Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 december 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda voor de formele EU-Gezondheidsraad van 9 december 2019 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Strategische inzet EU 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen VWS december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een aanvullende post op de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-218/219)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de petitie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) over HPV-vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Integrale vergelijking verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Regeling zorgverzekering ivm VT traject HIPEC en nevenonderzoek AFT

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg (Kamerstuk 35000-XVI-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Patient met Lassa vanuit Sierra Leone

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lassakoorts, vervolgbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ambulancezorg op Voorne-Putten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Avond-, nacht en weekenddiensten ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg (Kamerstuk 35300-XVI-112)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vindbaarheid informatie websites zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen commissie over de voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 (Kamerstuk 31865-153)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwerpbesluit, houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  IGJ-rapporten zorgverlening MC Slotervaart november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Adviesaanvraag Gezondheidsraad MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Besluit voedselkeuzelogo

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de registratie-eis van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeenten Boxtel, Deurne, Landerd, Leudal, en Oosterhout over aandacht en een oplossing voor de hoge uitgaven aan jeugdhulp voor (met name) voogdijkinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verkenner cao ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over toekomstverkenning zorg in Flevoland (Kamerstuk 31016-245)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Informatie over het Nationaal Sportakkoord en de voortgang op lopend beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brief van het Presidium over vragen gesteld tijdens het plenaire debat over het Preventieakkoord van 3 september jl. over de verhouding tussen artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en de grondwettelijke positie van Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 28 november 2019)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Dit wetsvoorstel is op 6 november 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  3. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (aangevraagd door het lid Van Toorenburg tijdens de RvW 3 juli 2018) (min. RB, stas. VWS).
  4. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  5. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  6. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  7. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  8. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  9. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  10. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  11. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  12. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  13. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  14. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  15. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  16. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  17. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  18. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
  19. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  20. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
  21. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  22. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  23. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  24. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  25. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 19 november 2019) (min. VWS, BZK).
  26. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  27. Debat over het bericht dat de patiënt risico's liep na faillissement Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019). 
    
 39. 39

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

  BesluitTer informatie.
   
  1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  6. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  7. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  13. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  14. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 

  Overzicht nog te houden VAO's en VSO's
   
  1. VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)
  2. VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)
  3. VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)
  4. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)
  5. VAO IGJ (AO d.d. 13/11)
  6. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)
  7. VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)
  8. VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)
  9. VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)
  10. VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)
  11. VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)
  12. VSO Wet inzake bloedvoorziening (29447, nr. 52)
  13. VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31016, nr. 245)
  14. VAO Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 27/11)
 40. 40

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit Ter informatie
   
  1. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
  2. AO Medische ethiek, 4 december 2019
  3. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
  4. AO Zorgfraude, 11 december 2019
  5. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
  6. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid, 16 december 2019
  7. AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
  8. AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
  9. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
  10. NO Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen, 20 januari 2020
  11. AO Governance in de Zorgsector, 23 januari 2020
  12. AO GGZ, 29 januari 2020
  13. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
  14. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
  15. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
  16. AO Governance in de Zorgsector, 20 februari 2020
  17. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
  18. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
  19. AO PGB, 26 maart 2020
  20. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
  21. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
  22. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020
 41. 41

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om een reactie op de brief van de Cliëntenraad Fokus d.d. 26 november 2019 inzake aanpassing voorwaarden pgb 2020 door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) om een brief inzake de berichtgeving inzake de 5-minutenregistratie.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een algemeen overleg naar aanleiding van de brief over de ‘opvolging aanbevelingen Commissie De Winter’( 31015-178).

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om reactie op rapport ‘Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018’ en de gedane aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanvullen lief- en leedpot commissie VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van griffie plenair om minister van BZK en/of staatssecretaris van SZW tevens uit te nodigen voor het nog te houden plenaire debat over de voortgang implementatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie op de brief inzake Indicatoren programma Onbeperkt Meedoen! (2019Z23874)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van het lid Renkema (GL) om een kabinetsreactie op de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek van het lid Peters (CDA) inzake de uitvoering van de motie Van der Staaij cs. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken (35300-XVI-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Agema (PVV) naar aanleiding van de ontvangst van de brief d.d. 3 december 2019 inzake Planning rapport bouwopgave verpleeghuiscapaciteit (201923980), om het voor de week van 10-12 december geplande plenaire debat tover de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen te verplaatsen naar januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) namens het lid Tielen (VVD) om spoedige toezending van de kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Tielen (VVD) over eerlijker en duidelijker grenzen stellen (35285)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om voor het AO Zorgfraude d.d. 11 december 2019 de beantwoording te ontvangen van het schriftelijk overleg d.d. 15 mei 2019 inzake OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA (35000-XVI-126)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Renkema (GroenLinks) inzake de uitvoering van twee moties m.b.t. de brede campagne omtrent veilig en plezierig vrijen

  Te behandelen:

  Loading data