Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 11 maart
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 11 maart

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Aanbod Rli voor technische briefing over advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ op donderdag 9 april van 10.00-11.00 uur
3
Uitnodiging van Alco Energy Rotterdam (producent duurzame bio-ethanol) voor een werkbezoek op 6 april 2020 tussen 12.00 en 15.00 uur
4
Uitnodiging van Graniet Import Benelux voor een werkbezoek en gesprek naar aanleiding van de uitzending over granuliet in Maasplassen

Te behandelen:

7
Wijziging van enkele bijlagen van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen

Te behandelen:

50
Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
3. Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
Stemming over dit wetsvoorstel is voorzien op 17-03-2020
4. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
5. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
6. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
Op 21-02-2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
7.
Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
Inbrengdatum ten behoeve van het (blanco) wetsverslag is vastgesteld op 16-03-2020
8. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen
9. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
Tijdens de procedurevergadering van 25-03-2020 wordt een besluit genomen over de behandeling van dit wetsvoorstel. De Raad van State verzorgt op 18-03-2020 een besloten technische briefing.
51
Kennisagenda 2020

Details

- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing gepland)
- Medische keuringen CBR (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
- Grootstedelijke mobiliteit (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
- Mobiliteitskeuzes (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen (eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep gepland)
- Begrotingen en jaarverslagen
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System; Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2; Hogesnelheidslijn-Zuid (grootprojecstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (grootprojecstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, is 10 maart 2020 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschijnt derde kwartaal 2020)
52
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
124. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
129. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (minister I&W, minister Milieu en Wonen) NB: de commissie heeft dit debat tijdens de procedurevergadering van 11 maart 2020 prioritair verklaard
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
132. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Dertigledendebatten
10. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
14. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
21. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
24. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
50. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
64. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
68. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
69. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
79. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (minister Milieu en Wonen)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
81. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (minister M&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
85. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR), aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Handhaving in het verkeer, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Implicaties van de PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten, aangevraagd door het lid Köger (GL)
53
Geplande commissieactiviteiten

Details

10-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14
12-03-2020 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Scheepvaart zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden
12-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Nulmeting en monitoring Plastic Pact NL
12-03-2020 15.30 - 16.30 Vergadering Voorbereidingsgroep biobrandstoffen
16-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen
18-03-2020 11.00 - 12.00 Technische briefing Anticiperend handhaven op Schiphol
18-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Eindevaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid
18-03-2020 14.00 - 15.00 Technische briefing Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid
18-03-2020 15.00 - 16.00 Technische briefing Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (via videoverbinding)
18-03-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Advies Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo
19-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Medische keuringen rijgeschiktheid
19-03-2020 18.00 - 19.00 Gesprek Gesprek Eurocommissaris Sinkevicius
23-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee
25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
26-03-2020 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening NB: dit algemeen overleg wordt met een uur uitgebreid
30-03-2020 10.00 - 11.00 Vergadering Voorbereidingsgroep Grootstedelijke mobiliteit
31-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Vliegveiligheid
01-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
02-04-2020 10.00 - 11.00 Vergadering Voorbereidingsgroep Mobiliteitskeuzes
02-04-2020 11.00 - 12.00 Vergadering Voorbereidingsgroep CBR
07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
08-04-2020 11.30 - 12.30 Vergadering Voorbereidingsgroep ZZS- en chemische stoffen
14-04-2020 13.30 - 13.45 Petitie Duurzaam verpakken in de supermarkt, namens CBL
15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
22-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Binnenvaart
27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties
 
54
Voorstel van het lid Moorlag (PvdA) om de minister IenW te verzoeken om een reactie op het rapport Change Course, towards fair and sustainable travell for all van Sail to the COP

Te behandelen:

55
Voorstel van het lid Bruins (CU) om de minister IenW te verzoeken de second opinion op basis waarvan de MER Lelystad is aangepast op het punt van stikstof (juni 2014), alsmede de inputparameters voor de oorspronkelijke en de daarop aangepaste stikstofberekening, binnen een week aan de Kamer te zenden

Te behandelen:

56
Uitgewerkt programmavoorstel voor het rondetafelgesprek over de omvorming van ProRail van de voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Van Aalst (PVV), Laçin (SP) en Van der Graaf (CU) op 1 april 2020 van 10.00 - 13.15 uur
57