Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

26 juni 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • C. Laçin (SP)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging commissie LNV voor deelname aan voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Programma Aanpak Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging voor werkbezoek aan grensoverschrijdende havengebied North Sea Port

 4. 4

  Uitnodiging voor ontbijt en gesprek met duurzame ondernemers op 3 september 2019

 5. 5

  Uitnodiging van het bedrijf FiberCore voor een werkbezoek aan fabriek in Rotterdam

 6. 6

  Uitnodiging voor een werkbezoek m.b.t. belang van luchtvracht voor Nederland op 30 augustus of 6 september 2019

 7. 7

  Antwoord op commissievragen over het ontwerpbesluit ter harmonisatie van milieuzones

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit maatregelen kunststof drankflessen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  BIT-advies Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering moties over duurzame luchtvaart en vliegveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording verzoek commissie inzake een afschrift van de brief over de vliegroutes Noord-Veluwe

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verbeteringen aansluitroutes Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust en duurzaam

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen in de Grond, Weg en Waterbouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op commissieverzoek over snelweglopers

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Het nieuwe regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel beantwoording commissievragen over de ILT-signaalrapportage inzake het onderzoek van het OM naar biodiesel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Proces adviescommissie Oeververbinding IJ Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Exporteisen thermisch gereinigde grond

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ontwikkeling toetsingskader endotoxinen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Maatregelen provincie Noord-Holland / Tata Steel inzake grafietregens

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tussenrapport Grondstof of afval van de Taskforce Herijking Afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer IJsselmeergebied

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rijksbrede inzet bij versnelde bodemdaling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota “Veen red je niet alleen”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota "Droge Voeten"

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vertrouwelijke terinzagelegging antwoord Europese Commissie inzake verzoek tot openbaarmaking ingebrekestelling mer-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel reactie over bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  EU-voorstellen week 21-23

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie EU-commissaris op brief beoordeling technische maisolie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van de Transportraad van 6 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Resultaten evaluatie ‘Containercalamiteit in het Noorden: de aanpak en impact’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzamelbrief Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Doorlooptijden CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Achtergronddocumenten ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  ILT-rapport over uitvoering OVV-aanbevelingen inzake incidenten op het spoor in 2015 en 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwikkelingen spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag Basisnet 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording commissievragen over de programmabeslissing ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording resterende vragen eerste termijn AO Maritiem 29 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslagen houdende lijsten van vragen en antwoorden over het Jaarverslag, over de Slotwet en over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 35200-)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Vervolg kosten-batenanalyse brughoogtes (vier kansrijke vaarwegcorridors)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op commissieverzoek over financiering van de plannen van ProRail voor het bouwen en verbeteren van stations

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand: ‘It giet troch’

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Informatie over diverse onderwerpen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voortgang uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 26 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag informele bijeenkomst milieuministers 20-21 mei Boekarest

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst Ministers van Milieu 11-12 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Invulling moties en toezeggingen ten behoeve van AO Water op 20 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Beantwoording vragen Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces

  Besluit: Het algemeen overleg Duurzaam vervoer, dat onder voorbehoud staat gepland op 2 juli, wordt uitgesteld tot een datum na het zomerreces. Dit in verband met de nog te ontvangen kabinetsreactie op de doorrekening van de mobiliteitstafel.
  Besluit: Het algemeen overleg Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport, dat onder voorbehoud staat gepland op 3 juli, komt te vervallen. Het onderwerp Lelystad wordt toegevoegd aan het algemeen overleg Luchtvaart van 11 september a.s. Dit in verband met onder meer de nog te ontvangen brief over de bij de Europese commissie genotificeerde verkeersverdelingsregel. Tijdens de procedurevergadering van 3 juli zal worden besloten over de spreektijd en duur van het algemeen overleg Luchtvaart op basis van een voorstel van de commissiestaf.

  26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
  27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
  27-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019*
  01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”
  03-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast*
  11-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  16-09-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit
  25-09-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor*
  25-09-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 8 oktober 2019*
  26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  01-10-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober 2019*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 62. 62

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  25. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  47. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
  80. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
  102. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
  Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

  Dertigledendebatten
  36. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  41. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  52. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  58. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  88. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
  92. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
  93. Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 28 mei 2019
  98. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 12 juni 2019

  VAO's/VSO's
  VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Water, aangevraagd door het lid De Groot (D66) na het zomerreces
  VAO Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Milieuraad, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces

  IenW-begrotingsbehandeling
  Week 42 (15-16-17 okt)
  NB: in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, is de begrotingsbehandeling IenW dit jaar vóór het herfstreces
 63. 63

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
  De plenaire behandeling vindt 27 juni 2019 plaats
  4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
  Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  5. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
  Op 23 mei 2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  6. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 3 juli 2019
 64. 64

  Voorstel van het lid Van Brenk (50PLUS) om de minister van VWS te verzoeken om een reactie op het voorstel van de 'breng mij terug-sticker' op medicijnverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een schriftelijke reactie van de minister op het SEO-rapport Het belang van leisurevervoer op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een schriftelijke toelichting van de minister op de implicaties van de PAS-uitspraak voor het besluitvormingstraject van het Luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een schriftelijke reactie van de minister op de second opinion op de MKBA Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Toelichting door de begrotingsrapporteurs Van Eijs (D66) en Kröger (GL)

  Met het oog op het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 27 juni 2019 hebben de begrotingsrapporteurs een beknopte toelichting gegeven op hun bevindingen en de inbreng die zij zullen leveren tijdens het wetgevingsoverleg.