Debat geweest
13 februari 2020 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 13 februari 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 13 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

5
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. en de motie van het lid Van der Molen c.s. naar aanleiding van het debat over de implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Te behandelen:

15
Uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (Kamerstuk 35300-VII-25)

Te behandelen:

20
Bestuurlijk overleg inzake de woningbouwlocatie Valkenburg (gemeente Katwijk) en reactie op de motie van het lid Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg (Kamerstuk 32847-589) en de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (t.v.v. 32847-590)

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2020, over het bericht ‘Schiedam onderhandelt bij nieuwbouw voor vluchtelingen’

Te behandelen:

23
Brief van de leden Asscher en Segers inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

Te behandelen:

24
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren

Te behandelen:

27
Stand van zaken uitkomsten van het bestuurlijk overleg Valkenburg en uitstel toezending reactie op de motie van het lid Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg (Kamerstuk 32847-589)

Te behandelen:

31
Voorstel voor EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie
32
Rondetafelgesprek grensoverschrijdende samenwerking (herziene versie)
33
Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

Details

31 maart, 1 en 2 april (week 14)
- 32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

Te agenderen debatten
2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
14. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
27. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
28. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
33. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
35. Debat over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
60. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
78. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (3 september 2019)
84. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)

Dertigledendebatten
2 Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
5. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
29. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
41. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2018)
79. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (28 januari 2020)


 
34
Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details

do 13-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op rapporten ProDemos
wo 19-02-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Novi
wo 04-03-2020 10.00 - 13.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Grensoverschrijdende samenwerking
wo 04-03-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
ma 09-03-2020 10.30 - 14.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Dikastocratie
ma 09-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232)
wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
do 12-03-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
ma 16-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
do 26-03-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
do 16-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA 
do 14-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering  commissie BIZA

Besluit: de commissie besluit om het AO Novi uit te stellen tot enkele weken na ontvangst van de toegezegde stukken
Besluit: de commissie stemt in met de voortzetting van het AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving op 19 februari 2020. De antwoorden over de fouten in de kostenberekening van de PBL moeten tijdig voor het AO naar naar de Kamer worden gestuurd.
35
Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg Bouwopgave
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Digitale overheid (ontvangst van de kabinetsreactie die de Kamer voor 1 april 2020 zal ontvangen)
Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
Algemeen overleg ICT
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijkvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's (in te plannen in het voorjaar van 2020 en voor het nog te plannen AO Grensoverschrijdende samenwerking)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Algemeen overleg Wet normering topinkomens

Besluit: de commissie besluit om een AO Binnenhof in te plannen 2 a 3 weken na ontvangst van de voortgangsrapportage over het Binnenhof (medio april)
Besluit: de commissie besluit om het AO Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt in te plannen begin maart
Besluit: de commissie besluit om het AO Discriminatie in te gaan plannen begin maart (3 uur)
 
36
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om een technische briefing in te plannen over de Zuidplaspolder in de eerste helft van maart en de toegezegde brief van het kabinet over de Zuidplaspolder uiterlijk voor het woondebat volgende week te ontvangen

Te behandelen:

37
Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een hoorzitting te organiseren met de voorzitter van de Autoriteit Woningcorporaties om te spreken over waarnemingen en analyses

Te behandelen:

39