E-mailprocedure : Verzoek van Glastuinbouw Nederland tot aanbieden petitie op 12 november (13.15 uur) i.v.m. plenaire behandeling Belastingplan 2020

De vergadering is geweest

7 november 2019
17:00 uur
Commissie: Financiën
Uitkomst e-mailprocedure
 
Geachte leden,
 
In reactie op de e-mailprocedure hebben de volgende fracties laten weten het onderstaande voorstel te steunen: VVD, PVV, CDA, SP, PvdA, en SGP. De overige fracties hebben niet gereageerd.
Dat betekent dat het voorstel is aangenomen.
 
De petitieaanbieding wordt derhalve op het voorgestelde tijdstip georganiseerd.
Vooruitlopend daarop heeft Glastuinbouw Nederland vanmiddag al enkele stukken toegezonden. Deze worden opgenomen in Parlis en vermeld op de convocatie.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
___________________

Geachte leden,
 
In de procedurevergadering van gisteren, 6 november, heeft uw commissie besloten een brief van Glastuinbouw Nederland van 24 oktober (desgewenst) te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2020.
Hedenochtend heeft dezelfde organisatie verzocht om aanstaande dinsdag, voorafgaand aan de plenaire behandeling van het Belastingplan 2020 een petitie te mogen aanbieden aan uw commissie. Zie het hieronder opgenomen bericht.
 
Hierbij leg ik daarom aan u het voorstel ter instemming voor om aanstaande dinsdag, 12 november 2019, van 13.15 tot 13.30 uur, Glastuinbouw Nederland in de gelegenheid te stellen de petitie aan te bieden.
 
Graag verneem ik uiterlijk hedenmiddag 17.00 uur of uw fractie met dit voorstel instemt (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht).
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber