Agendapunten

 1. 1

  Wet homologatie onderhands akkoord

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 7. 7

  Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over discriminatie en inclusie bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatie over onderzoek en uitkomsten aangaande de uitspraken van de heer Wilders in maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Artificiële intelligentie bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC-rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming besloten technische briefing over de nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging tijdens het Algemeen Overleg Ondermijning van 13 november 2019 over aanpak bedrijventerreinen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besluiten op Wob-verzoeken inzake het rapport van de Auditdienst Rijk over mogelijk ongewenste beïnvloeding van een onderzoek van de Inspectie JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie nationale crisisstructuur, samenvatting evaluatie inzet politie en lessen n.a.v. aanslag Utrecht 18 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkeling dashboard over criminaliteitscijfers

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwerking van de motie van het lid Verhoeven c.s. over voorlopige hechtenis zonder ernstige bezwaren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Technische briefing naar aanleiding van BIT-advies PVR-Winkeldiefstal bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op het rapport 'Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie op het onderzoek van het WODC over slachtofferschap van online criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek naar verruiming van de aangifteplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstellen ter verbetering van de huidige procedure voor incassozaken bij de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang adoptie en ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Personeelskrapte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wetsvoorstel VOG-politiegegevens en besluit themaverwerking ambtelijke omkoping en mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op rapporten Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten Fundamental Rights Agency (FRA)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie wet tegengaan huwelijksdwang

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Register nevenbetrekkingen en de opleiding van rechters

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoeken inzake de stelselwijziging rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Fivoor en medeondertekenaars inzake ontoereikende tarieven in de forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie op het rapport ‘Spanning in detentie’ van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van het lid Kuik over de uitzending van Undercover in Nederland over misstanden in de prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie WODC Wet modern migratiebeleid (MoMi)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toezegging uit het Algemeen Overleg Internationale Misdrijven van 6 november 2019 over 1F-zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek van het lid Emiel van Dijk over het bericht ‘Uitgeprocedeerde asielzoekers vertrekken amper’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek plannen algemeen overleg brandweer en reactie van minister J&V op artikel Een Vandaag.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek om reactie inzake actie bericht 'Particulier DNA als nieuwe oplossing voor cold cases'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek doorschuiven brieven inzake e-screener naar begin 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek reactie op het interview d.d. 16 december 2019 met Leon Kuijs, vertrekkend directeur van de Politieacademie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek reactie op bericht 'Oorlogsmisdadigers tussen migranten in de opvang'

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data