Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 25 september 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 25 september 2019 - 10.15-11.15 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

19
Reactie op verzoek commissie over het bericht "Ziekenhuiszorg voor oudere laat te wensen over" en het rapport "Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis" van ZonMw

Te behandelen:

27
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2020

Te behandelen:

33
Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (voor wat betreft onderdeel Personen met verward gedrag)

Te behandelen:

38
Nieuwe datum algemeen overleg Orgaandonatie

Details

Besluit: De minister voor Medische Zorg zal om een stand van zakenbrief worden gevraagd. Na ommekomst hiervan zal het onderwerp opnieuw in de procedurevergadering komen.
39
Voortzetting algemeen overleg Wijkverpleging (tweede termijn)

Details

Besluit: De commissie besluit tot voortzetting van het algemeen overleg (2e termijn).
Noot: Het AO Wijkverpleging, waarvan alleen de eerste termijn is gehouden, vond plaats op 11 september.   
40
Voorstel voor adviesaanvraag aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over acute zorg
41
Agendering van brieven voor het algemeen overleg Medisch Zorglandschap

Details

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om de volgende stukken te verplaatsen van de agenda van het algemeen overleg Medisch specialistische zorg naar het algemeen overleg Medisch Zorglandschap d.d. 20 november 2019:
43
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 19 september 2019)

Details


Besluit: Ter informatie. Ten aanzien van de wetsvoorstellen nrs. 1 en 2 wordt nogmaals het belang van een spoedige behandeling benadrukt.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van stukken waaronder een nota van wijziging).  
 2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).  Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35 161 Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 3 juli 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018, aangevraagd is het debat spoedig in te plannen).
 2. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 3. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 4. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 5. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
 6. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 7. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 8. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 9. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
 10. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 11. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 12. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 13. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 14. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
 15. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
 16. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
 17. Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (aangevraagd door lid lid Slootweg tijdens de RvW van 6 juni 2019).  
 18. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 19. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
 20. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
 21. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
 22. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
 23. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
 24. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
 25. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
44
Dertigleden- en interpellatiedebatten

Details

BesluitTer informatie. De fractie van de SP is voornemens de volgende dertigledendebatten in te trekken: nrs. 3, 5, 7, 11, 12, 13, 18 en 24. De fractie van het CDA is voornemens het dertigledendebat nr. 25 in te trekken.
 
 1. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
 2. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 3. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 4. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
 5. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 6. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 7. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 8. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 9. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 10. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 11. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 12. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
 13. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
 14. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 15. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 16. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 17. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 18. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
 19. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 20. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 21. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 22. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 23. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
 24. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (min. VWS, RB) (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 12 juni 2019).
 25. Dertigledendebat over het bericht dat artsen en apothekers overtreden regels overtreden door medicijntekort’ (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 27 juni 2019).
45
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details


Besluit: Ter informatie; De commissie verzoekt om het AO Governance in de zorg in januari 2020 in te plannen
 
 1. AO Evaluatie Pilots Maatschappelijke diensttijd 26 september 2019
 2. AO Donorgegevens Kunstmatige bevruchting, 2 oktober 2019
 3. AO Ambulancezorg/Acute zorg, 3 oktober 2019
 4. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 3 oktober 2019
 5. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019. Het lid Van den Berg (CDA) verzoekt om uitbreiding van de spreektijd naar 5 minuten.
 6. AO Verslavingszorg/Drugsbeleid, 10 oktober 2019
 7. AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
 8. AO Ontwerpschets Maatschappelijke diensttijd, 17 oktober 2019
 9. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 november 2019
 10. AO E-health/Slimme zorg, 7 november 2019
 11. AO IGJ, 13 november 2019
 12. AO Hulpmiddelenbeleid, 14 november 2019
 13. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020, 18 november 2019
 14. AO Medisch zorglandschap, 20 november2019
 15. AO Zwangerschap en geboorte, 27 november 2019
 16. AO Wlz, 27 november 2019
 17. AO De juiste zorg op de juiste plek, 28 november 2019
 18. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
 19. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
 20. AO Zorgfraude, 11 december 2019
 21. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
 22. AO Maatschappelijke opvang, 18 december 2019
 23. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020

   
49
Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een kabinetsreactie van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming op de berichtgeving over wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming

Te behandelen: