Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 19 december 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie BiZa 19 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

5
Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Middendorp over een nieuw digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag (Kamerstuk 35300-VII-23)

Te behandelen:

9
Uitvoering begroting 2019 Staten-Generaal (IIA) en overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

Te behandelen:

11
Reactie op verzoek commissie om een afschrift over brief Adviescollege Toetsing Regeldruk aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens

Te behandelen:

17
35350-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

25
34
Voorhang van het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Te behandelen:

36
Voorstel onderzoek opkomstbevordering verkiezingen
37
Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Te behandelen:

39
Wetenschappelijke papers artikel 68 Grondwet
40
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Te behandelen:

41
Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

Details


14, 15 en 16 januari (week 3)
- 35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)
- 35 284 (Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken) 
Besluit: conform de besluitvorming bij agendapunt 45 besluit de commissie dat dit aangemeld kan worden als hamerstuk.

21, 22 en 23 januari (week 4) 
- 34 972 (Wet digitale overheid) 

28, 29 en 30 januari (week 5)
- VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)
- VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

Te agenderen debatten
2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (24 mei 2018)
4. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
17. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
31. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
32. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
37. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
40. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
57. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (28 november 2019)
68. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
86. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) (3 september 2019)
92. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)
109. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (minister VWS, minister BZK) 

Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (minister LNV, minister BZK) 
8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
37. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
49. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2019)

 
42
Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details

wo 15-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Omgevingswet
do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 16-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (TK 35353)
do 16-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (TK 32127-236)
do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340)
wo 29-01-2020 10.00 - 12.45 Hoorzitting / rondetafelgesprek (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens
wo 29-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Woondeals
do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (Gewijzigd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)
do 30-01-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
do 06-02-2020 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie
do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 13-02-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie
vr 14-02-2020 10.00 - 19.00 Werkbezoek Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau
wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht

Besluit: de commissie besluit om de datum van twee technische briefings inzake Valkenburg en circulair Bouwen zo spoedig mogelijk in te plannen.
De nadere informatie van het ministerie over circulair bouwen wordt afgewacht en kort aaneensluitend zal de technische briefing plaatsvinden.
43
Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Besluit: De comimissie besluit om het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen in te plannen in februari 2020 (AO van 2 1/2 uur).

Besluit: Conform de besluitvorming in de vorige procedurevergadering besluit de commissie om het algemeen overelg Desinformatie en digitale inmenging in te plannen na het werkbezoek aan de Europese Instellingen (22/23 maart 2020).

Besluit: De commissie besluit om het Algemeen overleg NOVI in te plannen in februari 2020 (AO van 2 uur).

Besluit: De commissie besluit om een rappel naar de minister te versturen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsagenda NOVI.
44
46
Verzoek van het lid Van de Graaf (ChristenUnie) om een schriftelijk overleg in te plannen naar aanleiding van de brief van 19 november jl. over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen.

Te behandelen:

47
Verzoek van het lid Van der Molen om het Presidium (opnieuw) te verzoeken wanneer haar reactie op de gewijzigde motie (35166-20) van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (t.v.v. 35166-11) naar de Kamer zal worden gestuurd.

Te behandelen: