Agendapunten

 1. 1

  Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Implementatie van de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit financieel beheer politie in verband met de invoering van een stelsel van levensfase-uren politie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van de richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief Taskforce inzake Amsterdamse onderwijsinstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het WODC-onderzoeksrapport ‘Criminele samenwerkingsverbanden – ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 29 november 2018 over politiepersoneel, inzake politieonderwijs en instroom

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  De operationeel expert in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport afstemming zittingscapaciteit strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over afpakken crimineel vermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang onderzoeken vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wettelijke mogelijkheden standaard bloedonderzoek bij verkeersongevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenwerking DJI en politie op het gebied van arrestantenzorg Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp over het bericht ‘Nederlandse instanties onzorgvuldig na indienen rechtshulpverzoek aan Thailand’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluaties DNA-V en DNA-verwantschapsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De veiligheid van religieuze instellingen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing over de gevolgen van Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanvullende informatie omtrent aanslag in Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de motie van het lid Helder c.s. over niet langer een taakstraf of geldboete bij geweld tegen publieke functionarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing door het WODC over het WODC-onderzoek 'Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoeken Staatscommissie Herijking ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie op evaluatieonderzoek inzake de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport Belgische procedure voor Invordering van Onbetwiste schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Peerreviewmechanisme rechtsstatelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 20 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire begrotingen over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek rondetafelgesprek Wet herziening ten voordele

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Informatieverzoek inzake de aan de Raad van State verstrekte opdracht/verzoek naar aanleiding van de motie-Van Dam

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek onderzoek naar misdaadgeld

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek reactie op brief van Coalitie voor Veiligheid inzake gevolgen Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek lijst met nog te plannen algemeen overleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek reactie op ACVZ-rapport 'Het Koninkrijk en de internationale bescherming van (asiel)migranten'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek reactie op aanbevelingen in het rapport ‘Samen werken aan goed politieonderwijs en –onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek technische briefing over criminele dreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek reactie op bericht 'Overheid kan nauwelijks optreden tegen verboden motorclubs'

  Te behandelen:

  Loading data