Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

5 juni 2019
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • G. Markuszower (PVV)
 • B. Becker (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Accreditatie hoger onderwijs Politieacademie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bezetting varkenshouderij Boxtel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nieuwe strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Terugblik resultaten in 2018 op EU-JBZ terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek bevelen gevangenneming

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overname taken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie over een aangekondigde uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 27 mei 2019 met mogelijk gevolgen voor de Nederlandse overleveringspraktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2019, over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken inzake evaluatie jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitspraken EU Hof van Justitie met gevolgen voor de Overleveringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten (Kamerstuk 34235-10)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake de rapportage vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Schriftelijke inbreng concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoeken commissie inzake de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstuk 34491)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op motie van de leden Van Wijngaarden en Groothuizen over opvragen van de verklaring omtrent het gedrag (Kamerstuk 35080-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Achterlating van minderjarigen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de email van de redactie van Radar over klachten over tekortschieten gedragscode behandeling letselschade

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Veel extra geld voor rechtspraak en Openbaar Ministerie’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over moord in Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang doorontwikkeling Bureau Financieel Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang maatregelen beleidsreactie onderzoeken Michael P.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ervaringen met MER in Limburg alsmede reactie op SP-initiatief “Huizen van het recht”

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Onderzoeksrapport Commissie De Leeuw (Onderzoekscommissie ‘vermoeden misstand bij de IND’)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapportage Vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Monitoring en effectmeting experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan dhr. M.G.J. Harbers als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek om instemming medewerking totstandkoming herziening Verordening Brussel II-bis

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ongepland algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek reactie van de minister voor Rechtsbescherming op artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek aan minister van Justitie en Veiligheid om commissie te informeren over stand van zaken onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar handelen van organisaties in terugkeerproces Armeense kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid op het Bejing rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek aan minister van Justitie en Veiligheid om vóór het AO Terrorisme de Kamer te informeren over de voortgang van de motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg (29754-496)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek verplaatsen algemeen overleg aanpak mensenhandel op 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek reactie van minister voor Rechtsbescherming op bericht "levensgevaarlijke-patient-ontsnapt-uit-kliniek-michael-p'' te ontvangen voor het AO TBS

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek aan minister van Justitie en Veiligheid op bericht NRC NEXT “Hoe de politie informanten werft onder klimaatactivisten”

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om voor het AO Tbs op 26 juni 2019 een brief van de minister over de opname- en ontslagcriteria voor het opnemen van iemand op een longstay-afdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Nadere vragen inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toestemming vragen aan het Presidium om de Autoriteit Persoonsgegevens te verzoeken advies te vragen over initiatiefwetsvoorstel van het lid Sjoerdsma (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)(35130-(R2119)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data