Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 20 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 20 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De herziene besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 november 2019 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
3
Pakket Belastingplan 2020 inclusief implementatie ATAD 2 en DAC 6

Te behandelen:

7
Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening toezichtskosten vanaf 2020

Te behandelen:

12
Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk (Kamerstuk 31935-53)

Te behandelen:

17
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

19
Verzoek vergoeding voor deskundigen t.b.v. opstellen position papers staatsbalans
20
Voorstel t.b.v. oprichting Integrale werkgroep begroten en verantwoorden
21
Conceptbrief namens commissie inzake onderzoek toekomst Volksbank langs de lijnen van artikel 3.1 CW
22
Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer inzake onderzoek naar uitvoering nationale resolutietaak voor middelgrote en kleine banken

Details

Besluit:
De commissie stemt in met het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te houden over dit onderzoek op donderdag 12 december van 12.30 uur tot 13.30 uur. Deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd.

Noot:
De Algemene Rekenkamer is voornemens om op donderdag 12 december 2019 een rapport te publiceren over de manier waarop De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën de taak hebben ingevuld om in te grijpen in het geval een kleine of middelgrote bank in ernstige financiële problemen komt. DNB heeft hiervoor een divisie Resolutie ingericht. Onderzocht is of die klaar is voor deze taak en of er voor alle betreffende banken zogeheten resolutieplannen klaarliggen. Ook is gekeken hoe de minister van Financiën zijn verantwoordelijkheid op dit gebied gestalte geeft. De Rekenkamer biedt de commissie Financiën een besloten briefing aan voorafgaand aan openbaarmaking van het rapport.
 
24
Antwoorden schriftelijk overleg inzake de Begrotingsraad over de Europese begroting voor 2020 alsmede Nederlandse appreciatie van de vijfde aanvullende begroting voor 2019

Te behandelen:

26
Werkbezoek Belastingdienst
27
Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 november)

Details

Besluit: ter informatie
Noot: gesproken is over alternatieve opties voor de behandeling van de drie hieronder genoemde wetsvoorstellen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, indien gezamenlijke plenaire behandeling daarvan in de voorziene week niet haalbaar zou blijken.

a) Wetgeving
week 49 (3, 4 en 5 december)
35 205 - Wet vliegbelasting
35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
35 238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens + 35 245 - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn + 35 179 - Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
77. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
91. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
94. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
101. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
102. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
106. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
week 49 (3, 4 en 5 december)
- VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
 
28
Commissieactiviteiten

Details

Besluit: ter informatie

Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen
wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
do 12 december 2019 10.15 - 12.15 - AO Begroten en verantwoorden
do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten
wo 22 januari 2020 11.00 - 13.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten*
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Belastingontwijking
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Stopzetten kinderopvangtoeslag **
AO Revolverende fondsen

* In de aanloop naar de maandelijkse Ecofinraden en Eurogroepbijeenkomsten wordt telkens een algemeen overleg gepland.
** Over de planning van dit algemeen overleg wordt gesproken in een extra procedurevergadering op 19 november 2019.

Overige commissieactiviteiten
di 19 november 2019 17.30 - 19.00 - Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer (bij de Rekenkamer)
di 26 november 13.00 - 14.00 - Besloten toelichting op het eindrapport van de werkgroep kapitaalmarktunie (NextCMU) door mevrouw Wortmann
wo 27 november 2019 10.00 - 11.00 - Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels in autobelastingen’
di 17 december 2019 16.30 - 19.30 - Rondetafelgesprek Verduurzaming financiële sector
wo 08 - vrij 10 januari 2020 - Werkbezoek aan Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)
wo 22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments"
do 23 januari 2020 - Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)
29
Nog niet beantwoorde commissiebrieven (vanaf juli 2019)

Details

Besluit: ter informatie

Brieven aan de minister:
04-07-2019 - Verzoek inzake juridische adviezen inzake informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM (2019Z14699)
17-10-2019 - Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart (2019Z20018)
31-10-2019 - Vragen over rapportage ‘Inventarisatie en appreciatie onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie tot de operatie Inzicht in Kwaliteit (2019Z20781)
07-11-2019 - Vragen rapporteurs over begroting 2020 van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (2019Z21591)
07-11-2019 - Herhaald verzoek om in een andere vorm overzichten van ADR-rapporten te verstrekken (2019Z21495)
07-11-2019 - Verzoek om planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda voor 2020 van de commissie Financiën (2019Z21500)
07-11-2019 - Verzoek inzake een technische briefing over de staatsbalans/overheidsbalans (2019Z21498)
08-11-2019 - Verzoek om reactie op aanbevelingen van de Europese Commissie inzake fraudebestrijding (2019Z21621)

Brieven aan de staatssecretaris:
09-07-2019 - Verzoek brief over toeslagenfraude (2019Z14889)
12-09-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)
24-09-2019 - Verzoek tot het per ommegaande verstrekken van documenten over de CAF 11-zaak en 09-10-2019 Herhaald verzoek tot het per ommegaande verstrekken van documenten over de CAF 11-zaak (2019Z17810)
03-10-2019 - Verzoek inzake gang van zaken bij onderzoeken naar de Douane (2019Z18759)
08-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek naar corruptie bij de Douane (2019Z21658)
11-11-2019 - Aanvullend verzoek inzake onderzoek naar corruptie bij de Douane (2019Z21722)
08-11-2019 - Verzoek inzake rapporten tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst (2019Z21657)
30
Voorstel van het lid Slootweg (CDA) inzake technische briefing over Middellangetermijnverkenning CPB

Details

Besluit: de commissie besluit op voorstel van het lid Slootweg (CDA) om het Centraal Planbureau (CPB) te verzoeken om een technische briefing naar aanleiding van de publicatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025, en daarbij de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit te nodigen als volgcommissies.
 
32
Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) inzake uitnodiging aan eurocommissaris

Details

Besluit: de commissie besluit op voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) de eurocommissaris die in de commissie-Von Der Leyen verantwoordelijk wordt voor het begrotingstoezicht en het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) uit te nodigen voor een openbaar gesprek.

Noot: de commissie besloot in de procedurevergadering van 11 september jl. al de president van de Europese Centrale Bank (ECB), mevrouw Lagarde, uit te nodigen voor een gesprek in de Kamer.
33
Uitvoering aan de Kamer gerichte moties op het terrein van de commissie Financiën

Details

Besluit: de indieners van de aangenomen moties 35302 nr. 47, 21501-7 nr. 1634 en 21501-7 nr. 1635 doen ten behoeve van de procedurevergadering van 18 december 2019 een voorstel voor de uitwerking van deze moties.
34
Ontwerpvoordracht collegelid in buitengewone dienst Algemene Rekenkamer