Procedurevergadering : Procedurevergadering (gewijzigd aanvangstijdstip)

De vergadering is geweest

25 juni 2020
13:45 - 14:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Jaarrapport 2020 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. Jaarverslag Ministerie van Defensie 2019 (Kamerstuk 35470-X-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aanwijzing Secretaris-generaal 978 Extern optreden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie-Belhaj over een onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de luchtaanval op Hawija (Kamerstuk 27925-714)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken betreffende de aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van Defensie locaties en militaire activiteiten en een overzicht van alle relevante stukken over de Defensie-aspecten van de luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over het 'Project ‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel procedure informeren Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet in het kader van art. 100 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Technische briefing Herwijnen

  Besluit: Technische briefing Defensie over onderzoeken TNO en RIVM, piekveldsterkte en onderzoek GGD ALS organiseren, gevolgd door rondetafelgesprek. Voor het rondetafelgesprek zal een inventarisatiemailtje rondgaan.
 13. 13

  Werkzaamheden van de commissie

  25-06-2020 13.45 - 14.15  Procedurevergadering  
  25-06-2020 14.30 - 19.30  Algemeen overleg Materieel Defensie (spreektijd 6 minuten) 
  zomerreces vanaf 3 juli 2020
  18-08-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
  03-09-2020 10.30 - 11.30  (zo mogelijk) Procedurevergadering
  03-09-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 
  04-09-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
  01-10-2020 11.30 - 12.30  Gesprek NATO Defence College  
  09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
  14-10-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële  
  11-11-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad  
  12-11-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 

  Plenaire activiteiten
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  Materieel Defensie (VAO; Stoffer)
  * Week 2 november plenaire begrotingsbehandeling Defensie

  Ongeplande activiteiten:
  Algemeen overleg Europees Defensiefonds (spreektijd 4 minuten) 
  Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds  
  Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 5 minuten) 
  Algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied (spreektijd 4 minuten)
  Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)  
  Werkbezoek MIVD   
  Algemeen overleg MIVD (spreektijd 4 minuten)  
  Gesprek NLDA-IDL, Joint Tertiaire Vorming 
  Algemeen overleg Politietrainingsmissie in Kunduz (spreektijd 5 minuten)  
  Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies 
  Gesprek Veteranenombudsman 
  Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties
  Algemeen overleg Veiligheid Defensie
  Technische briefing radarinstallatie Herwijnen


  Vaststellen prioritaire commissie-activiteiten:
  Per email zal worden geïnventariseerd welke activiteiten de commissie bij voorrang wil organiseren.
 14. 14

  Rondvraagpunt Karabulut inzake project M-fregatten

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de B-brief project ‘Vervanging M-fregatten’ (27 830, nr. 307) vaststellen op 9 juli 2020 te 12.00 uur.