10
okt
Besloten debat
10 oktober 2019 10:00
E-mailprocedure

Voorstel van het lid De Vries (VVD) om het AO IMF (16/10) in een SO om te zetten

E-mailprocedure: "Voorstel van het lid De Vries (VVD) om het AO IMF (16/10) in een SO om te zetten"Deze vergadering is geweest
UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In reactie op de e-mailprocedure hebben de volgende fracties laten weten het voorstel van de VVD-fractie om het AO IMF om te zetten in een schriftelijk overleg te steunen:
CDA, GroenLinks, SP, PvdA en 50PLUS.
De overige fracties hebben niet gereageerd.
Dat betekent dat het voorstel is aangenomen.
 
Het AO IMF, gepland op 16 oktober a.s. , wordt derhalve geannuleerd.
Inmiddels is de brief van de minister van Financiën, waarmee hij de geannoteerde agenda van de IMF-Jaarvergadering op 18-19 oktober 2019, heeft aangeboden, ontvangen. Die brief wordt geagendeerd voor het schriftelijk overleg, waarvoor de convocatie later vandaag wordt verstuurd.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

Van: Commissie Financiën
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 08:58
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: Commissie Financiën
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE]- Voorstel van het lid De Vries (VVD) om het AO IMF (16/10) in een SO om te zetten
 
Aan de leden van de commissie Financiën
 
Geachte leden,
 
Op verzoek van het lid De Vries (VVD) leg ik aan u het voorstel voor om het algemeen overleg IMF, dat gepland staat op 16 oktober aanstaande, om te zetten in een schriftelijk overleg. Zie het bericht hieronder.
 
Op de agenda van dat AO staat (behalve het verslag van de Voorjaarsvergadering van het IMF) de nog te ontvangen geannoteerde agenda van de Najaarsvergadering, die van 18 t/m 20 oktober wordt gehouden in Washington.
Uit navraag bij het ministerie is gebleken dat de genoemde geannoteerde agenda op korte termijn, in elk geval nog deze week, zal worden verstuurd.
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 10 oktober 2019 om 10.00 uur, kenbaar te maken of u instemt met het voorstel (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht).
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
Indien het voorstel wordt aangenomen, zal een datum worden vastgesteld voor het leveren van uw inbreng op het schriftelijk overleg.
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën