Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

11 maart 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbod Rli voor technische briefing over advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ op donderdag 9 april van 10.00-11.00 uur

 3. 3

  Uitnodiging van Alco Energy Rotterdam (producent duurzame bio-ethanol) voor een werkbezoek op 6 april 2020 tussen 12.00 en 15.00 uur

 4. 4

  Uitnodiging van Graniet Import Benelux voor een werkbezoek en gesprek naar aanleiding van de uitzending over granuliet in Maasplassen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorhang wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit in verband met ontgassingsverbod op de binnenwateren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van enkele bijlagen van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de rol van ACM inzake de klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Midterm review van de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Maandrapportage CBR januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over implicaties van de PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksrapport ‘Veiligheid van op afstand bediende bruggen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen project aansluiting A16-N3

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de gewijzigde motie-Schonis c.s. over een tijdelijk alternatief voor de Paddepoelsterbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samen in transitie naar een vitale infrasector

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie op brief van Stichting HoogOverijssel en SATL inzake MER-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op commissieverzoek inzake adviezen RIVM en Commissie m.e.r. inzake stikstofberekeningen voor Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van het lid Remco Dijkstra over onafhankelijk advies over artikel 9.2 van de luchtvaartovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Advies inzake het anticiperend handhaven van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Erratum op het luchtvaartadvies van Adviescollege Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerp Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bijmengverplichting Luchtvaart en andere ontwikkelingen duurzame brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstel beantwoording vragen commissie over drie economische studies op het gebied van luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verlies van containers door containerschip OOCL Rauma

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  MSC Zoe: onderzoek ecologische effecten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Resultaten toezichtsactie varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vergaand geautomatiseerd varen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst over het bericht ‘Duizenden euro’s subsidie voor elektrische auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toestemming deelname hoorzitting en rondetafelgesprek Granuliet Maasplassen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Evaluatie verbod gratis plastic draagtassen en implementatie van de SUP-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitkomsten ministersconferentie van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Instelling Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de uitzending van Zembla over granuliet

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Europees Plastic Pact

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Position Paper internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Transportraad van 11 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijke overleg over de Milieuraad van 5 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  EU-voorstellen week 51-10

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het vierde kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang situatie Waalhaven-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitvoering van de motie van de leden Amhaouch en Schonis over een sluitend plan op het gebied van de capaciteit op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang van de verkeersverdelingsregel (VVR)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Appreciatie van de motie van het lid Postma c.s. en de motie Remco Dijkstra en Van Brenk over de groep 75-plussers die in en naar het buitenland wil rijden

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Inzet Nederland ten aanzien vliegen boven conflictgebieden sinds neerhalen MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Onderzoek dienstverlening SAR-helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
  3. Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
  Stemming over dit wetsvoorstel is voorzien op 17-03-2020
  4. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  5. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  6. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
  Op 21-02-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  7.
  Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
  Inbrengdatum ten behoeve van het (blanco) wetsverslag is vastgesteld op 16-03-2020
  8. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen
  9. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
  Tijdens de procedurevergadering van 25-03-2020 wordt een besluit genomen over de behandeling van dit wetsvoorstel. De Raad van State verzorgt op 18-03-2020 een besloten technische briefing.
 51. 51

  Kennisagenda 2020

  - Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing gepland)
  - Medische keuringen CBR (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
  - Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
  - Mobiliteitskeuzes (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
  - Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
  - Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
  - Begrotingen en jaarverslagen
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
 52. 52

  Nog te plannen plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  124. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
  129. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (minister I&W, minister Milieu en Wonen) NB: de commissie heeft dit debat tijdens de procedurevergadering van 11 maart 2020 prioritair verklaard
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  132. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
  Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Dertigledendebatten
  10. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  14. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  21. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  24. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  50. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  64. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  68. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  69. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  79. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (minister Milieu en Wonen)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  81. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (minister M&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
  85. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
  VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR), aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
  VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Handhaving in het verkeer, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Implicaties van de PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten, aangevraagd door het lid Köger (GL)
 53. 53

  Geplande commissieactiviteiten

  10-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14
  12-03-2020 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Scheepvaart zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden
  12-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Nulmeting en monitoring Plastic Pact NL
  12-03-2020 15.30 - 16.30 Vergadering Voorbereidingsgroep biobrandstoffen
  16-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen
  18-03-2020 11.00 - 12.00 Technische briefing Anticiperend handhaven op Schiphol
  18-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Eindevaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid
  18-03-2020 14.00 - 15.00 Technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid
  18-03-2020 15.00 - 16.00 Technische briefing Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (via videoverbinding)
  18-03-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Advies Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo
  19-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Medische keuringen rijgeschiktheid
  19-03-2020 18.00 - 19.00 Gesprek Gesprek Eurocommissaris Sinkevicius
  23-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  26-03-2020 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening NB: dit algemeen overleg wordt met een uur uitgebreid
  30-03-2020 10.00 - 11.00 Vergadering Voorbereidingsgroep Grootstedelijke mobiliteit
  31-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  01-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
  02-04-2020 10.00 - 11.00 Vergadering Voorbereidingsgroep Mobiliteitskeuzes
  02-04-2020 11.00 - 12.00 Vergadering Voorbereidingsgroep CBR
  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
  08-04-2020 11.30 - 12.30 Vergadering Voorbereidingsgroep ZZS- en chemische stoffen
  14-04-2020 13.30 - 13.45 Petitie Duurzaam verpakken in de supermarkt, namens CBL
  15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
  22-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  14-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Binnenvaart
  27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties
   
 54. 54

  Voorstel van het lid Moorlag (PvdA) om de minister IenW te verzoeken om een reactie op het rapport Change Course, towards fair and sustainable travell for all van Sail to the COP

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorstel van het lid Bruins (CU) om de minister IenW te verzoeken de second opinion op basis waarvan de MER Lelystad is aangepast op het punt van stikstof (juni 2014), alsmede de inputparameters voor de oorspronkelijke en de daarop aangepaste stikstofberekening, binnen een week aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Drie voorstellen Paternotte (D66) inzake informatie beleidsvoornemens UVO, een SO consumentenbescherming in de luchtvaart en LVNL-onderzoek inzake landingen gesloten landingsbaan

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Twee voorstellen van het lid Kröger (GL) inzake informatie over granuliet

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Drie voorstellen van het lid Kröger (GL) inzake het algemeen overleg Vliegveiligheid en de evaluatie van de OvV-aanbevelingen Veiligheid vliegverkeer Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data