Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 5 februari 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 5 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
4
Appreciatie van de gewijzigde motie-Van Raan (31 066, nr. 593) over kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten.

Te behandelen:

5
Behandeling Belastingplan 2021
15
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
18
Delegatie-inzet bij de Artikel 13 Conferentie van 18 en 19 februari 2020
20
Overzicht van geplande en nog te plannen commissieactiviteiten

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Het lid Slootweg (CDA) zal met het lid Alkaya (SP) overleggen met betrekking tot de planning van het AO Revolverende fondsen, waartoe de commissie op hun voorstel heeft besloten.

Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
wo 05-02-2020 10.00 - 11.30   AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
di 11-02-2020 17.00 - 19.00   AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten
wo 12-02-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 04-03-2020 10.00 - 14.00   AO Belastingdienst
do 05-03-2020 13.00 - 14.30   AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
do 12-03-2020 14.00 - 17.00   AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 25-03-2020 13.00 - 17.00   AO Stopzetten kinderopvangtoeslag
di 14-04-2020 16.30 - 18.30   AO IMF
wo 22-04-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
do 14-05-2020 14.00 - 17.00   AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 10-06-2020 15.15 - 18.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
do 25-06-2020 15.00 - 17.00   AO Begroten en verantwoorden
di 30-06-2020 16.30 - 19.30   AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 09-09-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
do 01-10-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
do 29-10-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
do 26-11-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen (te houden in het voorjaar)
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
wo 12-02-2020 14.00 - 15.30 Gesprek - Doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's
do 13-02-2020 17.00 - 18.00 Technische briefing - Ministerie van Financiën over de staatsbalans
di/wo 18/19-02-2020 Werkbezoek - Artikel 13-conferentie
do 12-03-2020 11.00 - 12.30 Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
ma 30-03-2020 12.00 - 15.00 Besloten werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
ma 20-04-2020 10.00 - 13.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
ma 20-04-2020 13.30 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
wo 22-04-2020 16.45 - 18.15 Besloten toelichting Raad van State op de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (bij RvS)
wo 10-06-2020 13.00 - 15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
do 25-06-2020 13.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld

Nog te plannen overige commissieactiviteiten
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie; de eerder beoogde datum van 23 januari 2020 is niet haalbaar gebleken)
21
Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 31 januari 2020)

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Het lid Snels (GL), aanvrager van het dertigledendebat onder nr. 83, spreekt uit dat debat te willen intrekken na ontvangst van het advies van de commissie-Ter Haar en verzoekt de commissiestaf om na te gaan wanneer dat advies kan worden verwacht.

Lange termijnagenda:

a) Wetgeving
week 7 (11, 12 en 13 februari)
35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

week 8 (18, 19 en 20 februari)
35 205 - Wet vliegbelasting

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
11. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
20. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
25. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
42. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
63. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
69. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
82. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
85. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
91. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
95. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
103. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
112. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
120. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
121. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
36. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
41. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
76. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
83. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)

d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
week 7 (11, 12 en 13 februari)
- VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)
week 8 (18, 19 en 20 februari)
- VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
22
Commissiebrieven waar nog geen reactie op gekomen is (vanaf 1 juli 2019)

Details


 • 12-10-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)
 • 21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
 • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395)
 • 06-12-2019 - Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting (2019Z24461)
 • 12-12-2019 - Vragen over onjuiste informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Nationale ombudsman (2019Z24976)
 • 19-12-2019 - Verzoek inzake bestedingsplannen bij casuïstiek onderzoek rapporteurs Inzicht in Kwaliteit naar toepassing artikel 3.1 CW 2016 (2019Z26088)
 • 20-12-2019 - AFM-Verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie’ (2019Z26132)
 • 30-12-2019 - Consultatie inzake "Alignment EU rules on capital requirements to internationale standards (prudential requirements and market discipline)" (2019Z26225)
 • 23-01-2020 - Verzoek inzake beveiliging gegevensuitwisseling belastingdiensten in de EU (2020Z01113)
 • 24-01-202 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
 • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
 • 24-01-2020 - Raadplegingsprocedures van de Europese Commissie op het gebied van financiële diensten (2020Z01147)
 • 24-01-2020 - Verzoek om tijdige toezending van het BNC-fiche over het Sustainable Europe Investment Plan Green Deal (2020Z01148)
 • 24-01-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op het COELO-rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020' (2020Z01183)
 • 24-01-2020 - Herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de eerste helft van 2019 (2020Z01134)
 • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)

Te behandelen:

28
Uitvoering van de motie Omtzigt/Bruins over een verdragswijziging ten aanzien van de ECB
30
Kennisagenda 2020, uitkomst inventarisatie van kennisthema's