12
jun
Besloten debat
12 juni 2019 18:00
E-mailprocedure

Voorstel van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) over stukken m.b.t. de CAF-11-zaak

E-mailprocedure: "Voorstel van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) over stukken m.b.t. de CAF-11-zaak"Deze vergadering is geweest
Geachte leden van de commissie Financiën,
 
De volgende fracties steunen het onderstaande voorstel van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken uiterlijk morgen, donderdag 13 juni 2019, om 18.00 uur enkele aanvullende stukken over de CAF-11-zaak naar de Kamer te sturen: VVD, PVV, D66, GroenLinks, PvdA en DENK. De overige fracties hebben niet gereageerd. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen en het verzoek aan de staatssecretaris zal worden overgebracht.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën


Van: Commissie Financiën
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 15:56
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: [SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) over stukken m.b.t. de CAF-11-zaak
 
 
Geachte leden van de commissie Financiën,
 
Naar aanleiding van de feitelijke vragenronde over de brief van de staatssecretaris van Financiën ‘Richting een oplossing voor ouders in de CAF-11-zaak’ stellen de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) voor de staatssecretaris te verzoeken de volgende aanvullende stukken uiterlijk morgen, donderdag 13 juni 2019 om 18.00 uur, naar de Kamer te sturen:
 
  1. de twee e-mails met concrete signalen van de GGD uit 2011, zoals vermeld in bovenstaande brief van de staatssecretaris;
  2. de GGD-rapporten uit 2011, 2012 en 2013 over gastouderbureau Dadim; 
  3. de opdracht die hij heeft gegeven aan de EDP-auditors om de systemen van Toeslagen te doorzoeken op stukken over het CAF-11 project (zoals aangekondigd in Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 31 066, nr. 434) en de Nota van Bevindingen van het onderzoek (zoals beschreven in Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 31 066, nr. 440) te doen toekomen, zoals al is verzocht aan de staatssecretaris op 7 juni 2019;
  4. de reactie op de brief van de Nationaleombudsman van 24 mei 2019 over het rapport ‘Geen powerplay, maar fair play’, waarop de Nationale ombudsman heeft verzocht uiterlijk op vrijdag 7 juni 2019 te reageren;
  5. de evaluaties die er mede toe hebben bijgedragen dat de staatssecretaris in september vorig jaar voor het eerst tot de conclusie kwam dat er sprake was van een fout in de CAF-11-zaak en later zijn excuses daarvoor aanbood.
 
Ik verzoek u uiterlijk vandaag,  woensdag 12 juni 2019 om 18.00 uur. kenbaar te maken of uw fractie met het voorstel kan instemmen (graag een ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht).
De fracties van PVV, D66, GroenLinks, PvdA en DENK hebben reeds aangegeven het voorstel te kunnen steunen.
 
Spoedig  na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
 

Agendapunten