Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

12 december 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • T. van Gent (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Proactieve publicatie overzicht hoogte en duur Appa-uitkering per 1 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van het lid Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden (Kamerstuk 35300-VII-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Toezicht en kwaliteitsverbetering Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Derde voortgangsrapportage inzake werking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie op de motie-Schalk c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (Kamerstuk 35 300, L)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang versterkingsoperatie batch 1581

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de tussenbalans DSO-LV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Akkoord over vervangende zekerheid voor versterkingsopgave Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Doorontwikkeling toezicht op de Woningwet, visitaties van Woningcorporaties en reactie op reflectie geschilbeslechting prestatieafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang stelselherziening Omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Consequenties over de overweging om de voorhang uitstel AO Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advies Gezondheidsraad 'Gezondheidsrisico’s door lage concentraties koolmonoxide'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ontwikkelingen Funderingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezeggingen over eventuele voorhangbepaling voor de NOVI in de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Bevoegdheid van rekenkamers bij (klein)dochterondernemingen van gezamenlijke overheidsdeelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

  10, 11 en 12 december (week 50)
   - VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (3486, nr. 22) 
  - 35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage))
  - 34 972 (Wet digitale overheid)

  Te agenderen debatten

  2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman)
  5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven)
  19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg)
  33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp)
  34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) 
  35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) 
  39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman)
  42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes)
  59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) 
  68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) 
  70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman)
  88. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) 
  94. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) 


  Dertigledendebatten

  8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) 
  13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders)
  39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) 
  51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan)
 33. 33

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)


  do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298)
  do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (TK 32757-157)
  do 12-12-2019 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord
  ma 16-12-2019 15.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177)
  wo 18-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)
  do 19-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA

  wo 15-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Omgevingswet
  do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 16-01-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie
  do 16-01-2020 14.00 - 18.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Conferentie rechtsstaat (voortouw ligt bij cie. J&V)
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340)
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
  wo 29-01-2020 10.00 - 12.45 Hoorzitting / rondetafelgesprek (On)betaalbaar wonen
  wo 29-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Woondeals
  do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering commissie BIZA (Gewijzigd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)
  do 30-01-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
  do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commisie BIZA
  wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
  do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
  do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA


   
 34. 34

  Overzicht ongeplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  Besluit: de commissie stemt in om de ongeplande AO's Bestuurlijke organisatie/democratie en Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) samen te voegen
  Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van het AO Desinformatie en digitale inmening in te plannen in de week na het werkbezoek aan de Europese instellingen (22/23 maart 2020)
  Besluit: de commissie stemt in met het organiseren van een hoorzitting Grensoverschrijdende samenwerking in de week na het werkbezoek inzake Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau (14 februari 2020)
  Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van een AO Grensoverschrijdende samenwerking na de hoorzitting, na het krokusreces 2020
  Besluit: de commissie stemt in om het AO Wet normering topinkomens in te plannen na ontvangst van het jaaroverzicht en de evaluatie
  Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van een notaoverleg over initiatiefnota van het lid Koerhuis (VVD) over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232) in februari/maart 2020
  Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van een notaoverleg over initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over "Marktwerking uit de huursector'(35178) in februari/maart 2020
   
 35. 35

  Voorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) om in de eerste week na het kerstreces een technische briefing Valkenburg te plannen, n.a.v. een brief van de provincie Zuid-Holland waaruit blijkt dat het de betrokken partijen niet lukt om tot overeenstemming te komen om te gaan bouwen in Valkenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om een technische briefing in te plannen over Milieu Prestatie gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data