Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

11 maart 2020
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 19 februari 2020 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Leijten en Lodders over niet afwijken van de aangenomen motie over besluitvorming op belastingheffing bij unanimiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 februari 2020 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019 (Kamerstuk 31066-533)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarplan 2020 Belastingdienst (Kamerstuk 31066-539)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 maart 2020 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op het COELO-rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel beantwoording vragen over ramingen erf- en schenkbelasting en onderzoeken ADR

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte rapporten door de Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brieven die zijn toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg over de Belastingdienst van 4 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Forfaitaire rendementen box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de behandeling van het Belastingplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Forfaits in het belastingstelsel"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording overige vragen over het pakket Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op openstaande vragen commissie over reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbod openbare technische briefing door Centraal Planbureau over CEP en MLT

  Het Centraal Planbureau heeft op dinsdag 3 maart 2020 het eerste hoofdstuk van de raming (CEP) voor de Nederlandse economie voor 2020 en 2021 en een korte update van de middellangetermijnverkenning (MLT) gepubliceerd. Deze verkenning is één van de bouwstenen voor de vorming van het beleid in 2022 -2025. In de raming vraagt het CPB altijd aandacht voor een speciaal onderwerp. Dit keer wordt er aandacht besteed aan de ongelijke kansen voor kinderen in Nederland. De gehele raming zal op 17 maart worden gepubliceerd. Het CPB biedt de commissie aan deze publicatie toe te lichten, op korte termijn dan wel na het verschijnen van de gehele raming.

  Besluit: De commissie besluit het aanbod van het Centraal Planbureau inzake een openbare technische briefing te aanvaarden en spreekt de wens uit deze te combineren met een briefing over de in december 2019 verschenen vergrijzingsstudie 'Zorgen om morgen'. Voor de briefing worden de commissies OCW, SZW en VWS als volgcommissies uitgenodigd. De staf treedt in overleg met het CPB over de verdere invulling van de briefing, dia zal plaatsvinden na het verschijnen van de gehele raming. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.
 19. 19

  Verzoek WDF, namens Jordaanse parlementaire delegatie, om gesprek met vaste commissie voor Financiën m.b.t. parlementair begrotingstoezicht d.d. 8 of 9 april 2020

 20. 20

  Voorstel planning voorbereiding ontwerpvoordracht lid college van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 7 (FIN)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Telefonische vergaderingen op 4 maart 2020 van de Eurogroep en de International Monetary and Financial Committee in verband met het COVID-19 virus

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor het houden van een algemeen overleg over de evaluatie door de ECB van de monetaire beleidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 6 maart 2020)

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen.

  Lange termijnagenda:

  a) Wetgeving

  week 11 (10, 11 en 12 maart)
  35 205 - Wet vliegbelasting: geagendeerd op 11 maart, vanaf 18.45 uur

  week 12 (17, 18 en 19 maart)
  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
  63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  104. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  112. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  113. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  139. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  34. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  39. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  72. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  78. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
   
 26. 26

  Overzicht van geplande en nog te plannen commissieactiviteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Het algemeen overleg Stopzetten kinderopvangtoeslag, dat was gepland op 25 maart 2020, wordt vanwege samenloop met een plenair debat uitgesteld (zie agendapunt 28).

  Besluit: De commissie aanvaardt het aanbod van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot het houden van een technische briefing naar aanleiding van het advies van de Commissie toekomst Accountancy (Cta). De briefing zal worden georganiseerd voorafgaand aan het algemeen overleg Accountancy, waarvoor om agendatechnische redenen mogelijk een andere datum moet worden gezocht.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
  do 12-03-2020 14.00 - 17.00   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 25-03-2020 13.00 - 17.00   AO Stopzetten kinderopvangtoeslag
  di 14-04-2020 16.30 - 18.30   AO IMF
  wo 15-04-2020 13.30 - 16.30   AO Staatsdeelnemingen
  do 16-04-2020 13.00 - 16.00   AO Accountancy
  wo 22-04-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 14-05-2020 14.00 - 17.00   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-06-2020 15.15 - 18.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 25-06-2020 15.00 - 17.00   AO Begroten en verantwoorden
  di 30-06-2020 16.30 - 19.30   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 09-09-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 01-10-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 29-10-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 26-11-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  AO Douane (inclusief Brexit)
  AO Europese btw
  AO Financiële markten
  AO Revolverende fondsen
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
  wo 11-03-2020 14.00 - 15.00 Overleg met de Algemene Rekenkamer over een profielschets voor een nieuw collegelid
  do 12-03-2020 11.00 - 12.30 Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni [ Inmiddels geannuleerd. ]
  ma 30-03-2020 12.00 - 15.00 Besloten werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  wo 08-04-2020 14.30 - 15.30 Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans
  wo 15-4-2020 17.00 - 18.30 Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
  ma 20-04-2020 10.00 - 13.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  ma 20-04-2020 13.30 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  wo 22-04-2020 16.45 - 18.15 Besloten toelichting Raad van State op de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (bij RvS)
  do 23-04-2020 - 10.30-11.30 Ontvangst door de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) van professor Jeffrey Liebman (bijzondere procedure) [ Inmiddels geannuleerd. ]
  ma 25-05-2020 09.00 - 19.00 V-100
  wo 10-06-2020 13.00 - 15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
  do 25-06-2020 13.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld

  Nog te plannen overige commissieactiviteiten
  Openbare gesprekken met de Monitoring commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancy (voorafgaand aan het AO Accountancy)
  Openbare gesprekken met de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, de Auditdienst Rijk en de Autoriteit Persoonsgegevens (na afronding van hun onderzoeken/adviezen)
  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
  Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)
 27. 27

  Commissiebrieven waar nog geen reactie op is gekomen (vanaf 1 juli 2019)

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen.
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
  • 19-12-2019 - Verzoek inzake bestedingsplannen bij casuïstiek onderzoek rapporteurs Inzicht in Kwaliteit naar toepassing artikel 3.1 CW 2016 (2019Z26088)
  • 20-12-2019 - AFM-Verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie’ (2019Z26132)
  • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
  • 24-01-2020 - Raadplegingsprocedures van de Europese Commissie op het gebied van financiële diensten (2020Z01147)
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 06-02-2020 - Verzoek over toezeggingen inzake kinderopvangtoeslag (2020Z02417)
  • 20-02-2020 - Verzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland (2020Z03609)
  • 20-02-2020 - Rappel schriftelijke vragen over onderzoek naar WLTP (2020Z04260)
  • 20-02-2020 - Verzoek inzake kabinetsreactie Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (2020Z03559)
 28. 28

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Appreciatie van de motie van de leden Jasper van Dijk en Peters over onlinewinkels als aparte categorie opnemen in het Besluit kredietvergoeding (Kamerstuk 35316-10 )

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Lodders (VVD) voor het ontvangen van een brief over de stand van zaken bij de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Sneller (D66) over het registreren van toezeggingen

  Besluit: De staf wordt verzocht het interne overzicht van toezeggingen te actualiseren en zo mogelijk op te schonen.