Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

2 juli 2020
9:15 - 10:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 juni 2020 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Toezegging tijdens het debat over Wet hardheidsaanpassing Awir inzake notitie opzet/grove schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken inzake beantwoording vragen commissie over voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fouten bij aanlevering informatie aan Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/Toeslagen (Commissie van Wijzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarvergadering ESM 11 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vertrouwelijke brief over het Europees Wisselkoersmechanisme ERM-II

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Update overheidsfinanciën juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Steunmaatregelen KLM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verbeterd inzicht in de begroting van Financiën (IXB)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel van betaling belastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de implementatie van meetmethoden en de bpm

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over Btw nultarief op mondkapjes gelet op het OV

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken aanpassing box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Instellingsbesluiten commissies toeslagen en ministeriële regeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging: foutieve huishoudverklaringen door onjuiste AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verworven recht in de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 29. 29

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport "Autobelastingen als beleidsinstrument; Effecten van elektrische auto’s en bestelauto’s voor belastingopbrengsten, luchtkwaliteit en klimaat"

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Steun aan grote ondernemingen – leren van het verleden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Volgende periodiek overleg Algemene Rekenkamer

  Besluit: het volgende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer wordt ingepland op donderdag 5 november a.s. van 16.30 tot 18.00 uur, zo mogelijk fysiek (in de Tweede Kamer) en anders digitaal.

  Noot: de commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige periodiek overleg vond plaats op dinsdag 19 november 2019 bij de Algemene Rekenkamer. Het daaropvolgende periodiek overleg stond gepland op 15 april 2020, maar is tot nader order uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.
 33. 33

  Lijst nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer, 'De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche inzake de mededeling Fraudebestrijdingsstrategie (Kamerstuk 22112-2812)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vijfde aanvullende EU-begroting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op EU consultatie herziening NFRD

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Richtlijnvoorstel Mandatory Disclosure

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Alkaya (SP) inzake Rapporteurs digitaal centralebankgeld/CBDC

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reeds geplande algemeen overleggen Eurogroep/Ecofin

  wo 09-09-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  do 01-10-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  do 29-10-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  do 26-11-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 42. 42

  Nog niet geplande algemene overleggen, waartoe reeds is besloten

  Besluit: het onderstaande overzicht is betrokken bij de bespreking van de stafnotitie over het vergaderregime voor de periode na het zomerreces (zie agendapunt 49). Daarbij is besloten in het najaar één algemeen overleg Staatsdeelnemingen te houden en het beoogde algemeen overleg Financiële dienstverlening en consumentenbelangen samen te voegen met het algemeen overleg Financiële markten.

  AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  AO Douane (inclusief Brexit)  (te houden in september 2020; datum wordt nog vastgesteld)
  AO Europese btw
  AO Exportkredietverzekeringen (na het zomerreces te houden)
  AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
  AO Financiële markten
  AO Revolverende fondsen
  AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)
 43. 43

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: betrokken bij de bespreking van de stafnotitie over het vergaderregime voor de periode na het zomerreces (zie agendapunt 49)

  Rondetafelgesprek Aanpak belastingontwijking (naar aanleiding van de adviezen van de Commissie-Ter Haar): zo spoedig mogelijk na het zomerreces te houden (datum wordt nog bepaald).

  Notaoverleg Verduurzaming van de financiële sector (over de initiatiefnota Snels c.s. “Van oliedom naar gezond verstand”): zo spoedig mogelijk in september te houden (na ontvangst van in juli van de kabinetsreactie op de nota; datum wordt nog bepaald).

  Gesprekken en technische briefings
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
  Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;

  Openbaar (digitaal) gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans (gepland: donderdag 15 oktober 2020, 10.30-11.30);
  Besloten (digitale) technische briefing pilots baten-lastenstelsel (gepland: donderdag 15 oktober 2020, 11.30-13.00)

  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer (donderdag 5 november 2020, 16.30-18.00);

  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
  Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM
  Technische briefing door het ministerie over het Belastingplan 2021 (gepland: woensdag 23 september 2020, tijd nog te bepalen)

  (Opnieuw) te plannen werkbezoeken
  Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)

  Behandeling Belastingplan 2021
  Eerste wetgevingsoverleg: ma 26 oktober 2020
  Tweede wetgevingsoverleg: ma 2 november 2020
  Plenaire behandeling: di 10 en wo 11 november 2020
 44. 44

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
  • 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de financiële sector (2020Z08143) (verwacht: in juli 2020)
  • 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen (2020Z09236)
  • 03-06-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving over beveiliging op Schiphol (2020Z10052)
  • 03-06-2020 - Verzoek om toezending van de conceptreactie op het actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering (2020Z10239)
 45. 45

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 26 juni 2020)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  woensdag 1 juli
  - 35 450 - Debat over de voorjaarsnota 2020

  1, 2 en 3 september (week 36)
  - 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
  - 35 437 Fiscale verzamelwet 2021 

  29 en 30 sept., 1 oktober (week 40)
  - Algemene financiële beschouwingen

  10, 11 en 12 november (week 46)
  - Belastingplan 2021

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) tweeminutendebatten:

  donderdag 2 juli
  VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)
  VAO Belastingdienst (AO d.d. 23/06)
  VSO Uitvoering van de motie inzake implementatie meetmethoden en bpm

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  56. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
  62. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  72. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  75. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  81. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  85. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  93. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  100. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  106. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  107. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  131. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  138. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
  139. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

  32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  75. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  89. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie inzake vertragingen in internationaal betalingsverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Antwoorden op vragen commissie over opties invulling kapitaalbehoefte TenneT (Kamerstuk 28165-325)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verkenning opties ter voorkoming dat overwerk in de coronaperiode leidt tot terugvordering van toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Nederlandse reactie Europese consultaties en aanbieding non-paper nummerportabiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Gegevensverstrekking IB-47 en burgerservicenummer (bsn)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Eerste publicatie rond coronarekening

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Afschrift van de brief aan de staatssecretaris voor Financiën – Toeslagen en Douane, over het ontbreken van de beloofde reactie op het rapport Toeslagen terugbetalen in de kabinetsreactie op het Interdepartementale beleidsonderzoek Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Antwoorden op vragen commissie over deelname NFIA in het tax committee van het AmCham (Kamerstuk 32637-376)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  De ontwikkeling van de lokale lasten in relatie tot de koopkrachtontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Evaluatierapport productontwikkelingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Vierde incidentele suppletoire begroting (inzake steunmaatregelen voor gemeenten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Werkwijze bij het vertrouwelijk schriftelijk overleg over het onderzoek naar corruptie bij de Douane

  Te behandelen:

  Loading data