Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van minister van J&V en voor Rechtsbescherming op gebeurtenis en het verwijt aan OM en politie inzake "Deurwaarder gegijzeld en zwaar mishandeld tijdens werk"
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering op 11 september 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake reactie op bericht 'John de Mol vraagt alsnog vonnis tegen facebook'
Brief lid / fractie
Download Verzoek op bericht 'Ministerie en ziekenhuis lieten doof meisje gewoon barsten’
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 11 september 2019
Lijst met EU-voorstellen
Download Stafnotitie - Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 5 september 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek financiële vergoeding hebben gekregen voor vormfout bij sanctie voor schreeuwen tijdens dodenherdenking

Deelnemers


Agendapunten

4
Brief houdende intrekking van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

Te behandelen:

5
Bekrachtiging en inwerkingtreding initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

Te behandelen:

7
Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

Te behandelen:

11
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

Te behandelen:

13
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
87
122
Doorgeleide brief inzake burgerinitiatief 'Ik ben onbetaalbaar'
123
Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Te behandelen:

135
Brievenlijst
137
Stafnotitie - Initiatief Franse Senaat m.b.t. rechtspositie brandweervrijwilligers