Dit wetsvoorstel is op 30 januari 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 51. 51

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie    
                                                            
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  5. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  6. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  7. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  8. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  9. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  10. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  11. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  12. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  13. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  14. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  15. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  16. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  17. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  18. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
  19. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  20. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  21. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  22. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  23. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  24. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019). 
  25. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  26. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  27. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  28. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  29. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  30. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  31. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  32. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
 52. 52

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluit:  Ter informatie.
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  2. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  4. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  5. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  10. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  11. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  12. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  13. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  14. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  15. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  16. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 53. 53

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's

  Besluit:  Ter informatie
   
  1. AO Verpleeghuiszorg, 12 februari 2020
  2. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
  3. AO Zwangerschap en geboorte, 13 februari 2020
  4. AO Zorgfraude, 19 februari 2020
  5. AO Governance in de Zorgsector, 20 februari 2020
  6. AO Wijkverpleging, 4 maart 2020
  7. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
  8. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
  9. AO Kindermishandeling/Huiselijk geweld,  19 maart 2020
  10. AO GGZ, 25 maart 2020
  11. AO PGB, 26 maart 2020
  12. AO Gehandicaptenbeleid, 2 april 2020
  13. AO Medisch specialistische zorg/Ziekenhuiszorg, 2 april 2020
  14. AO Personen met verward gedrag, 8 april 2020
  15. AO Zorgverzekeringswet, 8 april 2020
  16. AO Langer Thuis, 16 april 2020
  17. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
  18. AO Maatschappelijke opvang, 4 juni 2020
  19. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
  20. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020
  21. AO Verpleeghuiszorg, 17 juni 2020
  22. AO GGZ, 18 juni 2020
  23. AO Medisch zorglandschap, 25 juni 2020
  24. AO GGZ, 12 november 2020
 54. 54

  Overzicht nog te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie
 55. 55

  Voorstel voorbereidingsgroep wachttijden & wachtlijsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Laan (VVD) een technische briefing te organiseren met mevrouw Ross over haar rapport: ‘aanjager respijtzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van de leden Heerema (VVD) en Diertens (D66) om een werkbezoek te brengen aan de Olympische Spelen in Japan

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek van het lid Westerveld (GL) om een brief van de minister met een overzicht van jeugdorganisaties waar het financieel niet goed gaat.

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek van het lid Laan-Geselschap, mede namens de leden Bergkamp en Slootweg om een rondetafelgesprek te organiseren over innovatie en technologie in de zorg/verzorging

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek van het lid Laan-Geselschap om het algemeen overleg Zorgfraude (19 februari 2020) en het algemeen overleg Governance in de Zorgsector (20 februari 2020) samen te voegen.

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid Agema om een technische briefing door het ministerie van VWS over Verpleeghuiszorg (zie de brieven van de minister van VWS geagendeerd voor het AO Verpleeghuiszorg d.d. 12 februari 2020: nrs. 4, 8, 24 en 25)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE PROCEDUREVERGADERING