Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 4 december 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 4 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2019

Te behandelen:

10
Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-218/219)

Te behandelen:

15
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg (Kamerstuk 35000-XVI-71)

Te behandelen:

20
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

Te behandelen:

32
37
Brief van het Presidium over vragen gesteld tijdens het plenaire debat over het Preventieakkoord van 3 september jl. over de verhouding tussen artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en de grondwettelijke positie van Kamerleden

Te behandelen:

38
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 28 november 2019)

Details


Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).  
 2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Dit wetsvoorstel is op 6 november 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 2. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 3. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (aangevraagd door het lid Van Toorenburg tijdens de RvW 3 juli 2018) (min. RB, stas. VWS).
 4. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 5. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
 6. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 7. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 8. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 9. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
 10. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 11. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 12. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 13. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 14. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
 15. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
 16. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
 17. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 18. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
 19. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
 20. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
 21. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
 22. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
 23. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
 24. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
 25. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 19 november 2019) (min. VWS, BZK).
 26. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
 27. Debat over het bericht dat de patiënt risico's liep na faillissement Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019). 
   
39
Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten

Details

BesluitTer informatie.
 
 1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
 2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 6. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 7. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 13. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
 14. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 

Overzicht nog te houden VAO's en VSO's
 
 1. VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)
 2. VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)
 3. VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)
 4. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)
 5. VAO IGJ (AO d.d. 13/11)
 6. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)
 7. VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)
 8. VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)
 9. VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)
 10. VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)
 11. VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)
 12. VSO Wet inzake bloedvoorziening (29447, nr. 52)
 13. VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31016, nr. 245)
 14. VAO Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 27/11)
40
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit Ter informatie
 
 1. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
 2. AO Medische ethiek, 4 december 2019
 3. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
 4. AO Zorgfraude, 11 december 2019
 5. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
 6. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid, 16 december 2019
 7. AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
 8. AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
 9. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
 10. NO Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen, 20 januari 2020
 11. AO Governance in de Zorgsector, 23 januari 2020
 12. AO GGZ, 29 januari 2020
 13. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
 14. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
 15. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
 16. AO Governance in de Zorgsector, 20 februari 2020
 17. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
 18. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
 19. AO PGB, 26 maart 2020
 20. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
 21. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
 22. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020
41
44
Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om reactie op rapport ‘Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018’ en de gedane aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Te behandelen:

46
Verzoek van griffie plenair om minister van BZK en/of staatssecretaris van SZW tevens uit te nodigen voor het nog te houden plenaire debat over de voortgang implementatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Te behandelen:

49
Verzoek van het lid Peters (CDA) inzake de uitvoering van de motie Van der Staaij cs. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken (35300-XVI-115)

Te behandelen:

50
Verzoek van het lid Agema (PVV) naar aanleiding van de ontvangst van de brief d.d. 3 december 2019 inzake Planning rapport bouwopgave verpleeghuiscapaciteit (201923980), om het voor de week van 10-12 december geplande plenaire debat tover de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen te verplaatsen naar januari 2020

Te behandelen:

51
Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) namens het lid Tielen (VVD) om spoedige toezending van de kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Tielen (VVD) over eerlijker en duidelijker grenzen stellen (35285)

Te behandelen:

52
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om voor het AO Zorgfraude d.d. 11 december 2019 de beantwoording te ontvangen van het schriftelijk overleg d.d. 15 mei 2019 inzake OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA (35000-XVI-126)

Te behandelen: