Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 3 december 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 3 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

5
Kabinetsreactie op het rapport ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019’, uitgebracht door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 november 2019, om een brief over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen ontleed’

Te behandelen:

30
36
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 28 november 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
 8. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 9. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 10. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 11. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 2. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 8. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 9. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)

VAO's/VSO's
 1. VAO Armoede-en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11).
37
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 15 januari 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Inburgering en integratie - 29 januari 2020, 13.00-17.00 uur (nieuwe datum zoeken)
 • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
38
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
39
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek SCP-rapport 'Eindevaluatie Participatiewet'

Details

Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Peters (CDA), Renkema (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
 • De voorbereidingsgroep komt op 5 december 2019 van 12.00-12.30 uur bijeen om het programma van het rondetafelgesprek uit te werken.