Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 oktober 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • K. Regterschot (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • A.E. Diertens (D66)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • R. Raemakers (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ongepland (tijdelijk) verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Actualiteitenbrief Bloedvoorziening 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoekcommissie over de overgangsregeling wetsvoorstel BIG-II

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang regeling zorg en dwang - zorgverantwoordelijke

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vertraging uitnodigingen bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhangprocedure inzake ontwerpbesluit tot wijziging van enkele Warenwetbesluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Knelpunten in de overgang tussen thuis en het verpleeghuis

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Analyse aanvragen Specifieke Uitkering Stimulering Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toelichting financiering van koplopergemeenten cliëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhangprocedure inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Warenwetbesluit Meel en Brood en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Start proeftuinen maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Arrest Hoge Raad rookruimten horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitbreiding vaccinatie tegen door HPV veroorzaakte kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over beantwoording vragen commissie over de evaluatie uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-146)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage oorlogsgetroffenen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake klacht Indisch Platform 2.0 over handelwijze ministerie van VWS t.a.v. Indische gemeenschap en voorgang beleid oorlogsgetroffenen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over stand van het zaken van ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 26 september 2019)


  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van stukken waaronder een nota van wijziging).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).  Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. 35 161 Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 3 juli 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  6. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  7. 35 270 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  3. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  4. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  5. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  6. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  7. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  8. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  9. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  10. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  11. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  12. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  13. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  14. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  15. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  16. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
  17. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  18. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
  19. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  20. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  21. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  22. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  23. Het debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 24. 24

  Dertigleden- en interpellatiedebatten


  BesluitTer informatie.
   
  1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  5. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018).
  6. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  7. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  8. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  10. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  12. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  13. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  14. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
 25. 25

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's


  Besluit:: Ter informatie
  1. AO Donorgegevens Kunstmatige bevruchting, 2 oktober 2019
  2. AO Ambulancezorg/Acute zorg, 3 oktober 2019
  3. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 3 oktober 2019
  4. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019.
  5. AO Verslavingszorg/Drugsbeleid, 10 oktober 2019
  6. AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
  7. AO Ontwerpschets Maatschappelijke diensttijd, 17 oktober 2019
  8. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 november 2019
  9. AO E-health/Slimme zorg, 7 november 2019
  10. AO IGJ, 13 november 2019
  11. AO Hulpmiddelenbeleid, 14 november 2019
  12. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020, 18 november 2019
  13. AO Medisch zorglandschap, 20 november2019
  14. AO Zwangerschap en geboorte, 27 november 2019
  15. AO Wlz, 27 november 2019
  16. AO De juiste zorg op de juiste plek, 28 november 2019
  17. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
  18. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
  19. AO Zorgfraude, 11 december 2019
  20. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
  21. AO Maatschappelijke opvang, 18 december 2019
  22. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
 26. 26

  Voorstel adviesaanvraag over 5G aan de Gezondheidsraad van het lid Van den Berg (CDA)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) m.b.t. brief van de minister van VWS d.d. 28 september 2019 inzake Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen (1-12) (32647-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie op rapport van Berenschot inzake Administratieve-belasting langdurige zorg verder gestegen en een reactie op rapport van het CBS inzak Meerderheid werknemers in de zorg meldt toename werkdruk

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om het algemeen overleg Medisch ethiek spoedig in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om de brief van het Indisch platform te betrekken bij het algemeen overleg Oorlogsgetroffenen op 3 oktober a.s.

  Te behandelen:

  Loading data