Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 25 juni 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 25 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Bievenlijst (zie de voorstellen op de brievenlijst)
3
7
Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Te behandelen:

10
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-IIA)

Te behandelen:

11
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-VII)

Te behandelen:

12
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-B)

Te behandelen:

24
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 motie-Van der Molen/Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatie-beveiliging bij het Rijk

Te behandelen:

30
31
Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Te behandelen:

42
Reactie CTIVD m.b.t. wetsvoorstel Zerodays Afwegingsproces (35257)
45
Stafnotitie Inzet rapporteur WGO Verantwoordingsstukken 2019
46
Lijst EU-voorstellen mei en juni 2020
53
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

23, 24 en 25 juni (week 26)
- 32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

1, 2 en 3 september (week 36)
- 35 129 (Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)
- 34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))

8, 9 en 10 september (week 37)
- 35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

6,7 en 8 oktober (week 41)
- Begroting Koning en Algemene Zaken
- Begroting Koninkrijksrelaties

13, 14 en 15 oktober (week 42)
- Begroting Binnenlandse Zaken

Te agenderen debatten
2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister J&V, minister BZK) 
25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK) 
26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK) 
27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (minister EZK, minister I&W, minister LNV, minister BZK)
31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK) 
72. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) 
75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
78. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK) 
132. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK) 
135. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 
140. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)

Dertigleden debatten
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK) 
27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (minister BZK, minister LNV, minister I&W) 
39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 
74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
54
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 25-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport ‘Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast‘ (TK 32847-651)
do 25-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (TK 35165-22)
wo 01-07-2020 09.30 - 13.00 Algemeen overleg Digitalisering
wo 01-07-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Discriminatie
do 02-07-2020 10.45 - 11.45 Gesprek Jaarverslag Raad van State 2019
do 02-07-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Financiële verhoudingen

Besluit: De commissie besluit om het AO Discriminatie te verplaatsen tot na het zomerreces ivm het plenaire debat over racisme (zie rondvraagpunt 58)
55
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Omgevingswet
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijkvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
56
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties

Besluit: Per e-mail worden de leden verzocht een prioriteitenlijstje in te sturen voor na het zomerreces te behandelen onderwerpen en daarbij ook aan te geven welke onderwerpen van het overizht kunnen worden afgevoerd; zo mogelijk zal er volgende week nog een procedurevergadering hierover worden ingepland. 
Besluit: De commissie besluit om het rapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst na het zomerreces plenair te behandelen, eventueel in een notaoverleg
Besluit: De commissie besluit om de nog ongeplande AO's Novi en Omgevingwet te combineren
57
Verzoek van de leden Van der Molen (CDA), Paternotte (D66) en Koerhuis (VVD) om de 4 agendapunten van het AO Discriminatie die gaan over gezichtsbedekkende kleding van de agenda te halen en bij de volgende procedurevergadering te bespreken voor welk AO deze punten kunnen worden geagendeerd

Te behandelen:

59
Voorstel van de leden Özütok (GL) en Paternotte (D66) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme op 2 juli 2020

Te behandelen: