Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 maart 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging van de Universiteit Utrecht om begin juni een werkbezoek af te leggen aan het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling ter voorbereiding op het algemeen overleg dierenwelzijn van 25 juni 2020

 3. 3

  Aanbieding rapport 'Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?' van het PBL

 4. 4

  Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese verordening diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Selectie derde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regio Envelop Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging Regio Deal Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over het in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de brief over een wijziging in een ‘truckrun’ gehandicapten in verband met de stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van de commissie over een overzicht van Nederlandse projecten vergelijkbaar met het Duitse project Landwirtschaft für Artenvielfalt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eerste rapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  •  Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 14. 14

  Lijst met EU-voorstellen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 op 25 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 27 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van het lid De Groot over een risico-inventarisatie omtrent arbeidsomstandigheden van controleurs en werknemers van slachterijen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de verschillende middelen voor landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van het lid Weverling (VVD) om de algemene overleggen Tuinbouw en Biotechnologie samen te voegen tot één algemeen overleg (3 uur, 5 minuten spreektijd) en dit in te plannen in mei

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van het lid Madlener (PVV) tot het houden van een rondetafelgesprek over de visserij in het kader van het Noordzeeakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om voor de zomer een algemeen overleg in te plannen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de invulling van het Nationaal Strategisch Plan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) de minister van LNV te verzoeken de beantwoording in tweede termijn van het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020 uiterlijk vandaag om 18.00 uur naar de Kamer te zenden ten behoeve van het op 12 maart te houden VAO Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van het lid Lodders (VVD) de minister van LNV te verzoeken het beleidsplan Caribisch Nederland tijdig voor het algemeen overleg Natuur op 8 april 2020 naar de commissie te sturen

  Te behandelen:

  Loading data