Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

20 november 2019
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De herziene besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 november 2019 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Pakket Belastingplan 2020 inclusief implementatie ATAD 2 en DAC 6

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het BNC-fiche inzake Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage NLFI over de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening toezichtskosten vanaf 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag tussen Nederland en Ierland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Paper Europees AML/CFT toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending advies Commissie toekomst accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk (Kamerstuk 31935-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Deelrapport 1 van het Interdepartementale Beleidsonderzoek naar het stelsel van toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een klacht over verlies btw-vrijstelling a.g.v. verhoging laag btw-tarief

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verzoek vergoeding voor deskundigen t.b.v. opstellen position papers staatsbalans

 20. 20

  Voorstel t.b.v. oprichting Integrale werkgroep begroten en verantwoorden

 21. 21

  Conceptbrief namens commissie inzake onderzoek toekomst Volksbank langs de lijnen van artikel 3.1 CW

 22. 22

  Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer inzake onderzoek naar uitvoering nationale resolutietaak voor middelgrote en kleine banken

  Besluit:
  De commissie stemt in met het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te houden over dit onderzoek op donderdag 12 december van 12.30 uur tot 13.30 uur. Deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd.

  Noot:
  De Algemene Rekenkamer is voornemens om op donderdag 12 december 2019 een rapport te publiceren over de manier waarop De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën de taak hebben ingevuld om in te grijpen in het geval een kleine of middelgrote bank in ernstige financiële problemen komt. DNB heeft hiervoor een divisie Resolutie ingericht. Onderzocht is of die klaar is voor deze taak en of er voor alle betreffende banken zogeheten resolutieplannen klaarliggen. Ook is gekeken hoe de minister van Financiën zijn verantwoordelijkheid op dit gebied gestalte geeft. De Rekenkamer biedt de commissie Financiën een besloten briefing aan voorafgaand aan openbaarmaking van het rapport.
   
 23. 23

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 op beleidsterrein Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden schriftelijk overleg inzake de Begrotingsraad over de Europese begroting voor 2020 alsmede Nederlandse appreciatie van de vijfde aanvullende begroting voor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Initiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Werkbezoek Belastingdienst

 27. 27

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 november)

  Besluit: ter informatie
  Noot: gesproken is over alternatieve opties voor de behandeling van de drie hieronder genoemde wetsvoorstellen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, indien gezamenlijke plenaire behandeling daarvan in de voorziene week niet haalbaar zou blijken.

  a) Wetgeving
  week 49 (3, 4 en 5 december)
  35 205 - Wet vliegbelasting
  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  35 238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens + 35 245 - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn + 35 179 - Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
  14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
  29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
  77. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  91. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  94. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  101. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  102. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  106. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

  d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  week 49 (3, 4 en 5 december)
  - VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
   
 28. 28

  Commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
  do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen
  wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 12 december 2019 10.15 - 12.15 - AO Begroten en verantwoorden
  do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
  wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
  wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten
  wo 22 januari 2020 11.00 - 13.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten*
  AO Accountancy
  AO Autobelastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Europese btw
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
  AO Stopzetten kinderopvangtoeslag **
  AO Revolverende fondsen

  * In de aanloop naar de maandelijkse Ecofinraden en Eurogroepbijeenkomsten wordt telkens een algemeen overleg gepland.
  ** Over de planning van dit algemeen overleg wordt gesproken in een extra procedurevergadering op 19 november 2019.

  Overige commissieactiviteiten
  di 19 november 2019 17.30 - 19.00 - Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer (bij de Rekenkamer)
  di 26 november 13.00 - 14.00 - Besloten toelichting op het eindrapport van de werkgroep kapitaalmarktunie (NextCMU) door mevrouw Wortmann
  wo 27 november 2019 10.00 - 11.00 - Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels in autobelastingen’
  di 17 december 2019 16.30 - 19.30 - Rondetafelgesprek Verduurzaming financiële sector
  wo 08 - vrij 10 januari 2020 - Werkbezoek aan Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)
  wo 22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments"
  do 23 januari 2020 - Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)
 29. 29

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven (vanaf juli 2019)

  Besluit: ter informatie

  Brieven aan de minister:
  04-07-2019 - Verzoek inzake juridische adviezen inzake informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM (2019Z14699)
  17-10-2019 - Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart (2019Z20018)
  31-10-2019 - Vragen over rapportage ‘Inventarisatie en appreciatie onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie tot de operatie Inzicht in Kwaliteit (2019Z20781)
  07-11-2019 - Vragen rapporteurs over begroting 2020 van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (2019Z21591)
  07-11-2019 - Herhaald verzoek om in een andere vorm overzichten van ADR-rapporten te verstrekken (2019Z21495)
  07-11-2019 - Verzoek om planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda voor 2020 van de commissie Financiën (2019Z21500)
  07-11-2019 - Verzoek inzake een technische briefing over de staatsbalans/overheidsbalans (2019Z21498)
  08-11-2019 - Verzoek om reactie op aanbevelingen van de Europese Commissie inzake fraudebestrijding (2019Z21621)

  Brieven aan de staatssecretaris:
  09-07-2019 - Verzoek brief over toeslagenfraude (2019Z14889)
  12-09-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)
  24-09-2019 - Verzoek tot het per ommegaande verstrekken van documenten over de CAF 11-zaak en 09-10-2019 Herhaald verzoek tot het per ommegaande verstrekken van documenten over de CAF 11-zaak (2019Z17810)
  03-10-2019 - Verzoek inzake gang van zaken bij onderzoeken naar de Douane (2019Z18759)
  08-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek naar corruptie bij de Douane (2019Z21658)
  11-11-2019 - Aanvullend verzoek inzake onderzoek naar corruptie bij de Douane (2019Z21722)
  08-11-2019 - Verzoek inzake rapporten tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst (2019Z21657)
 30. 30

  Voorstel van het lid Slootweg (CDA) inzake technische briefing over Middellangetermijnverkenning CPB

  Besluit: de commissie besluit op voorstel van het lid Slootweg (CDA) om het Centraal Planbureau (CPB) te verzoeken om een technische briefing naar aanleiding van de publicatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025, en daarbij de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit te nodigen als volgcommissies.
   
 31. 31

  Voorstel van het lid Leijten (SP) over het verrekenen van toeslagen en het inzien van dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) inzake uitnodiging aan eurocommissaris

  Besluit: de commissie besluit op voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) de eurocommissaris die in de commissie-Von Der Leyen verantwoordelijk wordt voor het begrotingstoezicht en het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) uit te nodigen voor een openbaar gesprek.

  Noot: de commissie besloot in de procedurevergadering van 11 september jl. al de president van de Europese Centrale Bank (ECB), mevrouw Lagarde, uit te nodigen voor een gesprek in de Kamer.
 33. 33

  Uitvoering aan de Kamer gerichte moties op het terrein van de commissie Financiën

  Besluit: de indieners van de aangenomen moties 35302 nr. 47, 21501-7 nr. 1634 en 21501-7 nr. 1635 doen ten behoeve van de procedurevergadering van 18 december 2019 een voorstel voor de uitwerking van deze moties.
 34. 34

  Ontwerpvoordracht collegelid in buitengewone dienst Algemene Rekenkamer