Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 26 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 26 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Uitnodiging voor werkbezoek aan grensoverschrijdende havengebied North Sea Port
4
Uitnodiging voor ontbijt en gesprek met duurzame ondernemers op 3 september 2019
5
Uitnodiging van het bedrijf FiberCore voor een werkbezoek aan fabriek in Rotterdam
6
Uitnodiging voor een werkbezoek m.b.t. belang van luchtvracht voor Nederland op 30 augustus of 6 september 2019
47
Verslagen houdende lijsten van vragen en antwoorden over het Jaarverslag, over de Slotwet en over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 35200-)

Te behandelen:

61
Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces

Details

Besluit: Het algemeen overleg Duurzaam vervoer, dat onder voorbehoud staat gepland op 2 juli, wordt uitgesteld tot een datum na het zomerreces. Dit in verband met de nog te ontvangen kabinetsreactie op de doorrekening van de mobiliteitstafel.
Besluit: Het algemeen overleg Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport, dat onder voorbehoud staat gepland op 3 juli, komt te vervallen. Het onderwerp Lelystad wordt toegevoegd aan het algemeen overleg Luchtvaart van 11 september a.s. Dit in verband met onder meer de nog te ontvangen brief over de bij de Europese commissie genotificeerde verkeersverdelingsregel. Tijdens de procedurevergadering van 3 juli zal worden besloten over de spreektijd en duur van het algemeen overleg Luchtvaart op basis van een voorstel van de commissiestaf.

26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
27-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019*
01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”
03-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast*
11-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
16-09-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit
25-09-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor*
25-09-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 8 oktober 2019*
26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
01-10-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober 2019*

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
62
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
25. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
47. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
80. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
102. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

Dertigledendebatten
36. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
41. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
52. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
58. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
88. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
92. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
93. Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 28 mei 2019
98. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 12 juni 2019

VAO's/VSO's
VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Water, aangevraagd door het lid De Groot (D66) na het zomerreces
VAO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Milieuraad, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces

IenW-begrotingsbehandeling
Week 42 (15-16-17 okt)
NB: in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, is de begrotingsbehandeling IenW dit jaar vóór het herfstreces
63
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
De plenaire behandeling vindt 27 juni 2019 plaats
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Op 23 mei 2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
6. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 3 juli 2019
65
Voorstel van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) voor het vervolgtraject inzake de Kennisagendavraag over de kosten en baten van vervoersmodaliteiten
67
Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een schriftelijke toelichting van de minister op de implicaties van de PAS-uitspraak voor het besluitvormingstraject van het Luchthavenbesluit Lelystad

Te behandelen:

69
Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies
70
Toelichting door de begrotingsrapporteurs Van Eijs (D66) en Kröger (GL)

Details

Met het oog op het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 27 juni 2019 hebben de begrotingsrapporteurs een beknopte toelichting gegeven op hun bevindingen en de inbreng die zij zullen leveren tijdens het wetgevingsoverleg.