Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 12 december 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 12 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

32
Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

Details

10, 11 en 12 december (week 50)
 - VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (3486, nr. 22) 
- 35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage))
- 34 972 (Wet digitale overheid)

Te agenderen debatten

2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman)
5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven)
19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg)
33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp)
34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) 
35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) 
39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman)
42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes)
59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) 
68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) 
70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman)
88. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) 
94. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) 


Dertigledendebatten

8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) 
13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders)
39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) 
51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan)
33
Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details


do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298)
do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (TK 32757-157)
do 12-12-2019 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord
ma 16-12-2019 15.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177)
wo 18-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)
do 19-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

wo 15-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Omgevingswet
do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
do 16-01-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie
do 16-01-2020 14.00 - 18.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Conferentie rechtsstaat (voortouw ligt bij cie. J&V)
do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340)
do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
wo 29-01-2020 10.00 - 12.45 Hoorzitting / rondetafelgesprek (On)betaalbaar wonen
wo 29-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Woondeals
do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering commissie BIZA (Gewijzigd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)
do 30-01-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commisie BIZA
wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA


 
34
Overzicht ongeplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details

Besluit: de commissie stemt in om de ongeplande AO's Bestuurlijke organisatie/democratie en Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) samen te voegen
Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van het AO Desinformatie en digitale inmening in te plannen in de week na het werkbezoek aan de Europese instellingen (22/23 maart 2020)
Besluit: de commissie stemt in met het organiseren van een hoorzitting Grensoverschrijdende samenwerking in de week na het werkbezoek inzake Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau (14 februari 2020)
Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van een AO Grensoverschrijdende samenwerking na de hoorzitting, na het krokusreces 2020
Besluit: de commissie stemt in om het AO Wet normering topinkomens in te plannen na ontvangst van het jaaroverzicht en de evaluatie
Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van een notaoverleg over initiatiefnota van het lid Koerhuis (VVD) over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232) in februari/maart 2020
Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van een notaoverleg over initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over "Marktwerking uit de huursector'(35178) in februari/maart 2020
 
35
Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) om in de eerste week na het kerstreces een technische briefing Valkenburg te plannen, n.a.v. een brief van de provincie Zuid-Holland waaruit blijkt dat het de betrokken partijen niet lukt om tot overeenstemming te komen om te gaan bouwen in Valkenburg

Te behandelen: