Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

3 december 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) op 27 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksverzoek CPB langdurig lage rente

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019’, uitgebracht door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt (Kamerstuk 30982-50)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsaanpak en werkagenda uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Migrantenmonitor 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek effecten Lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op moties en toezeggingen gedaan tijdens debat Tekort aan arbeidskrachten op 12 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport "Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Dienstverlening naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op de Sociale Staat van Nederland 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 november 2019, om een brief over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen ontleed’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Concurrentiebeding

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk (Breed Offensief)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Landelijk Rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Budgetten gebundelde uitkering 2018 en 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluaties Participatiewet, Wet banenafspraak en beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie evaluatie beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand (Kamerstuk 34352-173)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 november 2019, over de eindevaluatie van de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie op het onderzoek ‘Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel toezending van de informatie over het in kaart brengen voor ouders over private equity ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Peters over een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus (Kamerstuk 25883-355)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over inkomenseffecten inzake amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budgetamendement

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk c.s over voorkomen van onnodige pensioenkortingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inzicht subsidies artikel 13 SZW begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2020 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Tielen en Gijs van Dijk

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het amendement van de leden Kwint en Leijten over kinderopvangtoeslag bij Wlz- indicatie (Kamerstuk 35275-13 )

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde Agenda Raad WSBVC 10 december

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 28 november 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
  8. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  9. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  10. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  11. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  9. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Armoede-en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11).
 37. 37

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 15 januari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 29 januari 2020, 13.00-17.00 uur (nieuwe datum zoeken)
  • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 38. 38

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
 39. 39

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek SCP-rapport 'Eindevaluatie Participatiewet'

  Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Peters (CDA), Renkema (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
  • De voorbereidingsgroep komt op 5 december 2019 van 12.00-12.30 uur bijeen om het programma van het rondetafelgesprek uit te werken.
 40. 40

  Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om nadere informatie van staatssecretaris SZW inzake de motie van het lid Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de bonusregeling beschut werk (35300-XV-67)

  Te behandelen:

  Loading data