Debat geweest
5 maart 2020 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken 5 maart 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 5 maart 2020

Deelnemers


Agendapunten

3
Uitstel beantwoording vragen commissie over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

Te behandelen:

4
Reactie op de moties van het lid Van der Molen, ingediend en gedaan tijdens het VAO van 3 december 2019, over functioneren Rijksdienst

Te behandelen:

6
13
Stand van zaken uitkomsten van het bestuurlijk overleg Valkenburg en kabinetsreactie op de motie van het lid Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg (Kamerstuk 32847-589)

Te behandelen:

15
16
Reactie op verzoek commissie over een brief van de Verontruste Erfpachters Amsterdam naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35232-3)

Te behandelen:

19
Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

Te behandelen:

20
23
Definitieve besluitvorming EU-prioritering 2020
25
Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

Details

10, 11 en 12 maart (week 11) 
-VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02) 
- 35 242 (Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)

31 maart, 1 en 2 april (week 14) 
-32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

Te agenderen debatten:
2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
78. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)

Dertigledendebatten:
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
5. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
29. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
41. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2018)
77. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (28 januari 2020)
82. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (11 februari 2020)
 
26
Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details

wo 04-03-2020 10.00 - 13.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Grensoverschrijdende samenwerking
wo 04-03-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
do 05-03-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Brieven van het Presidium over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit en een gedragscode (TK 35351 - 1 en 2)
do 05-03-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (TK 35300-VII-97)
ma 09-03-2020 11.15- 14.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek "Dikastocratie?"
wo 11-03-2020 10.00 - 11.00 Gesprek Gesprek met de auteurs van het rapport Klein Land, grote keuze (Denkwerk)
wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
do 12-03-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
ma 16-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
wo 25-03-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
do 26-03-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
wo 01-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Discriminatie
do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 16-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 14-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
ma 25-05-2020 10.30 - 13.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
ma 08-06-2020 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Behandeling van de Raming 2021
do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Besluit: de commissie stemt in om het notaoverleg Initiatiefnota lid Smeulder over de marktwerking in de huursector (35178) in te plannen medio juni. Het ministerie zal worden verzocht de reeds geruime tijd geleden gevraagde kabinetsreactie zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen
Besluit: de commissie besluit het ministerie te rappeleren op de kabinetsreactie op de Initiatiefnota lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Besluit: de commissie besluit het ministerie te rappeleren op de planningsbrief 2020

 
27
Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg Bouwopgave
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRPBiZa
Algemeen overleg Digitale overheid (ontvangst van de kabinetsreactie die de Kamer voor 1 april 2020 zal ontvangen)
Algemeen overleg E-id
Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
Algemeen overleg ICT
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijkvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens

Besluit: de commissie besluit om het AO Planning van werkzaamheden in te plannen eind maart (2 uur)
Besluit: de commissie besluit om het AO Rechtspositie politieke ambtsdragers in te plannen medio april (2 uur)
Besluit: de commissie besluit om het AO Novi in te plannen medio april (3 uur)
Besluit: de commissie besluit om het AO Digitale overheid in te plannen medio april (2 uur)
Besluit: de commissie besluit om het AO Bouwopgave in te plannen medio april (2,5 uur)
Besluit: per e-mail zal worden geinventariseerd welke leden kunnen deelnemen aan het gesprek met een delegatie van de People's Consultative Assembly (MPR) van Indonesië op donderdag 26 maart 2020 van 10.00-11.00 uur. De leden Van Gent (VVD) en Den Boer (D66) hebben zich reeds aangemeld
28
Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een hoorzitting te organiseren met de voorzitter van de Autoriteit Woningcorporaties om te spreken over waarnemingen en analyses

Te behandelen:

29
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om een technische briefing in te plannen over de Zuidplaspolder in de tweede helft van maart door het ministerie BZK en/of de provincie Zuid-Holland

Te behandelen: