Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

25 juni 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Bievenlijst (zie de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Benoeming van een lid van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (Kamerstuk 35470-I-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2019 (Kamerstuk 35470-I-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Actieplan Agenda Toekomst Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het bedrijvendomein

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervolg Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-IIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-B)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eigenaarschap van persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsaanpak van discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over democratie, kiesrecht en desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie afschaffing dwangsomregeling Wob

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  CTIVD-rapport intrekking Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tariefsontwikkelingen paspoorten en identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lokale democratie op zoek naar zichzelf

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Vertraging programma Machtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wd0)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 motie-Van der Molen/Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatie-beveiliging bij het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het advies van de Ctfpp over het verantwoordingsjaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Financiële positie van gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging: foutieve huishoudverklaringen door onjuiste AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verworven recht in de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitstel antwoorden op vragen commissie over bevolkingsdaling en krimp (Kamerstuk 31757-93)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoord op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-237)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitwerking maatregelen Urgenda gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over ‘Uitvoering motie-Kox c.s.’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Staat van de Woningmarkt 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie over het huurbeleid in tijden van corona: gericht problemen voorkomen (Kamerstuk 27926-320)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Afschrift reactie op open brief regie ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Ontwikkelingen verduurzaming bestaande utiliteitsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Reactie CTIVD m.b.t. wetsvoorstel Zerodays Afwegingsproces (35257)

 43. 43

  Voorstel van het Presidium voor een regeling toezicht en handhaving gedragscode leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Benoemingsprocedure nieuw lid van de Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden (TIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 32757-170)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording vragen commissie over antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 (Kamerstuk 32847-639)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Antwoorden op vragen commissie over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-94)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezeggingen in notaoverleg van 16 december 2019 over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgangsbrief Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  23, 24 en 25 juni (week 26)
  - 32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

  1, 2 en 3 september (week 36)
  - 35 129 (Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)
  - 34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))

  8, 9 en 10 september (week 37)
  - 35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

  6,7 en 8 oktober (week 41)
  - Begroting Koning en Algemene Zaken
  - Begroting Koninkrijksrelaties

  13, 14 en 15 oktober (week 42)
  - Begroting Binnenlandse Zaken

  Te agenderen debatten
  2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
  12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK) 
  25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK) 
  26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK) 
  27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (minister EZK, minister I&W, minister LNV, minister BZK)
  31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
  56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK) 
  72. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) 
  75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  78. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK) 
  132. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK) 
  135. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
  140. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)

  Dertigleden debatten
  2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 
  4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK) 
  27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (minister BZK, minister LNV, minister I&W) 
  39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 
  74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
  79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 52. 52

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 25-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport ‘Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast‘ (TK 32847-651)
  do 25-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (TK 35165-22)
  wo 01-07-2020 09.30 - 13.00 Algemeen overleg Digitalisering
  wo 01-07-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Discriminatie
  do 02-07-2020 10.45 - 11.45 Gesprek Jaarverslag Raad van State 2019
  do 02-07-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Financiële verhoudingen

  Besluit: De commissie besluit om het AO Discriminatie te verplaatsen tot na het zomerreces ivm het plenaire debat over racisme (zie rondvraagpunt 58)
 53. 53

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
  Algemeen overleg E-id
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Omgevingswet
  Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
 54. 54

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties

  Besluit: Per e-mail worden de leden verzocht een prioriteitenlijstje in te sturen voor na het zomerreces te behandelen onderwerpen en daarbij ook aan te geven welke onderwerpen van het overizht kunnen worden afgevoerd; zo mogelijk zal er volgende week nog een procedurevergadering hierover worden ingepland. 
  Besluit: De commissie besluit om het rapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst na het zomerreces plenair te behandelen, eventueel in een notaoverleg
  Besluit: De commissie besluit om de nog ongeplande AO's Novi en Omgevingwet te combineren
 55. 55

  Verzoek van de leden Van der Molen (CDA), Paternotte (D66) en Koerhuis (VVD) om de 4 agendapunten van het AO Discriminatie die gaan over gezichtsbedekkende kleding van de agenda te halen en bij de volgende procedurevergadering te bespreken voor welk AO deze punten kunnen worden geagendeerd

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Van Dijk (SP) om het AO Discriminatie van 1 juli a.s. te verplaatsen i.v.m. plenair debat over racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Voorstel van de leden Özütok (GL) en Paternotte (D66) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme op 2 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data