Agendapunten

 1. 1

  Voorhang wijziging van artikel 2 van het ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanwijzing van deelnemende gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brief inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 7. 7

  Monitor inzet stroomstootwapen pilot 1 februari 2018 tot 1 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  WODC rapport gezondheidseffecten blootstelling aan stroomstootwapens in de context van wetshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Conclusies en aanbevelingen VN-Mensenrechtencomité 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op rapport 'Continuïteit van meldkamers'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verloop correspondentie met YAZULA en huidige stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport Gateway Review Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Laan-Geselschap over het bericht ‘Drugskartels willen Europa aan de crystal meth krijgen’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het tweede nader gewijzigd amendement van de leden Van den Berge en Buitenweg ter vervanging van nr. 21 over categorische uitzondering van hulpverleners en journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatievoorziening rondom strafproces tegen de heer Wilders

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Integraal beeld bedreigingen burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maatregelen die kunnen worden toegepast ten aanzien van veroordeelde terroristen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie naar aanleiding van een ontmoeting met de Thaise premier over dhr. Van Laarhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding afschrift van de brief van de heer Boers aan de korpschef

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang van het onderzoek naar de uitvoering van de bevelen gevangenneming van de rechtbank van Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Moord advocaat in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging naamswijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek 'Naar een nabijheidsrechter'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aankondiging beleidsdoorlichting Preventieve maatregelen en beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid “de Terroristenafdelingen in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Taken en budgetontwikkelling Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Opgaven voor een sterke rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie WODC-memorandum over de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen van lhbti

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsreactie Dadermonitor Mensenhandel 2013-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Twee toezeggingen en een beleidswijziging met betrekking tot minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 1 augustus 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie Europese Commissie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 19 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek inzake Brexit noodwet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek uitstel algemeen overleg over cybersecurity op 17 oktober 2019 tot na bezoek NCSC

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek reactie op artikel 'Politie overschreed budget voor feesten met miljoenen'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoeken bij aantreden van de nieuwe Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek schriftelijk overleg JBZ-Raad 7 en 8 oktober (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) om te zetten in een algemeen overleg en verzoek reactie van de staatssecretaris J&V op het ontschepingsakkoord van 23 september jl. met Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek reactie op rondetafelgesprek over slachtofferbeleid en plannen algemeen overleg over slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek inzake gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek voor het algemeen overleg over jaarwisseling de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen en zo nodig te verplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Voorstel gesprek deskundigen inzake rapport commissie Hoekstra

 47. 47

  Stafnotitie - Conferentie rechtsstaat