Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 14 november 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 14 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

15
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-VII)

Te behandelen:

16
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B)

Te behandelen:

17
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-C)

Te behandelen:

18
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020

Te behandelen:

22
31
Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) (Kamerstuk 30985-31)

Te behandelen:

38
58
Stafnotitie informatie financiering Regio Deals nav aandachtspunten Algemene Rekenkamer begroting 2020
60
Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Te behandelen:

62
Stafnotitie Wetenschappelijke reacties op eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel
64
Koninklijke besluiten houdende enkele tijdelijke voorzieningen voor de periode dat minister drs. K.H. Ollongren niet in staat is haar taken als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vice-minister-president uit te oefenen, wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister, verlening van ontslag aan drs. R.W. Knops als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en verlening van ontslag aan drs. S. van Veldhoven-van der Meer als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Te behandelen:

65
Brief van het Presidium over de aangenomen motie Heerma c.s. (Kamerstuk 35300-12) inzake een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties.
67
Stafnotitie m.b.t. de position papers wijziging Awb i.v.m. modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
68
Concept programma voor een werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
69
Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

Details

12, 13 en 14 november (week 46) 
- VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)
- 35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten) 

19, 20 en 21 november (week 47)
- Begroting Staten-Generaal (IIA)
- VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)
- VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)
- 35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)) 

26, 27 en 28 november (week 48) 
- 34 972 (Wet digitale overheid)
- 35 234 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)) 

3, 4 en 5 december (week 49)
- Stemmingen over alle begrotingen (3 december)
- 35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

Te agenderen debatten
2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman)
5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven)
19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) 
33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) 
34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp)
35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee)
39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) 
42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) 
59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs)  
68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) 
70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) 
90. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders)
93. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte)
96. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)
 
Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand)
8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) 
12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan)
13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) 
18. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman)
21. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher)  
39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) 
51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan).

Besluit: er is aan de leden voorgesteld om aandacht te schenken aan de lijst van aangevraagde (en nog te plannen) debatten, mede gezien dat bepaalde thema's/ ondwerpen in  andere gremia (zoals wetgevingsoverleggen, AO et cetera) zijn besproken.  
70
Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details

wo 20-11-2019 10.30 - 12.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek inzake digitale nalatenschap.
wo 20-11-2019 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies.
di 26-11-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Voorbereiding wijziging Wet op de lijkbezorging.
do 28-11-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
do 28-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur.
wo 04-12-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Digitale overheid.
wo 11-12-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Omgevingswet.
wo 11-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Bouwopgave.
do 12-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298).
do 12-12-2019 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord.
ma 16-12-2019 15.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177).
do 19-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
do 16-01-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie.
wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting.
wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht.

Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting (dat gepland staat voor 05 februari 2020) samen te voegen met de behandeling van de Staat van de Woningmarkt 2019.
Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Energiebesparing/ energieprestatie gebouwen in te plannen voor het kerstreces 2019. De ambtelijke staf zal bij het ministerie nagaan wat de exacte datum is wanneer de voorhang voor de eisen van de bouw in werking treedt in 2020. Er zal een datumvoorstel voor dit algemeen overleg in de volgende procedurevergadering BiZa voorgelegd worden. 
Besluit: de commissie besluit om het de recent ontvangen brief over Huis voor Klokkenluiders te betrekken bij het AO Integriteit openbaar bestuur (op 28  november 2019).
 
71
Overzicht ongeplande BiZa-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

Besluit: het AO Energiebesparing/ energieprestatie zal worden ingepland (zie ook de besluitvorming bij agendapunt 70).

Besluit: er zal bij het ministerie worden nagaan wanneer de reactie van de minister is voorzien op de berichtgeving over de adviescommissie die in het leven wordt geroepen m.b.t. het AO Rechtspositie politieke ambtsdragers).

Besluit: de commissie geeft aan prioriteit te willen geven aan het inplannen van het werkbezoek over Grensoverschrijdende samenwerking en het opvolgende rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's en het algemeen overleg. Er zal een datumvoorstel voor deze activiteiten worden besproken in de volgende procedurevergadering.

Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel in te plannen in december 2019 (AO van 3 uur).

Besluit: conform de besluitvorming bij agendapunt 49, besluit de commissie om de commissies J&V en VWS als volgcommissies te betrekken bij het nog te plannen commissieactiviteit (zoals bijvoorbeeld een AO Woonoverlast of een AO Burenoverlast).

Besluit: de commissie besluit om de aangekondigde brief van de minister af te wachten over het thema 'de gevolgen voor een groter eigen belastinggebied' alvorens zij besluit tot het inplannen van het rondetafelgesprek.

Besluit: er zal bij de fracties van PvdA en CU worden nagegaan of er op korte termijn vervolg wordt gegeven aan de behandeling van de initiatiefnota over 'de herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbeleid'. Indien de behandeling wordt doorgezet zal er een notaoverleg hierover worden ingepland.   
 
72
Voorstellen voor data en tijden procedurevergaderingen BiZa in de eerste helft van 2020

Details

16-01-2020 11.30.12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
30-01-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
13-02-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
05-03-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
19-03-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
02-04-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
16-04-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
14-05-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
28-05-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
11-06-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
25-06-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA
02-07-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

Besluit: de commissie stemt in met de bovengenoemde data. De activititeiten zullen zo spoedig geconvoceerd worden.
73
Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een werkgroep te formeren en in samenspraak met de commissie J&V een rondetafelconferentie te organiseren, al dan niet tezamen met een advies van de Raad voor het openbaar Bestuur of de afdeling advisering van de Raad van State. Dit verzoek komt voor vanuit hetgeen besproken in de Regeling van Werkzaamheden van 13/11 over 'uitdijende dicastocratie'.

Te behandelen: