Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

De vergadering is geweest

3 juni 2020
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Deze vergadering wordt live gestreamd via de website van de Kamer. Er wordt geen woordelijk verslag van deze vergadering opgesteld.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wegenverkeerswet i.v.m. het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerp van de ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verdrag tussen Nederland en EUROCONTROL inzake taken voor luchtruimbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Analyse ACM gelijk speelveld verbinding Eindhoven Düsseldorf

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Marktbijdrage verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Loslaten wandplaten spoorwegviaduct A10, ring Oost

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies van de ambtelijke Studiegroep Alternatieve bekostiging ruimtelijke gebiedsontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Pictogram voor bebording alternatieve tankinfrastructuur langs hoofdwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Treinongeval Hooghalen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  De rapportage over de toezichtactie sjorren op containerzeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie over een aantal onderwerpen ten behoeve van het AO Verkeersveiligheid van 28 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maatregelen in relatie tot Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verlenging vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitbreiding vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de brief over het artikel ‘Goed nieuws: KLM en Schiphol creëren veel minder banen dan gedacht’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Perspectief voor de Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Zienswijzen handhavingsbesluiten Wet natuurbescherming met betrekking tot nationale luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het bericht ‘Ministerie sjoemelde met stikstofcijfers om Lelystad Airport snel te openen’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel beantwoording vragen commissie over o.a. besluitvorming over Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken afwikkeling rechtszaak luchtvaartongeval Faro

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitstel beantwoording vragen commissie over drie rapporten over vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vooruitblik op de jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatie over het asbestfonds en ontwikkelingen in de regelgeving voor asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapportage 'De Staat van Ons Water'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Update droogteperiode – opschaling naar dreigend watertekort

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Commissie m.e.r.

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Climate Adaptation Summit op 25 januari 2021 in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Transportvoorstellen van de Europese Commissie zodat het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zo veel mogelijk ongehinderd doorgang kan blijven vinden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  EU-voorstellen week 17-21

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Slotwetten, jaarverslagen en Rekenkamer-rapporten over 2019

  De termijn voor de inbreng van feitelijke vragen over de onderstaande verantwoordingsstukken is reeds door de Kamer vastgesteld op 28 mei 2020. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer is verzocht de antwoorden uiterlijk woensdag 10 juni 2020 bij de Kamer in te dienen. De stukken zijn ook geagendeerd voor een schriftelijk overleg met inbrengdatum 3 juni 2020 ter vervanging van het reguliere wetgevingsoverleg Jaarverslagen. Voor dit schriftelijk overleg wordt een stafnotitie verspreid in samenwerking met de begrotingsrapporteurs Van Eijs (D66) en Kröger (GL).
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie over openbaar vervoer en taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Mobiliteit tijdens de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Maandrapportage CBR april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitgebreide beleidsreactie op OvV rapport “Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer”

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzamelbrief toezeggingen AO Handhaving in het verkeer mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen en een aantal relevante dossiers met betrekking tot maritieme zaken en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Afspraken opschalen openbaar vervoer en ov-protocol

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Duurzaamheidsverslag 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Informele high-level videoconferentie EU-Transportministers 4 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag informele high-level videoconferentie transportministers d.d. 29 maart jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag schriftelijk overleg Extra ingelaste Transportraad in verband met het coronavirus op 28 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Intrekking van de aanwijzing aan de ILT inzake luchtvaartvouchers

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op het verzoek om de Kamer uitgesproken betrokken te laten zijn bij wijzigingen in de rentepercentages

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beantwoording vragen commissie over het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (Kamerstuk 33450-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Antwoorden op vragen commissie over de afspraak over tijdelijke lening Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  123. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
  130. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
  Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Dertigledendebatten
  8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  22. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Krol/Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  77. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  79. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
  83. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR), aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
  VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Implicaties van de PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten, aangevraagd door het lid Köger (GL)
 56. 56

  Kennisagenda 2020

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Medische keuringen CBR (voorstel in voorbereiding)
  - Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
  - Mobiliteitskeuzes (voorstel in voorbereiding)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorstel in procedure)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (plan van aanpak in voorbereiding)
  - Begrotingen en jaarverslagen (28 mei inbreng vragen verantwoordingsstukken, 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3 juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen; stafnotities voor 2 en 3 juni zijn verspreid)
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
 57. 57

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
  3. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  5. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
  Op 03-06-2020 aangemeld voor de volgende reguliere stemmingen.
  6.
  Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
  Op 17-03-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  7. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  8. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
  Op 25-06-2020 vindt een besloten technische briefing door de Raad van State plaats per videoconferentie. Voor het nog te voeren rondetafelgesprek in de reguliere vorm zal een datum worden vastgesteld door de commissie. Zodra dat is gedaan zullen position papers worden opgevraagd bij de genodigden.
  9.
  Wet Mobiliteitsfonds, ingediend op 31-03-2020, 35426
  Op 14-05-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  10. Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden, ingediend op 01-04-2020, 35427
  Op 26-05-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
  11. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
  Inbregtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 01-07-2020.
  12. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
  Inbregtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 29-06-2020.
  13. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens, ingediend op 26-05-2020, 35469
  Inbregtermijn voor het wetsverslag is vastgesteld op 02-09-2020.
 58. 58

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

  Fysieke activiteiten:
  10-06-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
  16-06-2020 16.30 - 20.30 Algemeen overleg Water*
  18-06-2020 09.30 - 15.00 Notaoverleg Luchtvaart en corona
  25-06-2020 11.30 - 16.30 Algemeen overleg MIRT
  29-06-2020 13.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening

  Activiteiten per videoconferentie:
  03-06-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering
  03-06-2020 14.00 - 14.30 Vergadering Voorbereidingsgroep Medische keuringen en CBR
  17-06-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering
  25-06-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo
  01-07-2020 10.15 - 11.45 Procedurevergadering

  Schriftelijke activiteiten:
  02-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten Deltafonds, Infrastructuurfonds 2020 en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020 (samenhangend met de Voorjaarsnota)*
  03-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
  09-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2019-2 en rapportage ADR
  10-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
  11-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
  17-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid
  18-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  25-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 13 - 14 juli 2020*

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties
 59. 59

  Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) als rapporteur van het Groot project ERTMS om de staatssecretaris schriftelijk te verzoeken de voortgangsrapportages ERTMS voortaan te doen toekomen zoals vastgelegd in de afspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van het lid Kröger om een besloten technische briefing te organiseren over de ontwikkelingen rond de beschikbaarheidsvergoeding voor OV bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Inventarisatie van belangstelling voor deelname aan een videogesprek met EU-Commissaris Valean

  Te behandelen:

  Loading data