E-mailprocedure : Uitstel AO Personeel Defensie van 5 september naar 11 september 2019

De vergadering is geweest

29 augustus 2019
15:00 uur
Commissie: Defensie
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,
 
De CDA-fractie doet het verzoek om het AO Personeel Defensie te verplaatsen van 5 september a.s. naar 11 september a.s., van 10.00 uur tot 13.00 uur. Reden is dat het Lid Van Helvert op 5 september de commissie vertegenwoordigt in Helsinki.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen (29 augustus a.s.) om 15.00 uur te laten weten of u kunt instemmen met dit voorstel. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure*.
 
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek uitstel algemeen overleg Personeel Defensie van 5 september naar 11 september 2019

    Te behandelen:

    Loading data