Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

5 december 2019
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijsten van de procedurevergadering van 20 november 2019 en van de extra procedurevergadering van 2 december 2019 worden vastgestelld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag Ecofin Begrotingsraad van 15 en 18 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 4 en 5 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanvulling op de Geannoteerde Agenda van de Ecofinraad van 5 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Proces hervorming Europees Stabiliteitsmechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Proces totstandkoming Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Najaarsnota 2019 en suppletoire begroting Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over het verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag tussen Nederland en Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verdrag tussen Nederland en Moldavië over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken afwikkeling RFS en verkoop aandelen SABB

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag IMF-jaarvergadering oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020 (Kamerstuk 34870-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpak van leningen aan agrarische bedrijven door de Rabobank die mogelijk een verhoogd risico hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 12 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie verkenning markt voor groene financiering (Kamerstuk 32013-220)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op brief inzake vermogensrendementsheffing voor letselschadeslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarplan 2020 Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over rapportages Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Appreciatie van het arrest over staatssteun aan Starbucks Manufacturing

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters over de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stukken over CAF 11/stopzetten kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 29. 29

  Rapport "Autobelastingen als beleidsinstrument"

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsdoorlichting van artikel 11 Financiering staatsschuld van hoofdstuk IXA Nationale Schuld over de periode 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift van de brief aan Eerste Kamer over trajecten rondom de normeringssystematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2018

 34. 34

  Reactie op het rapport van het Europees begrotingscomité over de begrotingsregels

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over de Begrotingsraad 15 november (Kamerstuk 21501-03-133)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Initiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 november)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving
  week 49 (3, 4 en 5 december)
  dinsdag 3 december:
  35 238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens + 35 245 - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn + 35 179 - Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  week 3 (14, 15 en 16 januari)
  35 205 - Wet vliegbelasting
  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) (meerderheids)debatten:
  woensdag 4 december: Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

  Nog niet geagendeerd:
  14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
  29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
  77. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  90. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  93. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  100. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  104. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  115. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister en staatsecretaris Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

  d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  week 50 (10, 11 en 12 december)
  - VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
  week 51 (17, 18 en 19 december)
  - VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)
 38. 38

  Commissieactiviteiten

  Besluit: 1) het algemeen overleg Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen, gepland op 12 december 2019, wordt uitgesteld tot na ontvangst van een door het lid Leijten (SP) op te stellen inzetnotitie; 2) op verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) word nagegaan of het op 16 januari 2020 geplande algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad al op 14 of 15 januari zou kunnen worden gehouden.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
  do 12 december 2019 10.15 - 12.15 - AO Begroten en verantwoorden
  do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
  wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
  wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten
  do 16 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad*
  wo 22 januari 2020 11.00 - 13.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

  * In de aanloop naar de maandelijkse Ecofinraden en Eurogroepbijeenkomsten wordt telkens een algemeen overleg gepland.

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
  AO Accountancy
  AO Autobelastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Europese btw
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
  AO Revolverende fondsen

  Overige commissieactiviteiten
  di 3 december 2019 13.00 -14.00 - Besloten gesprek met de Algemene Rekenkamer over kinderopvangtoeslag
  di 3 december 2019 17.00 - 18.30 - Gesprek met prof. Voermans over het interimadvies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen
  do 12 december 2019 12.30 - 13.30 - Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek Bankenresolutie
  di 17 december 2019 16.30 - 19.30 - Rondetafelgesprek Verduurzaming financiële sector
  wo 08 - vrij 10 januari 2020 - Werkbezoek aan Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)
  wo 22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments"
  do 23 januari 2020 - Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)
 39. 39

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven (vanaf 1 juli 2019)

  Besluit: ter informatie

  Brieven aan de minister:
  04-07-2019 - Verzoek inzake juridische adviezen inzake informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM (2019Z14699)
  17-10-2019 - Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart (2019Z20018)
  31-10-2019 - Vragen over rapportage ‘Inventarisatie en appreciatie onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie tot de operatie Inzicht in Kwaliteit (2019Z20781)
  07-11-2019 - Vragen rapporteurs over begroting 2020 van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (2019Z21591)
  07-11-2019 - Herhaald verzoek om in een andere vorm overzichten van ADR-rapporten te verstrekken (2019Z21495)
  07-11-2019 - Verzoek om planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda voor 2020 van de commissie Financiën (2019Z21500)
  07-11-2019 - Verzoek inzake een technische briefing over de staatsbalans/overheidsbalans (2019Z21498)
  08-11-2019 - Verzoek om reactie op aanbevelingen van de Europese Commissie inzake fraudebestrijding (2019Z21621)
  21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)

  Brieven aan de staatssecretaris:
  09-07-2019 - Verzoek brief over toeslagenfraude (2019Z14889)
  12-09-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)
  28-11-2019 - Verzoek correspondentie Nationale ombudsman (2019Z23583)
   
 40. 40

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Onderzoek naar de staatsschuld en de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Tweede nota van wijziging bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Verslag overleg plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op brief van VNO-NCW en MKB-Nederland d.d. 31 oktober 2019 over het UBO-register

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie inzake correspondentie met de Nationale ombudsman over rapport “Geen powerplay maar fair play”

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) inzake een rappel op een toezegging inzake de erf- en schenkbelasting

  Besluit: per commissiebrief (2019D50408) verzoekt de commissie de minister van Financiën enkele openstaande vragen over de ramingen van erf- en schenkbelasting te beantwoorden, die door de staatssecretaris van Financiën n.a.v. het algemeen overleg Belastingdienst van 25 september 2019 naar de minister zijn doorgeleid.