Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

13 februari 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang van de toezegging om opgedane leereffecten naar aanleiding van Operatie BRP in te zetten bij ICT inkoop en -aanbesteding

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op de eerste rapportage van de VN speciaal rapporteur racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. en de motie van het lid Van der Molen c.s. naar aanleiding van het debat over de implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Financieel Toezicht op provincie Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsbrief Actieplan Bevolkingsdaling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invoering eHerkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport 'Kiesstelsels in Kaart': Het effect van verschillende kiesstelsels op de samenstelling van de Eerste Kamer 1986-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verlenging Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording van vragen, gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Paspoortwet, over de Wet digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage Digitale Toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Compliance rapport van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) vierde evaluatieronde

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de zelfevaluatie adviesorgaan DINGtiid 2014-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (Kamerstuk 35300-VII-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek functioneren Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Staat van de Corporatiesector 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstelbericht tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bestuurlijk overleg inzake de woningbouwlocatie Valkenburg (gemeente Katwijk) en reactie op de motie van het lid Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg (Kamerstuk 32847-589) en de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (t.v.v. 32847-590)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2020, over het bericht ‘Schiedam onderhandelt bij nieuwbouw voor vluchtelingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief van de leden Asscher en Segers inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het artikel van NRC d.d. 9 februari 2020 “Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken uitkomsten van het bestuurlijk overleg Valkenburg en uitstel toezending reactie op de motie van het lid Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg (Kamerstuk 32847-589)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanvulling op de reactie op het artikel van NRC d.d. 9 februari 2020 “Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief van het Presidium over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

  31 maart, 1 en 2 april (week 14)
  - 32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

  Te agenderen debatten
  2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
  14. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
  27. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
  28. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
  33. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
  35. Debat over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
  60. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
  78. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (3 september 2019)
  84. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)

  Dertigledendebatten
  2 Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
  5. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
  29. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
  41. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2018)
  79. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (28 januari 2020)


   
 32. 32

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  do 13-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op rapporten ProDemos
  wo 19-02-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Novi
  wo 04-03-2020 10.00 - 13.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Grensoverschrijdende samenwerking
  wo 04-03-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  ma 09-03-2020 10.30 - 14.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Dikastocratie
  ma 09-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232)
  wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  do 12-03-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
  ma 16-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
  do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
  do 26-03-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
  do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 16-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA 
  do 14-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering  commissie BIZA

  Besluit: de commissie besluit om het AO Novi uit te stellen tot enkele weken na ontvangst van de toegezegde stukken
  Besluit: de commissie stemt in met de voortzetting van het AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving op 19 februari 2020. De antwoorden over de fouten in de kostenberekening van de PBL moeten tijdig voor het AO naar naar de Kamer worden gestuurd.
 33. 33

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Algemeen overleg Bouwopgave
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Digitale overheid (ontvangst van de kabinetsreactie die de Kamer voor 1 april 2020 zal ontvangen)
  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
  Algemeen overleg ICT
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's (in te plannen in het voorjaar van 2020 en voor het nog te plannen AO Grensoverschrijdende samenwerking)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens

  Besluit: de commissie besluit om een AO Binnenhof in te plannen 2 a 3 weken na ontvangst van de voortgangsrapportage over het Binnenhof (medio april)
  Besluit: de commissie besluit om het AO Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt in te plannen begin maart
  Besluit: de commissie besluit om het AO Discriminatie in te gaan plannen begin maart (3 uur)
   
 34. 34

  Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om een technische briefing in te plannen over de Zuidplaspolder in de eerste helft van maart en de toegezegde brief van het kabinet over de Zuidplaspolder uiterlijk voor het woondebat volgende week te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een hoorzitting te organiseren met de voorzitter van de Autoriteit Woningcorporaties om te spreken over waarnemingen en analyses

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Ronnes (CDA) om een (rondetafel)gesprek te organiseren over het rapport Klein Land, grote keuze (Denkwerk)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om een AO over brandgevaarlijk isolatiemateriaal en CV-ketels in woonhuizen in de derde week van juni

  Te behandelen:

  Loading data