Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 3 juli te 14.00 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 3 juli

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Gemeente Utrecht voor een werkbezoek 'Wonen en werken in een bereikbaar Utrecht' op 4 oktober 2019
9
Stafnotitie - Analyse Basisrapportage Groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
10
Behandeling onderwerpen op het terrein van luchtvaart
22
Geplande commissieactiviteiten dit jaar

Details

01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”
03-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast *
11-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)
14-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verbeteringen aansluitroutes Lelystad Airport NB: dit valt in het zomerreces
04-09-2019 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
05-09-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn
11-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
25-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 4 oktober 2019 *
25-09-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor *
26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
14-10-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit NB: datum gewijzigd
De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Bromet (GL), Lacin (SP) en Van Brenk (50Plus) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek dat nog openstaat voor inschrijving
06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019*
04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
11-12-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019*
11-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
23
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
24. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
44. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
77. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
99. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
115. Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
119. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

Dertigledendebatten
36. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
41. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
52. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
58. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
88. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
92. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
93. Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 28 mei 2019 NB: het lid Wassenberg trekt dit dertigledendebat in
98. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 12 juni 2019
102. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

VAO's/VSO's
VAO Water, aangevraagd door het lid De Groot (D66) na het zomerreces
VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces
VSO n.a.v. de petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces

IenW-begrotingsbehandeling
Week 42 (15-16-17 okt)
24
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de commissie een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Bij de stemming op 02-07-2019 is dit wetsvoorstel aangenomen
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 27-06-2019 heeft de commissie de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen
5. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Op 23-05-2019 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
6. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Op 04-07-2019 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
25
Voorstel van het lid Kröger (GL), namens het lid Van Brenk (50PLUS), om de minister van VWS te verzoeken om een reactie op het voorstel van de 'breng mij terug-sticker' op medicijnverpakkingen

Te behandelen:

26
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om zijn rapporteurschap voor het groot project ERTMS te beëindigen

Te behandelen:

27
Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing door RIVM en TNO te organiseren over de Tussenrapportage onderzoek ultrafijnstof Schiphol in de eerste week na het zomerreces

Te behandelen:

28
Programmavoorstel van de leden Ziengs (VVD) en Van Aalst (PVV) voor een rondetafelgesprek 'Toegang tot ov-data' op 10 september 2019 van 16.30 tot 18.30 uur