Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 12 mei
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 12 mei te 17.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging tot deelname aan online netwerk van milieuwetgevers
5
Hervatting van de planning en organisatie van technische briefings

Details

In verband met de beperkende maatregelen in het kader van het coronavirus heeft een aantal technische briefings vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. Het is de bedoeling de organisatie en planning van deze technische briefings te hervatten.
Technische briefings die per videoconferentie plaatsvinden kunnen zonder meer gepland worden door uw commissiestaf. Technische briefings die in fysieke vorm plaatsvinden in het Kamergebouw kunnen alleen doorgaan indien de plenaire griffie daartoe schaarse zaalcapaciteit toewijst. De verwachting is dat het op korte termijn mogelijk wordt technische briefings per videoconferentie openbaar te streamen.

Besluiten voor alle opgeschorte technische briefings:
Besluit: Alle technische briefings die in openbaarheid zouden plaatsvinden blijven in de openbaarheid plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de besloten technische briefings, die blijven besloten.
Besluit: Ambtelijk verkennen of de technische briefings per videoconferentie kunnen plaatsvinden en als dat niet kan in het Kamergebouw.
Besluit: Per technische briefing de volgende planning hanteren.

1. Openbare technische briefing Noordzeeakkoord (door de heer Wallage): zo snel mogelijk plannen met het oog op het nog te voeren schriftelijk overleg.
2. Openbare technische briefing Anticiperend handhaven (door prof. mr. Bröring & prof. dr. Neerhof): plannen eind mei.
3. Openbare technische briefing Evaluatie OvV-aanbevelingen Vliegveiligheid Schiphol (door KWINK-groep, To70 en OvV): plannen eind mei.
4. Openbare technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid (door RIVM, NLR en KNMI): plannen eind mei.
5. Openbare technische briefing Greep op gevaarlijke stoffen (door de Rli): plannen voor het zomerreces.
6. Besloten technische briefing Omvorming ProRail (door de Raad van State): plannen voor het zomerreces.

NB: nu het notaoverleg Luchtvaart en corona op 18 juni 2020 zal plaatsvinden zullen de technischee briefings genoemd onder 2, 3 en 4 waarschijnlijk in de eerste helft van juni plaatsvinden.
35
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
121. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
126. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (minister en staatssecretaris van I&W) NB: de commissie heeft dit debat tijdens de procedurevergadering van 11 maart 2020 prioritair verklaard
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
129. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Dertigledendebatten
8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
22. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
77. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
79. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
83. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR), aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Handhaving in het verkeer, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Implicaties van de PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten, aangevraagd door het lid Köger (GL)
36
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Medische keuringen CBR (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Mobiliteitskeuzes (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep uitgesteld i.v.m. coronavirus)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (voorstel factsheet in voorbereiding)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (plan van aanpak in voorbereiding)
- Begrotingen en jaarverslagen (1e suppletoire begrotingen 2020 ontvangen, notitie feitelijke vragen in voorbereiding)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
37
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden.
3. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
5. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
Op 21-02-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden, na ontvangst van de nota n.a.v. het verslag wordt dit wetsvoorstel als hamerstuk aangemeld (de PVV-fractie wordt daarbij aantekening verleend tegen het wetsvoorstel te zijn).
6.
Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
Op 17-03-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden.
7. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen
8. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
Een besloten technische briefing door de Raad van State is in voorbereiding. Daarna zal een rondetafelgesprek plaatsvinden in de reguliere vorm. Zodra voor dit rondetafelgesprek een datum is vastgesteld worden poistion papers opgevraagd.
9.
Wet Mobiliteitsfonds, ingediend op 31-03-2020, 35426
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 12-05-2020. De minister is tevens verzocht aan te geven in hoeverre consequenties zijn verbonden aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel na het zomerreces.
10. Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden, ingediend op 01-04-2020, 35427
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 26-05-2020.
38
Geplande commissieactiviteiten

Details

12-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet Mobiliteitsfonds*
12-05-2020 12.30 - 17.00 Notaoverleg Bodem*
14-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Binnenvaart en Maritiem
18-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen 17e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma*
26-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden*
26-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg CBR en medische keuringen rijgeschiktheid
27-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
28-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verkeersveiligheid
10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
10-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
24-06-2020 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
25-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 13 - 14 juli 2020*
25-06-2020 12.30 - 17.30 Algemeen overleg MIRT*

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties