Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (per videoverbinding) d.d. 11 juni 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 11 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de brieven en de voorstellen op de brievenlijst)
3
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer)

Te behandelen:

9
Toestemming deelname (besloten) gesprek Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties
12
Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 32315-13)

Te behandelen:

18
Reactie op verzoek commissie over de brief van Vereniging van Eigenaren De Omscholing te Eersel van 12 december 2019 met betrekking tot de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Te behandelen:

22
Stafnotitie Beperkingssystematiek grondrechten t.b.v. Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
23
Verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid om te bezien of het mogelijk is dat deze commissie aanhaakt bij het AO Digitalisering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 1 juli a.s. met onderwerpen als transparantie van algoritmes bij de overheid (26643-570), waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (26643-641/682), “Blockchain en het recht” (26643-627/653) en in aanwezigheid van de minister voor Rechtsbescherming, die overigens op betreffende datum en tijdstip is verhinderd.
28
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35470-VII-2)

Te behandelen:

32
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35470-VII-2)

Te behandelen:

33
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Kamerstuk 35470-VII)

Te behandelen:

35
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 11-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen (35165-21)
do 18-06-2020 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Bouwen
do 18-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (TK 35455)
ma 22-06-2020 09.30 - 13.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
di 23-06-2020 16.30 - 19.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Gemeentefonds en het Provinciefonds over het jaar 2019
do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
wo 01-07-2020 09.30 - 13.00 Algemeen overleg Digitalisering
wo 01-07-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Discriminatie
do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
do 02-07-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Financiële verhoudingen

Besluit:
-De commissie besluit om het WGO Jaarverslagen en Slotwetten 2019 door te laten gaan met het lid Terpstra (CDA) als rapporteur
-Er zal rekening gehouden moeten worden met het plannen van een eventueel VAO na het AO Digitalisering op 1 juli a.s.
-De commissie besluit om het AO Bouwen op 18 juni a.s., indien mogelijk, met een half uur te verlengen
-Het AO Discriminatie zal met een half uur worden ingekort i.v.m. het afvoeren van de agenda van het onderwerp 'gezichtsbedekkende kleding' (zie ook rondvraag)  
36
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Algemeen overlegNog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Omgevingswet
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijkvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
 
37
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties

Besluit:
-De commissie besluit om het AO Omgevingswet, indien mogelijk, voor het herfstreces te plannen
-De commissie besluit om de behandeling van het eindrapport Digitale Toekomst aan het overzicht ongeplande activiteiten te voegen
38
Verzoek van de leden Middendorp (VVD en Van Eijs (D66) om de staatssecretaris BZK te verzoeken de antwoorden op het SO Renovatie Binnenhof uiterlijk 22 juni naar de Kamer te sturen

Te behandelen:

39
Verzoek van de leden Van der Molen (CDA), Paternotte (D66) en Koerhuis (VVD) om de 4 agendapunten van het AO Discriminatie die gaan over gezichtsbedekkende kleding van de agenda te halen en bij de volgende procedurevergadering te bespreken voor welk AO deze punten kunnen worden geagendeerd

Te behandelen: