Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 november 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Lijst van vragen en antwoorden over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de voortgang en uitreiking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Subsidieregeling houdende wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planning vervolgvergaderingen na WGO Cultuur

  In de volgende OCW-procedurevergadering worden voorstellen gedaan voor planning van een algemeen overleg over 'arbeidsvoorwaarden/zzp/fair practice' en over 'Uitkomsten van nieuwe subsidieregeling'.
 9. 9

  Beleidsreactie op rapport Governance in het mbo; Raden van toezicht en het samenspel met bestuurders in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over opzet beleidsdoorlichting Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie Wet studievoorschot hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van commissie over besteding opbrengsten leenstelsel en stand van zaken kwaliteitsafspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) op 6 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht van lopende experimenten en pilots

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang open access van wetenschappelijke publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpak stagediscriminatie mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over betalen studieschuld Dienst Uitvoering Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen inzake de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wetsvoorstel in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Nationale ombudsman ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’ opgesteld door de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Capaciteit Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Extra investering in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van commissie over levering van geactualiseerd overzicht beloning van leraren in po en vo

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de licentie International School Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de KVLO met uitkomsten en oplossingen nader onderzoek uren LO bij het vmbo tl/gl

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang onderwijs-zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor wat betreft het onderdeel cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijsdeel) op 8 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda EU Jeugd en Sportraad 21-22 nov 2019 - Onderdelen Jeugd en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)


  13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  98. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  107. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

  VAO's
  - VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)
  - VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)
  - VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
            (AO d.d. 31/10)
   
 33. 33

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 34. 34

  Dossier Achterstandenbeleid

  In de vorige procedurevergadering is verzocht een overzicht te geven van de stukken in bovengenoemd dossier.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  AO Onderwijs en zorg en AO passend ondewijs


  Ambtelijk is vernomen dat de Kamer in januari een thuiszittersbrief ontvangt. Een AO Onderwijs en zorg met minister Slob en minister De Jonge wordt gepland op 5 februari a.s.

  Ambtelijke informatie wijst uit dat het eindrapport over de evaluatie passend onderwijs van de NRO in april gereed is. Er is nog een advies van de Onderwijsraad in de maak. In juni 2020 ontvangt de Kamer de beleidsreactie naar aanleiding van deze rapporten. In uitgebreid overleg (notaoverleg/lang AO) kan gepland worden vóór het zomerreces.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  AO Examens

  Ambtelijk is vernomen dat de Kamer in januari een brief met reactie op drietal themaonderzoeken van de onderwijsinspectie m.b.t. examens kan verwachten.
  Besluit: Het oorspronkelijk op 4 december a.s. geplande AO Examens wordt uitgesteld.
 37. 37

  Planning AO Wetenschapsbeleid

  In de vorige procedurevergadering is verzocht om planning AO Wetenschapsbeleid in eerste kwartaal 2020.
  Ambtelijk is vernomen dat in januari/februari 2020 het rapprot van de commissie Weckhuyzen uitkomt over de verhouding tussen de diverse onderzoeksprogramma's van NWO. De kabinetsreactie op dit rapport verschijnt in april 2020.
  In de volgende procedurevergadering wordt besluit genomen of gewacht wordt op rapport Weckhuyzen + beleidsreactie of dat AO gepland wordt in eerste kwartaal.
 38. 38

  Verlenging WGO Emancipatiebeleid

  Het WGO Emancipatiebeleid wordt met een uur verlengd. De woordvoerders worden via de mail in kennis gesteld.
 39. 39

  Planning behandeling wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om in eerste kwartaal 2020 een AO inzake Erfgoed te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Onderwijsraad in kennis stellen van motie Rog/ Van Meenen inzake onderzoek naar onderwijstijd

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aankondiging rondetafelgesprek richtlijn audiovisiuele mediadiensten

  Te behandelen:

  Loading data