Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

11 juni 2020
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)


Deze procedurevergadering wordt gehouden via een videoconferentie en is te volgen via een 'Live stream' op de website van de Tweede Kamer

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • J. Middendorp (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de brieven en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapporten herijking gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming deelname (besloten) gesprek Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de brief van J.C. te P. d.d. 24 april2020 met betrekking tot de evaluatie “Wet Huis voor Klokkenluiders”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 32315-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie inzake beleidsreactie onderzoeken IV-Governance Rijk en besluit toekomst BIT (Kamerstuk 26643-656)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage verhuurderheffing 2020 en evaluatie heffingsverminderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast‘

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van de brief aan Eerste Kamer over generieke en specifieke maatregelen en reactie op verzoek commissie over de wet huur en inkomensgrenzen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging: foutieve huishoudverklaringen door onjuiste AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Vereniging van Eigenaren De Omscholing te Eersel van 12 december 2019 met betrekking tot de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vertrouwelijke toezending onderliggende rapportage Inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist – Naar meer parlementaire grip op digitalisering”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Brief van de initiatiefnemers ter aanbieding van de consultatie van Bonaire, St. Eustatius en Saba over het initiatiefwetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid om te bezien of het mogelijk is dat deze commissie aanhaakt bij het AO Digitalisering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 1 juli a.s. met onderwerpen als transparantie van algoritmes bij de overheid (26643-570), waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (26643-641/682), “Blockchain en het recht” (26643-627/653) en in aanwezigheid van de minister voor Rechtsbescherming, die overigens op betreffende datum en tijdstip is verhinderd.

 23. 23

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (Kamerstuk 35286)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35178)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie op de brieven van Warners Otterloo van Sandberg Advocaten inzake de invoering van een maximum aandeel WOZ-punten in het woningwaarderingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35470-VII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (Kamerstuk 35470-I-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Kamerstuk 35470-VII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Gemeentefonds 2019 (Kamerstuk 35470-B-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35470-VII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Kamerstuk 35470-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Benoemingsprocedure lid toetsingscommissie inzet bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 11-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen (35165-21)
  do 18-06-2020 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Bouwen
  do 18-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (TK 35455)
  ma 22-06-2020 09.30 - 13.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
  di 23-06-2020 16.30 - 19.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Gemeentefonds en het Provinciefonds over het jaar 2019
  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 01-07-2020 09.30 - 13.00 Algemeen overleg Digitalisering
  wo 01-07-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Discriminatie
  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-07-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Financiële verhoudingen

  Besluit:
  -De commissie besluit om het WGO Jaarverslagen en Slotwetten 2019 door te laten gaan met het lid Terpstra (CDA) als rapporteur
  -Er zal rekening gehouden moeten worden met het plannen van een eventueel VAO na het AO Digitalisering op 1 juli a.s.
  -De commissie besluit om het AO Bouwen op 18 juni a.s., indien mogelijk, met een half uur te verlengen
  -Het AO Discriminatie zal met een half uur worden ingekort i.v.m. het afvoeren van de agenda van het onderwerp 'gezichtsbedekkende kleding' (zie ook rondvraag)  
 35. 35

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
  Algemeen overleg E-id
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Algemeen overlegNog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Omgevingswet
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
   
 36. 36

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties

  Besluit:
  -De commissie besluit om het AO Omgevingswet, indien mogelijk, voor het herfstreces te plannen
  -De commissie besluit om de behandeling van het eindrapport Digitale Toekomst aan het overzicht ongeplande activiteiten te voegen
 37. 37

  Verzoek van de leden Middendorp (VVD en Van Eijs (D66) om de staatssecretaris BZK te verzoeken de antwoorden op het SO Renovatie Binnenhof uiterlijk 22 juni naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van de leden Van der Molen (CDA), Paternotte (D66) en Koerhuis (VVD) om de 4 agendapunten van het AO Discriminatie die gaan over gezichtsbedekkende kleding van de agenda te halen en bij de volgende procedurevergadering te bespreken voor welk AO deze punten kunnen worden geagendeerd

  Te behandelen:

  Loading data