Agendapunten

 1. 1

  Wet homologatie onderhands akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijzigingswet meldkamers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief houdende intrekking van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bekrachtiging en inwerkingtreding initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bekrachtiging Wet herziening partneralimentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpregeling kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Nadere toelichting vernieuwde systematiek voor tolk-/vertaaldiensten in het JenV-domein

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over het dossier MH-17

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Posttraumatische stressstoornis bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verificatie op de uitvoering van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Administratieve lastenreductie in de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport afstemming zittingscapaciteit strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Professionele ketennormen van het Bestuurlijk Ketenberaad

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake welke leverancier het tapsysteem aan de politie zal leveren

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken verkenningen boa's

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Eerste pro-formazitting over aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie inzake proces- en vonnisafspraken in het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gezag en informatiepositie burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Zaak Julio Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en bestuursrechtelijke handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Monitor inzet stroomstootwapen pilot 1 februari 2018 tot 1 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Operationeel Draaiboek Generiek 1-1-2

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Internationale Politiesamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Halfjaarbericht politie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 4 april 2019 inzake een structurele cofinancieringsregeling voor drugsdumpingen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Gespecialiseerde officier van justitie voor de vervolging van IS strijders voor genocide

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afschrift brief AIVD over Nationale veiligheid en concessies 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Financiering Modernisering Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brede aanpak synthetische drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het verzoek van het lid Groothuizen over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wob-verzoek Argentijnse rechtshulpverzoeken in de zaak Julio Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Evaluatie maatregelen jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over de rol van de overheid en IT-branche in cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorlichting Raad van State over de democratische controle van de Kamer op de besteding van de middelen van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Fraudemonitor 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Actieplan Veilig Ondernemen 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Instellingsregeling en Besluit vergoedingen evaluatiecommissie Wvr

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering'

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) en het plan van aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de commissie-Fokkens

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Onderzoeksrapport WODC kwetsbaarheden industriële controle systemen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op de rapporten "Hoeveel nachtjes nog?" en "Stop!" van de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Ontmoeting Thaise premier

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg justitieketen BES van 14 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  WODC rapport gezondheidseffecten blootstelling aan stroomstootwapens in de context van wetshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitkomsten van de gesprekken omtrent politie-inzet in de gemeente Westerwolde/Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Identificatie bij pakketpost en Simkaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Planning wetgevingstraject modernisering seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Beleidsbrief Bijzondere Opsporingsdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek commissie om toezending van het rapport ‘Wie praat, die gaat’

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Besluit op Wob-verzoek van RTL Nieuws inzake de vervolgingsbeslissing van de heer G. Wilders

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Geweld tegen politieambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Diversiteit, inclusie en omgangsvormen bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Ontwikkeling bezetting operationele functies, inzetbaarheid en capaciteitsmanagement politie

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Besluit op Wob-verzoek van de heer E. A. inzake 'zaak Julio Poch'

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op de notitie van het lid Van Dam 'Onveilig buiten, veilig binnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op verzoek commissie over getuige MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Rapport 'Coffeeshops in Nederland 2018'

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Toezegging wachtrijen reclassering en inzet vrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Achterlating van minderjarigen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 77. 77

  Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording aanvullende vragen over WRR rapport 'Weten is nog geen doen'

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Voortgang maatregelen beleidsreactie onderzoeken Michael P.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek commissie inzake rechtsbijstand aan minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Loterijstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Eerste Voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Maatregelen tegen contrabande en voortgezet crimineel handelen tijdens detentie in het gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Voortgang Programma Rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Advies Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Reactie op het burgerinitiatief 'Internetpesters aangepakt'

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Beleidsreactie op het rapport Reclassering en resocialisatie in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Voortgang programma herijking faillissementsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Afschrift reactie op verzoek Eerste Kamer over richtinggevend perspectief herziening rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Onderzoeksrapport 'Blockchain en het recht'

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Rapport over het (vervolg) onderzoek JICN en nulmeting nieuwbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Jaarverslag 2017-2018 Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Vergoedingen strafpiket jeugdrechtadvocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Prostitutie onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Overlastgevende asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Nadere duiding incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Reactie op het verzoek van het lid Fritsma over het bericht ‘1.600 asielkinderen verdwenen uit de opvang’

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Wijziging in het landgebonden asielbeleid ten aanzien van Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Verblijfsregeling voor essentieel personeel van startups

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Landenbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Landenbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Evaluatie COA: Oordeel en advies over doeltreffendheid, doelmatigheid, sturing en toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Afschrift brief aan minister Salvini inzake Sea Watch-3

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Adviesvraag ‘Landgebonden informatie voor asielverzoeken’

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Reactie op verzoek commissie inzake fitness check legale migratie en enkele implementatieverslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Reactie op verzoek commissie inzake brief van Stichting Gave over de kerkkeuze van Chinese christenen

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Uitnodiging werkbezoek vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie in Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Tijdelijk humanitaire vergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Besluit op Wob-verzoek van het NRC Handelsblad inzake de asiel- en vertrekzaak van twee kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Landgebonden asielbeleid Somalië

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  EASO Country Guidance Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Fiche: Aanbeveling Cyberbeveiliging van 5G-netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 18-19 juli te Helsinki

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 119. 119

  Verslag van de informele JBZ-Raad op 18-19 juli 2019 te Helsinki

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Stafnotitie - Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 5 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Doorgeleide brief inzake burgerinitiatief 'Ik ben onbetaalbaar'

 122. 122

  Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Verzoek reactie ministers van J&V en voor Rechtsbescherming op bericht 'Deurwaarder gegijzeld en zwaar mishandeld tijdens werk'

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Verzoek kabinetsinzet bij bitcoin problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Verzoek inzake wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Verzoek verplaatsen algemeen overleg over bestuursrecht op 2 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Verzoek reactie op bericht 'Geld voor verstoorder dodenherdenking Vught na plaatsing in isoleercel'

  Te behandelen:

  Loading data
 129. 129

  Verzoek reactie op bericht 'Ministerie en ziekenhuis lieten doof meisje gewoon barsten’

  Te behandelen:

  Loading data
 130. 130

  Verzoek reactie op bericht 'Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein'

  Te behandelen:

  Loading data
 131. 131

  Verzoek inzake salafisme onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 132. 132

  Overdracht deelname informele voorbereidingsgroepen van het lid Laan-Geselschap aan het lid Yesilgöz-Zegerius

  Te behandelen:

  Loading data
 133. 133

  Verzoek toezending rapport inzake metromoord

  Te behandelen:

  Loading data
 134. 134

  Brievenlijst

 135. 135

  Verzoek inzake rondetafelgesprek slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data