Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

5 maart 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • T. van Gent (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wob-verzoek organisatie Democratiefestival 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitstel beantwoording vragen commissie over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de moties van het lid Van der Molen, ingediend en gedaan tijdens het VAO van 3 december 2019, over functioneren Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Democratiefestival 2019 en vervolg in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending reactie over wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) ter uitvoering motie-Jasper van Dijk c.s. (seksuele gerichtheid) (Kamerstuk 34650-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afwegingskader voor rijksvastgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving 'Amsterdam, Barcelona, Berlijn en Parijs eisen steun EU in strijd tegen Airbnb'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Koerhuis en Ronnes over het uitvoeren van de MKB-toets (Kamerstuk 32757-160)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (Kamerstuk 32127-236)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken uitkomsten van het bestuurlijk overleg Valkenburg en kabinetsreactie op de motie van het lid Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg (Kamerstuk 32847-589)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Versnellen aanpak woningtekort

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op kosten verduurzaming PBL en schriftelijke beantwoording vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 12februari 2020, over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een brief van de Verontruste Erfpachters Amsterdam naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35232-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onjuiste energielabels in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie met betrekking tot een klacht inzake de weigering van een verklaring van geen bezwaar door de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

  10, 11 en 12 maart (week 11) 
  -VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02) 
  - 35 242 (Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)

  31 maart, 1 en 2 april (week 14) 
  -32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

  Te agenderen debatten:
  2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
  12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
  25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
  26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
  31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
  56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
  78. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)

  Dertigledendebatten:
  2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
  5. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
  29. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
  41. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2018)
  77. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (28 januari 2020)
  82. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (11 februari 2020)
   
 25. 25

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  wo 04-03-2020 10.00 - 13.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Grensoverschrijdende samenwerking
  wo 04-03-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  do 05-03-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Brieven van het Presidium over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit en een gedragscode (TK 35351 - 1 en 2)
  do 05-03-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (TK 35300-VII-97)
  ma 09-03-2020 11.15- 14.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek "Dikastocratie?"
  wo 11-03-2020 10.00 - 11.00 Gesprek Gesprek met de auteurs van het rapport Klein Land, grote keuze (Denkwerk)
  wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  do 12-03-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
  ma 16-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
  do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
  wo 25-03-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
  do 26-03-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
  wo 01-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Discriminatie
  do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 16-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 14-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  ma 25-05-2020 10.30 - 13.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  ma 08-06-2020 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Behandeling van de Raming 2021
  do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

  Besluit: de commissie stemt in om het notaoverleg Initiatiefnota lid Smeulder over de marktwerking in de huursector (35178) in te plannen medio juni. Het ministerie zal worden verzocht de reeds geruime tijd geleden gevraagde kabinetsreactie zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen
  Besluit: de commissie besluit het ministerie te rappeleren op de kabinetsreactie op de Initiatiefnota lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Besluit: de commissie besluit het ministerie te rappeleren op de planningsbrief 2020

   
 26. 26

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Algemeen overleg Bouwopgave
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRPBiZa
  Algemeen overleg Digitale overheid (ontvangst van de kabinetsreactie die de Kamer voor 1 april 2020 zal ontvangen)
  Algemeen overleg E-id
  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
  Algemeen overleg ICT
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens

  Besluit: de commissie besluit om het AO Planning van werkzaamheden in te plannen eind maart (2 uur)
  Besluit: de commissie besluit om het AO Rechtspositie politieke ambtsdragers in te plannen medio april (2 uur)
  Besluit: de commissie besluit om het AO Novi in te plannen medio april (3 uur)
  Besluit: de commissie besluit om het AO Digitale overheid in te plannen medio april (2 uur)
  Besluit: de commissie besluit om het AO Bouwopgave in te plannen medio april (2,5 uur)
  Besluit: per e-mail zal worden geinventariseerd welke leden kunnen deelnemen aan het gesprek met een delegatie van de People's Consultative Assembly (MPR) van Indonesië op donderdag 26 maart 2020 van 10.00-11.00 uur. De leden Van Gent (VVD) en Den Boer (D66) hebben zich reeds aangemeld
 27. 27

  Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een hoorzitting te organiseren met de voorzitter van de Autoriteit Woningcorporaties om te spreken over waarnemingen en analyses

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om een technische briefing in te plannen over de Zuidplaspolder in de tweede helft van maart door het ministerie BZK en/of de provincie Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data