Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

17 oktober 2019
11:30 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J. Middendorp (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 17 oktober 2019

 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verplaatsing BSN op paspoorten en identiteitskaarten naar QR-code

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. over een verscherpte aanpak van het verbod op gezichtsbedekkende kleding (t.v.v. kamerstuk 34349-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Overzicht uitgevoerde BIT-toetsen en opvolging daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen (Kamerstuk 35300-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang homolijstenonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikelen 6.2 en 6.3. hoofdstuk VII Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de brief van F.M. te S. m.b.t. het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom omgevingswet (Kamerstuk 35133)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie verkiezingen 2019 (restant)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Derde rapportage Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  AI, publieke waarden en mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een technische briefing inzake evaluatie Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (Kamerstuk 29383-327)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift reactie op brief NEPROM over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet van 2 april 2019 (Kamerstuk 35133-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift brief aan bewonerscommissie N. te Zeist over onredelijke huurverhoging door verhuurder V

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanstaande wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek prijseffect op woningen door aankopen door particuliere beleggers

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over verslag schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35177-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over verduurzaming huurwoningen en kabinetsplannen omtrent middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorhang wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording van vragen, gesteld tijdens plenaire behandeling op 8 oktober 2019, over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het Presidium voor een gesprek over de behandeling van een deel van het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, met name over de aanbevelingen over B en C, op donderdag 31 oktober 2019

 33. 33

  Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 65 Verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 64 over de toepassing van selectie bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Strategisch Programma en vervolg toezichtsrapportage op WSW 2018’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanschaf en onderhoud van paleismeubilair

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Opvolging uitspraak Raad van State inzageverzoek Hofstadtaps

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over het feit dat corporaties bij de Belastingdienst bezwaar aantekenen tegen de verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanvullend onderzoek inzake Commissievoorstel afschaffing omschakeling tussen zomertijd en wintertijd

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanvraag van de Algemene Rekenkamer voor het gebruik van de Oude Zaal van de Tweede Kamer op 12 december of 28 november 2019 voor een discussieforum 'Diversiteit in vaste adviescolleges' (in het kader van het 100 jaar vrouwenkiesrecht).

 43. 43

  Verzoek van het lid Middendorp (VVD) om de staatssecretaris BZK om een reactie te vragen op de berichtgeving '’IT-leverancier Oracle claimde miljarden bij Rijksoverheid’’(dd. 15 oktober 2019) inclusief financiële informatie over schikkingen en laatste status van het dispuut, te ontvangen voorafgaand aan de behandeling van begroting Binnenlandse Zaken.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Kennisagenda vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 45. 45

  Wob-verzoek Huis voor Klokkenluiders

  Het Huis voor Klokkenluiders heeft een verzoek gekregen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit Wob-verzoek heeft betrekking op de sheets die gepresenteerd zijn in het (besloten) gesprek van 3 april 2019 en de begeleidende e-mail van 28 maart 2019, behorende bij de gepresenteerde sheets. Deze documenten liggen voor de leden vertrouwelijk ter inzage bij de griffier op kamer A024 (tot en met dinsdag 29 oktober te 12.00 uur).  
  Besluit: De commissie heeft geen bezwaar tegen de ter beschikking stelling van de documenten