Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

19 december 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • T. van Gent (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het advies 'Zoeken naar waarheid' van de Raad voor het Openbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Resultaten van onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Middendorp over een nieuw digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag (Kamerstuk 35300-VII-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nationaal actieplan mensenrechten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief met betrekking tot het aanvullend nabestaandenpensioen Rijksambtenaren van mevrouw S. J.-V.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering begroting 2019 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Gemeentefonds (B)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering begroting 2019 Staten-Generaal (IIA) en overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift over brief Adviescollege Toetsing Regeldruk aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhangprocedure inzake Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Decembercirculaires over gemeentefonds en provinciefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Appreciatie van de moties van het lid Van der Molen over verplaatsing rijksdiensten (Kamerstukken 31490-261) en verplaatsing rijksdiensten (Kamerstukken 31490-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang normering topinkomens (semi) publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  35350-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage Werkplannen Banenafspraak overheids- en onderwijssectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstellen samen trap-op, samen trap-af systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ‘Klimaatbeleid tegen het licht’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de moties van het lid Koerhuis over het energielabel en over een digitaal woondossier

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken sanering Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang goed verhuurderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brandveiligheid gevels

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet (Kamerstuk 35133-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afwijzing van het recht op huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift inzake besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Nissewaard

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang tussenbalans oplevering Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening (DSO-LV) fase 2

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de motie van het lid Nijboer over bouwplicht (Kamerstuk 32847-491)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaars (VvE's)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kostenreductie en innovatie in de bouw

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Financiering en ontzorging woningeigenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Invulling van een aantal moties en stand van zaken over uitwerking Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorhang van het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van het lid Van der Lee over verlagen temperatuur warm tapwater (Kamerstuk 34902-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 4e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein


  14, 15 en 16 januari (week 3)
  - 35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)
  - 35 284 (Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken) 
  Besluit: conform de besluitvorming bij agendapunt 45 besluit de commissie dat dit aangemeld kan worden als hamerstuk.

  21, 22 en 23 januari (week 4) 
  - 34 972 (Wet digitale overheid) 

  28, 29 en 30 januari (week 5)
  - VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)
  - VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

  Te agenderen debatten
  2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (24 mei 2018)
  4. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
  17. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
  31. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
  32. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
  37. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
  40. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
  57. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (28 november 2019)
  68. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
  86. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) (3 september 2019)
  92. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)
  109. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (minister VWS, minister BZK) 

  Dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (minister LNV, minister BZK) 
  8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
  13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
  37. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
  49. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2019)

   
 40. 40

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  wo 15-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Omgevingswet
  do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 16-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (TK 35353)
  do 16-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (TK 32127-236)
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340)
  wo 29-01-2020 10.00 - 12.45 Hoorzitting / rondetafelgesprek (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens
  wo 29-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Woondeals
  do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (Gewijzigd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)
  do 30-01-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
  do 06-02-2020 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie
  do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 13-02-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie
  vr 14-02-2020 10.00 - 19.00 Werkbezoek Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau
  wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
  do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht

  Besluit: de commissie besluit om de datum van twee technische briefings inzake Valkenburg en circulair Bouwen zo spoedig mogelijk in te plannen.
  De nadere informatie van het ministerie over circulair bouwen wordt afgewacht en kort aaneensluitend zal de technische briefing plaatsvinden.
 41. 41

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Besluit: De comimissie besluit om het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen in te plannen in februari 2020 (AO van 2 1/2 uur).

  Besluit: Conform de besluitvorming in de vorige procedurevergadering besluit de commissie om het algemeen overelg Desinformatie en digitale inmenging in te plannen na het werkbezoek aan de Europese Instellingen (22/23 maart 2020).

  Besluit: De commissie besluit om het Algemeen overleg NOVI in te plannen in februari 2020 (AO van 2 uur).

  Besluit: De commissie besluit om een rappel naar de minister te versturen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsagenda NOVI.
 42. 42

  Verzoek van het lid Krol (50 PLUS) om voorlichting te vragen aan de RvS over het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond (32411-11).

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35 284)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Van de Graaf (ChristenUnie) om een schriftelijk overleg in te plannen naar aanleiding van de brief van 19 november jl. over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen.

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Van der Molen om het Presidium (opnieuw) te verzoeken wanneer haar reactie op de gewijzigde motie (35166-20) van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (t.v.v. 35166-11) naar de Kamer zal worden gestuurd.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Van der Molen om een gesprek in te plannen met de bewindspersonen BiZa over commissie gerelateerde onderwerpen (waaronder de behandeling en uitvoering van moties)

  Te behandelen:

  Loading data