Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 3 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 3 juni te 10.15 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
38
Slotwetten, jaarverslagen en Rekenkamer-rapporten over 2019

Details

De termijn voor de inbreng van feitelijke vragen over de onderstaande verantwoordingsstukken is reeds door de Kamer vastgesteld op 28 mei 2020. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer is verzocht de antwoorden uiterlijk woensdag 10 juni 2020 bij de Kamer in te dienen. De stukken zijn ook geagendeerd voor een schriftelijk overleg met inbrengdatum 3 juni 2020 ter vervanging van het reguliere wetgevingsoverleg Jaarverslagen. Voor dit schriftelijk overleg wordt een stafnotitie verspreid in samenwerking met de begrotingsrapporteurs Van Eijs (D66) en Kröger (GL).
 

Te behandelen:

55
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
123. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
130. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Dertigledendebatten
8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
22. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Krol/Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
77. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
79. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
83. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR), aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Implicaties van de PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten, aangevraagd door het lid Köger (GL)
56
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Medische keuringen CBR (voorstel in voorbereiding)
- Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Mobiliteitskeuzes (voorstel in voorbereiding)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorstel in procedure)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (plan van aanpak in voorbereiding)
- Begrotingen en jaarverslagen (28 mei inbreng vragen verantwoordingsstukken, 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3 juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen; stafnotities voor 2 en 3 juni zijn verspreid)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
57
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
3. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
5. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
Op 03-06-2020 aangemeld voor de volgende reguliere stemmingen.
6.
Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
Op 17-03-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
7. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
8. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
Op 25-06-2020 vindt een besloten technische briefing door de Raad van State plaats per videoconferentie. Voor het nog te voeren rondetafelgesprek in de reguliere vorm zal een datum worden vastgesteld door de commissie. Zodra dat is gedaan zullen position papers worden opgevraagd bij de genodigden.
9.
Wet Mobiliteitsfonds, ingediend op 31-03-2020, 35426
Op 14-05-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
10. Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden, ingediend op 01-04-2020, 35427
Op 26-05-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
11. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Inbregtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 01-07-2020.
12. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
Inbregtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 29-06-2020.
13. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
Inbregtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 02-09-2020.
58
Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

Fysieke activiteiten:
10-06-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
16-06-2020 16.30 - 20.30 Algemeen overleg Water*
18-06-2020 09.30 - 15.00 Notaoverleg Luchtvaart en corona
25-06-2020 11.30 - 16.30 Algemeen overleg MIRT
29-06-2020 13.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening

Activiteiten per videoconferentie:
03-06-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering
03-06-2020 14.00 - 14.30 Vergadering Voorbereidingsgroep Medische keuringen en CBR
17-06-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering
25-06-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo
01-07-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering

Schriftelijke activiteiten:
02-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten Deltafonds, Infrastructuurfonds 2020 en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020 (samenhangend met de Voorjaarsnota)*
03-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
09-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2019-2 en rapportage ADR
10-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
11-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
17-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
25-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 13 - 14 juli 2020*

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties
59
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) als rapporteur van het Groot project ERTMS om de staatssecretaris schriftelijk te verzoeken de voortgangsrapportages ERTMS voortaan te doen toekomen zoals vastgelegd in de afspraken

Te behandelen:

62
Voorstel van de leden Paternotte (D66) en Kröger (GL) voor een rondetafelgesprek over de Luchtvaartnota