Algemeen overleg : Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

De vergadering is geweest

12 december 2019
15:30 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  minister voor Milieu en Wonen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Doorontwikkeling toezicht op de Woningwet, visitaties van Woningcorporaties en reactie op reflectie geschilbeslechting prestatieafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang Strategisch Programma en vervolg toezichtsrapportage op WSW 2018’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over het feit dat corporaties bij de Belastingdienst bezwaar aantekenen tegen de verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbeveling van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nader antwoord op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Internetconsultatie wetsvoorstel wijzigingen huursomstijging

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek maatschappelijke opgaven en financiële slagkracht corporaties, publicatie IBW en voortgang moties verduurzaming woningvoorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan Aedes en Woonbond over Sociaal Huurakkoord 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Sectorbeeld 2018 (verslagjaar 2017) van de Autoriteit woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift antwoord op de brief van STUW d.d. 17 september 2018 inzake de lastendruk voor corporaties in de stad Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomsten van het bestuurlijk overleg “goed verhuurderschap”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkeling administratieve lasten woningcorporaties, convenant informatievoorziening en programma Verticaal toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Relatie tussen de investeringsambities en de financiële capaciteit van woningcorporatie en reactie op verschillende moties in relatie tot de verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Validatie-onderzoek naar de bezoldigingsregeling woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken rondom de lopende sanering van woningcorporatie Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitwerking van de motie van de leden Voortman en Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder (Kamerstuk 24515-401)

  Te behandelen:

  Loading data