Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

28 november 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • T.H.P. Baudet (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende benoemingen en ontheffing in de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wob-besluit totstandkoming beantwoording van twee sets Kamervragen over de afhandeling van Wob-verzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inventarisatie van onderzoek naar de mechanismen achter leeftijdsdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie Inventarisatie Standaardisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitleg van artikel 68 Grondwet, de verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het ‘belang van de staat’ als weigeringsgrond

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen om de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Portefeuilleverdeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Splitsing van de gemeente Haaren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitwerking motie van het lid Jetten over voorstel ophoging budget subsidie politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Middendorp over Centraal meldpunt onjuiste registraties in basisregistraties (Kamerstuk 26643-630)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afsluiting van inbreukprocedure Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpak leefbaarheid en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Kamerstuk 34864-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 32757-156)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel (Kamerstuk 32847-556)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het artikel “Ernstige afwijkingen tijdens bouw AZ-stadion: gemeente legde drie keer bouwstop op” en de voorlopige conclusies van het onderzoek van Royal Haskoning

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (Kamerstuk 35286)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanpassing NHG inzake kredietprotectie en missie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van het Presidium over de aangenomen motie Heerma c.s. (Kamerstuk 35300-12) inzake een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties.

 30. 30

  Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een werkgroep te formeren en in samenspraak met de commissie J&V een rondetafelconferentie te organiseren, al dan niet tezamen met een advies van de Raad voor het openbaar Bestuur of de afdeling advisering van de Raad van State. Dit verzoek komt voor vanuit hetgeen besproken in de Regeling van Werkzaamheden van 13/11 over 'uitdijende dicastocratie'.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek overdragen voortouw inzake de versterking van gebouwen en het toekomstbestendig maken van Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein


  3, 4 en 5 december (week 49)
  -stemmingen over alle begrotingen
  -VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)
  -VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)
  -VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)
  -35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)
  -35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)) 

  10, 11 en 12 december (week 50)
  -34 972 (Wet digitale overheid)

  Te agenderen debatten
  2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) 
  5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven)
  19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg)
  33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) 
  34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp)
  35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee)
  39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman)
  42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) 
  59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs)
  68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap)
  70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman)
  89. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders)
  92. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte)
  95. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)
  116. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (minister VWS, minister BZK)


  Dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand)
  8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol)
  13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders)
  39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) 
  51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan)

  Besluit: er is aan de leden nogmaals gevraagd aandacht te besteden aan de lijst met aangevraagde (en nog te plannen) debatten. Bij de volgende procedurevergadering zal er vermeld worden wanneer de debatten aangevraagd zijn.
 33. 33

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  2019
  wo 27-11-2019 14.00 - 14.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie deelname aan het werkbezoek aan Europese Instellingen in maart 2020
  wo 27-11-2019 19.00 - 23.00 Plenair debat Wijziging begrotingsstaten Min. BZK (VII), Min. IenW (XII), Min. EZK (XIII) en Min. LNV (XIV) voor het jaar 2019) (35234 t/m 237) (gezamenlijke behandeling)
  do 28-11-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 28-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur
  do 28-11-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen (TK 32852-94)
  di 03-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Presentatie van boekje 'Winst van integriteit' door GoGoMo
  wo 04-12-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Digitale overheid
  do 05-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen bij de suppletoire begrotingswetten samenhangend met de Najaarsnota
  wo 11-12-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Omgevingswet
  wo 11-12-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel
  wo 11-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Bouwopgave
  do 12-12-2019 10.00 - 11.30 Algemeen overleg Energiebesparing/energieprestatie gebouwen
  do 12-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijz. Gemeentewet/ Provinciewet/ Comptabiliteitswet 2016 i.v.m. afschaffen decentrale rekenkamerfunctie ... (35 298)
  do 12-12-2019 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord
  ma 16-12-2019 15.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177)
  wo 18-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)
  do 19-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 16-01-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie
  do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
  do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (NB: nieuw tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)
  do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Vergadering Ambassadeursconferentie
  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
  do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
  do 05-03-2020 en 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
 34. 34

  Overzicht ongeplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  Besluit: de commissie besluit om het AO Woondeals in te plannen medio januari/februari 2020
  Besluit: de commissie besluit om de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232) in te plannen medio januari/februari 2020
  Besluit: de commissie besluit om de initiatiefnota van het lid Smeulders over Marktwerking uit de huursector (35178) in te plannen medio januari/februari 2020.
  Besluit: de commissie besluit het AO Huis voor Klokkenluiders in te plannen zo spoedig mogelijk na het kerstreces 2019 in januari of begin februari 2020 in te plannen (AO 2 uur).
  Besluit: de commissie besluit het rondetafelgesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' in te plannen op 6 februari 2020 (middag).
  Besluit: de commissie besluit het werkbezoek aan de Europese instellingen in te plannen op 22 en 23 maart 2020.
  Besluit: de commissie besluit de minister een brief te vragen n.a.v. het artikel uit de NRC (omgevingswet dreigt te stranden). Voorts besluit de commissie om een rondetafelgesprek over omgevingswet in te plannen op 11 december 2019 (tijdstip van het AO Omgevingswet) en het AO te verplaatsen tot na het kerstreces
  Besluit: de commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over (on)betaalbaar wonen, medio januari 2020
  Besluit: de commissie besluit om nog eens per e-mail te inventariseren of er nog leden zijn die willen deelnemen aan de werkgroep voorbereiding parlementair onderzoek naar oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties
 35. 35

  Verzoek om een kabinetsreactie op de eerste rapportage van de VN speciaal rapporteur racisme, voordat het AO discriminatie plaatsvindt op 16 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van het lid Koerhuis (VVD) om een schriftelijk overleg Vakantieparken in te plannen op donderdag 5 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om VSO m.b.t. het Verlag van het SO over aanvullingsbesluit Bodem (zie agendapunt 20.)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel RTG (on)betaalbaar wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om kabinetsreactie op artikel uit NRC "Omgevingswet dreigt te stranden". Tevens verzoek om voor het AO over de Omgevingswet d.d. 11 december een rondetafelgesprek te organiseren.

  Te behandelen:

  Loading data