Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 november 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • K. Regterschot (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019

 3. 3

  Oplevering EMA-gebouw (Europees Geneesmiddelen Agentschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen VWS november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Terugkoppeling overleg bevindingen de heer Rinnooy Kan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2019, over het bericht ‘Anti-abortusfolder in de bus bij iedere Nederlander’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken intensieve kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorsemen (KID)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken acties verbetering verstrekking hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Agenda acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies Regie op kennis

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot “Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opvolging aanbevelingen Commissie De Winter

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tweede voortgangsrapportage actieplan Voedselveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz) en kwaliteitsmiddelen bij pgb-verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak (Kamerstuk 32011-69)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de petitie Endometriose Stichting en GirlsTalk.Period! m.b.t. educatie op middelbare scholen over menstruatiewelzijn d.d. 24 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Versterken van de jeugd-ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat een 19 jarige anorexiapatiënte anderhalf jaar ligt vastgebonden in een ggz-instelling en op Zembla-uitzending “Gegijzeld door Anorexia”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 14 november 2019)


  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Dit wetsvoorstel is op 6 november 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  3. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (aangevraagd door het lid Van Toorenburg tijdens de RvW 3 juli 2018) (min. RB, stas. VWS).
  4. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  5. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  6. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  7. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  8. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  9. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  10. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  11. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  12. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  13. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  14. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  15. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  16. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  17. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  18. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
  19. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  20. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
  21. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  22. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  23. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  24. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
 29. 29

  Dertigleden- en interpellatiedebatten

  BesluitTer informatie.
   
  1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  6. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  7. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  13. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
  14. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).

  Overzicht nog te houden VAO's en VSO's
   
  1. VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)
  2. VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)
  3. VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)
  4. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11)
  5. VAO IGJ (AO d.d. 13/11)
  6. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)
  7. VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)
  8. VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)
  9. VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)
  10. VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)
  11. VSO Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1029)
  12. VSO Wet inzake bloedvoorziening (29447, nr. 52)
 30. 30

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's


  Besluit Ter informatie
   
  1. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020, 18 november 2019
  2. AO Hulpmiddelenbeleid, 27 november 2019
  3. AO Wlz, 27 november 2019
  4. AO Medisch zorglandschap, 28 november 2019
  5. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
  6. AO Medische ethiek, 4 december 2019
  7. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
  8. AO Zorgfraude, 11 december 2019
  9. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
  10. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid, 16 december 2019
  11. AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
  12. AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
  13. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
  14. NO Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen, 20 januari 2020
  15. AO Governance in de Zorgsector, 23 januari 2020
  16. AO GGZ, 29 januari 2020
  17. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
  18. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
  19. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
  20. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
  21. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
  22. AO PGB, 26 maart 2020
  23. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020


   
 31. 31

  Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitkomst inventarisatie samenvoegen algemeen overleggen op het terrein van ouderenzorg

 33. 33

  Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep 'lessen Scandinavische landen langdurige zorg' voor uitbesteed onderzoek aan Vilans

 34. 34

  Stafnotitie - Kennisagenda commissie VWS 2019 en 2020

 35. 35

  Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om een reactie op het CBS-rapport Ruime meerderheid wijst euthanasie niet principieel af

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) over de noodzaak van aanwezigheid van de minister van VWS bij het algemeen overleg Medisch Zorglandschap d.d. 28 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om alsnog in te gaan op het aanbod van de RVS voor een gesprek over de 'B' van Bekwaam

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven