Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst procedurevergadering 6 november 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 6 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 16 oktober 2019 wordt vastgesteld
5
Pakket Belastingplan 2020

Te behandelen:

6
Implementatiewetsvoorstellen ATAD2 en DAC6

Te behandelen:

30
Voorstel inzake technische briefing over de staatsbalans
33
Begroting 2020 Financien IX
34
Evaluatie verantwoordingsactiviteiten 2019
35
Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer inzake onderzoek 'Autobelastingen als beleidsinstrument, effecten van prikkels in autobelastingen'

Details

Besluit:
De commissie stemt in met het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te houden over dit onderzoek op woensdag 27 november 2019 om 10.00 uur. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.

Noot:
Op woensdag 27 november 2019 publiceert de Algemene Rekenkamer haar onderzoek naar ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels in autobelastingen’. Dit onderzoek richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de verschillende autobelastingen met de volgende probleemstelling: ‘In hoeverre zijn de autobelastingen en de daarin verwerkte fiscale prikkels effectief en efficiënt om de daarmee beoogde doelen te bereiken?’. Daartoe onderzoekt de Rekenkamer de fiscale prikkels in de grondslagen en tarieven van de autobelastingen en de effecten van vrijstellingen, uitzonderingen en tariefverschillen, het onderscheid tussen zakelijke en particuliere automobilisten en de verschillen in brandstofaccijnzen, toegespitst op de milieudoelstellingen.
 
36
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
37
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

39
Aanbieding jaarverslag ERK over de EU-agentschappen 2018
40
Aanbieding speciaal verslag "Centraal beheerde EU-interventies voor durfkapitaal: meer sturing nodig" van ERK
44
Opvragen planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda van de commissie Financiën voor 2019
45
Voorstel van het lid Leijten (SP) voor een gesprek met de voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ondermijning en corruptie in de haven van Rotterdam

Details

Besluit: De heer Fijnaut als lid van de begeleidingscommissie en enkele onderzoekers uitnodigen voor een gesprek.
  • noot: zie ook het besluit bij agendapunt 23
51
Geannoteerde agenda periodiek overleg Algemene Rekenkamer
52
Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) om het wetsvoorstel Wet uitvoering verordening financiële benchmarks (34789) als hamerstuk te doen behandelen.

Details

Besluit: Met het voorstel wordt ingestemd. Aan de plenaire griffie wordt verzocht het wetsvoorstel als hamerstuk te agenderen.
53
Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) om in elke procedurevergadering een overzicht van activiteiten op het terrein van de commissie te agenderen en een overzicht te verstrekken van nog niet door de regering beantwoorde brieven.

Details

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.
54
Voorstel van de leden Slootweg (CDA), Sneller (D66) en Snels (GL) voor een rondetafelgesprek verduurzaming financiële sector