Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

6 november 2019
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 16 oktober 2019 wordt vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018 (Kamerstuk 28165-304)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Pakket Belastingplan 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Implementatiewetsvoorstellen ATAD2 en DAC6

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Belastingverdrag tussen Nederland en Ierland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wet vliegbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Belastingverdrag tussen Nederland en Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie inzake verslag IMF voorjaarsvergadering april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR eerste halfjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Actieplan Consumentenkeuzes

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Cash management en uitzettingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek van de AP naar de informatiebeveiliging bij Belastingdienst/Datafundamenten en Analytics

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Benelux-overeenkomst voor het bestrijden van fiscale fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stimuleringspakket elektrisch rijden: “hand aan de kraan” systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen en over aanpassing box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het artikel "The rise of phantom investments"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel van Kabinetsreactie over gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel interim-rapport Adviescommissie uitvoering toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over de monitor exportkredietverzekeringen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verdergaande terugwerkende kracht getto-uitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie over de bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brieven van rapporteurs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Voorstel inzake technische briefing over de staatsbalans

 31. 31

  Beantwoording vragen van de commissie over de opzet van de beleidsdoorlichtingen Douane, Dienstverlening Belastingdienst en Deelnemingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Begroting 2020 Financien IX

 34. 34

  Evaluatie verantwoordingsactiviteiten 2019

 35. 35

  Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer inzake onderzoek 'Autobelastingen als beleidsinstrument, effecten van prikkels in autobelastingen'

  Besluit:
  De commissie stemt in met het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te houden over dit onderzoek op woensdag 27 november 2019 om 10.00 uur. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.

  Noot:
  Op woensdag 27 november 2019 publiceert de Algemene Rekenkamer haar onderzoek naar ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels in autobelastingen’. Dit onderzoek richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de verschillende autobelastingen met de volgende probleemstelling: ‘In hoeverre zijn de autobelastingen en de daarin verwerkte fiscale prikkels effectief en efficiënt om de daarmee beoogde doelen te bereiken?’. Daartoe onderzoekt de Rekenkamer de fiscale prikkels in de grondslagen en tarieven van de autobelastingen en de effecten van vrijstellingen, uitzonderingen en tariefverschillen, het onderscheid tussen zakelijke en particuliere automobilisten en de verschillen in brandstofaccijnzen, toegespitst op de milieudoelstellingen.
   
 36. 36

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 37. 37

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 41-44 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding jaarverslag ERK over de EU-agentschappen 2018

 40. 40

  Aanbieding speciaal verslag "Centraal beheerde EU-interventies voor durfkapitaal: meer sturing nodig" van ERK

 41. 41

  Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brief van de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken over de ambassadeursconferentie op 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Onderzoek van het CBS naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Opvragen planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda van de commissie Financiën voor 2019

 45. 45

  Voorstel van het lid Leijten (SP) voor een gesprek met de voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ondermijning en corruptie in de haven van Rotterdam

  Besluit: De heer Fijnaut als lid van de begeleidingscommissie en enkele onderzoekers uitnodigen voor een gesprek.
  • noot: zie ook het besluit bij agendapunt 23
 46. 46

  Kabinetsbeleid ten aanzien van het aanbieden aan de Kamer van stukken die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Begrotingsraad 15 november

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording van vragen uit het verslag Belastingplan 2020 over de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verdrag tussen Nederland en Vietnam inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Geannoteerde agenda periodiek overleg Algemene Rekenkamer

 52. 52

  Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) om het wetsvoorstel Wet uitvoering verordening financiële benchmarks (34789) als hamerstuk te doen behandelen.

  Besluit: Met het voorstel wordt ingestemd. Aan de plenaire griffie wordt verzocht het wetsvoorstel als hamerstuk te agenderen.
 53. 53

  Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) om in elke procedurevergadering een overzicht van activiteiten op het terrein van de commissie te agenderen en een overzicht te verstrekken van nog niet door de regering beantwoorde brieven.

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.
 54. 54

  Voorstel van de leden Slootweg (CDA), Sneller (D66) en Snels (GL) voor een rondetafelgesprek verduurzaming financiële sector