Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

14 november 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Versterking lokale antidiscriminatie voorzieningen (ADV's)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstuk 34430-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  De wettelijke verankering van het Right to Challenge

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstelbrief vervolg-Kamerbrief onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Loopbaansysteem topambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Heroverweging financiële verhoudingen – herijking gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Weerbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toekomst openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gelijke beloningen mannen en vrouwen binnen het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-C)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Iedereen moet kunnen meedoen Voortgang digitale inclusie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inkoopstrategie voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op rapporten ProDemos

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over berichtgeving FD 'IT leverancier Oracle claimde miljarden bij Rijksoverheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Strategische I-agenda Rijksdienst en diverse ontwikkelingen op ICT-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving ten aanzien van de financiering van politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Doorlichting Shared Service Organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 3e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) (Kamerstuk 30985-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie de Nationale ombudsman m.b.t. korte aanvraagtermijn bijzondere situaties

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) op 29 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording vragen commissie over verbeteringen Reisdocumentenstelsel (Kamerstuk 25764-120)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Burgerrechtenvereniging Vrijbit over de ID-plicht in de Kieswet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Den Boer c.s. over ‘het recht op samenwerken’ nader uitwerken met de VNG (t.v.v. Kamerstuk 35300-VII-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC van 4 september 2019 dat het ministerie van BZK het Bureau ICT-toetsing (BIT) te kritisch zou vinden

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoorden op vragen commissie over de beleidsdoorlichting BIT 2017-2018 (Kamerstuk 30985-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitstel verhuizing gebruikers Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op amendementen over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133, nrs. 31-32-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Afsluiting van inbreukprocedure Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Leennormen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang aanpak schimmelproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over afschrift van het antwoord op de brief van de Woonbond over goed verhuurderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Afschrift brief aan Inwoners Kronenburgerforum d.d. 30 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Discriminatie op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang NVWA onderzoek naar cv-ketels Agpo Ferroli

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brief van de leden Snels en Van Weyenberg ter aanbieding van het advies van de Europese Centrale Bank over de Wijzigingswet Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Berichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Koninklijke besluiten houdende enkele tijdelijke voorzieningen voor de periode dat minister drs. K.H. Ollongren niet in staat is haar taken als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vice-minister-president uit te oefenen, wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister, verlening van ontslag aan drs. R.W. Knops als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en verlening van ontslag aan drs. S. van Veldhoven-van der Meer als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Brief van het Presidium over de aangenomen motie Heerma c.s. (Kamerstuk 35300-12) inzake een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties.

 64. 64

  Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

  12, 13 en 14 november (week 46) 
  - VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)
  - 35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten) 

  19, 20 en 21 november (week 47)
  - Begroting Staten-Generaal (IIA)
  - VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)
  - VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)
  - 35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)) 

  26, 27 en 28 november (week 48) 
  - 34 972 (Wet digitale overheid)
  - 35 234 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)) 

  3, 4 en 5 december (week 49)
  - Stemmingen over alle begrotingen (3 december)
  - 35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

  Te agenderen debatten
  2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman)
  5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven)
  19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) 
  33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) 
  34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp)
  35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee)
  39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) 
  42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) 
  59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs)  
  68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) 
  70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) 
  90. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders)
  93. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte)
  96. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)
   
  Dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand)
  8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) 
  12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan)
  13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) 
  18. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman)
  21. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher)  
  39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) 
  51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan).

  Besluit: er is aan de leden voorgesteld om aandacht te schenken aan de lijst van aangevraagde (en nog te plannen) debatten, mede gezien dat bepaalde thema's/ ondwerpen in  andere gremia (zoals wetgevingsoverleggen, AO et cetera) zijn besproken.  
 66. 66

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  wo 20-11-2019 10.30 - 12.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek inzake digitale nalatenschap.
  wo 20-11-2019 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies.
  di 26-11-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Voorbereiding wijziging Wet op de lijkbezorging.
  do 28-11-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
  do 28-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur.
  wo 04-12-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Digitale overheid.
  wo 11-12-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Omgevingswet.
  wo 11-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Bouwopgave.
  do 12-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
  do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298).
  do 12-12-2019 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord.
  ma 16-12-2019 15.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177).
  do 19-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
  do 16-01-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie.
  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting.
  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht.

  Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting (dat gepland staat voor 05 februari 2020) samen te voegen met de behandeling van de Staat van de Woningmarkt 2019.
  Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Energiebesparing/ energieprestatie gebouwen in te plannen voor het kerstreces 2019. De ambtelijke staf zal bij het ministerie nagaan wat de exacte datum is wanneer de voorhang voor de eisen van de bouw in werking treedt in 2020. Er zal een datumvoorstel voor dit algemeen overleg in de volgende procedurevergadering BiZa voorgelegd worden. 
  Besluit: de commissie besluit om het de recent ontvangen brief over Huis voor Klokkenluiders te betrekken bij het AO Integriteit openbaar bestuur (op 28  november 2019).
   
 67. 67

  Overzicht ongeplande BiZa-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Besluit: het AO Energiebesparing/ energieprestatie zal worden ingepland (zie ook de besluitvorming bij agendapunt 70).

  Besluit: er zal bij het ministerie worden nagaan wanneer de reactie van de minister is voorzien op de berichtgeving over de adviescommissie die in het leven wordt geroepen m.b.t. het AO Rechtspositie politieke ambtsdragers).

  Besluit: de commissie geeft aan prioriteit te willen geven aan het inplannen van het werkbezoek over Grensoverschrijdende samenwerking en het opvolgende rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's en het algemeen overleg. Er zal een datumvoorstel voor deze activiteiten worden besproken in de volgende procedurevergadering.

  Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel in te plannen in december 2019 (AO van 3 uur).

  Besluit: conform de besluitvorming bij agendapunt 49, besluit de commissie om de commissies J&V en VWS als volgcommissies te betrekken bij het nog te plannen commissieactiviteit (zoals bijvoorbeeld een AO Woonoverlast of een AO Burenoverlast).

  Besluit: de commissie besluit om de aangekondigde brief van de minister af te wachten over het thema 'de gevolgen voor een groter eigen belastinggebied' alvorens zij besluit tot het inplannen van het rondetafelgesprek.

  Besluit: er zal bij de fracties van PvdA en CU worden nagegaan of er op korte termijn vervolg wordt gegeven aan de behandeling van de initiatiefnota over 'de herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbeleid'. Indien de behandeling wordt doorgezet zal er een notaoverleg hierover worden ingepland.   
   
 68. 68

  Voorstellen voor data en tijden procedurevergaderingen BiZa in de eerste helft van 2020

  16-01-2020 11.30.12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  30-01-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  13-02-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  05-03-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  19-03-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  02-04-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  16-04-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  14-05-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  28-05-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  11-06-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  25-06-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
  02-07-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  Besluit: de commissie stemt in met de bovengenoemde data. De activititeiten zullen zo spoedig geconvoceerd worden.
 69. 69

  Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een werkgroep te formeren en in samenspraak met de commissie J&V een rondetafelconferentie te organiseren, al dan niet tezamen met een advies van de Raad voor het openbaar Bestuur of de afdeling advisering van de Raad van State. Dit verzoek komt voor vanuit hetgeen besproken in de Regeling van Werkzaamheden van 13/11 over 'uitdijende dicastocratie'.

  Te behandelen:

  Loading data