Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 28 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 28 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

21
Antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 32757-156)

Te behandelen:

22
Antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel (Kamerstuk 32847-556)

Te behandelen:

29
Concept programma voor een werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
30
Brief van het Presidium over de aangenomen motie Heerma c.s. (Kamerstuk 35300-12) inzake een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties.
31
Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een werkgroep te formeren en in samenspraak met de commissie J&V een rondetafelconferentie te organiseren, al dan niet tezamen met een advies van de Raad voor het openbaar Bestuur of de afdeling advisering van de Raad van State. Dit verzoek komt voor vanuit hetgeen besproken in de Regeling van Werkzaamheden van 13/11 over 'uitdijende dicastocratie'.

Te behandelen:

32
Stafnotitie voorstel gesprek Buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie
34
Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

Details


3, 4 en 5 december (week 49)
-stemmingen over alle begrotingen
-VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)
-VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)
-VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)
-35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)
-35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)) 

10, 11 en 12 december (week 50)
-34 972 (Wet digitale overheid)

Te agenderen debatten
2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) 
5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven)
19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg)
33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) 
34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp)
35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee)
39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman)
42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) 
59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs)
68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap)
70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman)
89. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders)
92. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte)
95. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)
116. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (minister VWS, minister BZK)


Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand)
8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol)
13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders)
39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) 
51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan)

Besluit: er is aan de leden nogmaals gevraagd aandacht te besteden aan de lijst met aangevraagde (en nog te plannen) debatten. Bij de volgende procedurevergadering zal er vermeld worden wanneer de debatten aangevraagd zijn.
35
Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details

2019
wo 27-11-2019 14.00 - 14.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie deelname aan het werkbezoek aan Europese Instellingen in maart 2020
wo 27-11-2019 19.00 - 23.00 Plenair debat Wijziging begrotingsstaten Min. BZK (VII), Min. IenW (XII), Min. EZK (XIII) en Min. LNV (XIV) voor het jaar 2019) (35234 t/m 237) (gezamenlijke behandeling)
do 28-11-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
do 28-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur
do 28-11-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen (TK 32852-94)
di 03-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Presentatie van boekje 'Winst van integriteit' door GoGoMo
wo 04-12-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Digitale overheid
do 05-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen bij de suppletoire begrotingswetten samenhangend met de Najaarsnota
wo 11-12-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Omgevingswet
wo 11-12-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel
wo 11-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Bouwopgave
do 12-12-2019 10.00 - 11.30 Algemeen overleg Energiebesparing/energieprestatie gebouwen
do 12-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijz. Gemeentewet/ Provinciewet/ Comptabiliteitswet 2016 i.v.m. afschaffen decentrale rekenkamerfunctie ... (35 298)
do 12-12-2019 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord
ma 16-12-2019 15.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177)
wo 18-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)
do 19-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
do 16-01-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie
do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (NB: nieuw tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)
do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Vergadering Ambassadeursconferentie
wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
do 05-03-2020 en 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
36
Overzicht ongeplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

Details

Besluit: de commissie besluit om het AO Woondeals in te plannen medio januari/februari 2020
Besluit: de commissie besluit om de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232) in te plannen medio januari/februari 2020
Besluit: de commissie besluit om de initiatiefnota van het lid Smeulders over Marktwerking uit de huursector (35178) in te plannen medio januari/februari 2020.
Besluit: de commissie besluit het AO Huis voor Klokkenluiders in te plannen zo spoedig mogelijk na het kerstreces 2019 in januari of begin februari 2020 in te plannen (AO 2 uur).
Besluit: de commissie besluit het rondetafelgesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' in te plannen op 6 februari 2020 (middag).
Besluit: de commissie besluit het werkbezoek aan de Europese instellingen in te plannen op 22 en 23 maart 2020.
Besluit: de commissie besluit de minister een brief te vragen n.a.v. het artikel uit de NRC (omgevingswet dreigt te stranden). Voorts besluit de commissie om een rondetafelgesprek over omgevingswet in te plannen op 11 december 2019 (tijdstip van het AO Omgevingswet) en het AO te verplaatsen tot na het kerstreces
Besluit: de commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over (on)betaalbaar wonen, medio januari 2020
Besluit: de commissie besluit om nog eens per e-mail te inventariseren of er nog leden zijn die willen deelnemen aan de werkgroep voorbereiding parlementair onderzoek naar oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties
41