Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

11 september 2019
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Economic Board Zuid-Holland voor werkbezoek m.b.t. verduurzaming van luchtvaart

 3. 3

  Uitnodiging werkbezoek en informatie over Green Deal 'verduurzaming nuttige toepassing aec-bodemassen'

 4. 4

  Verzoek RVO om maandag 16 september van 17.00 tot 18.00 uur een internationale delegatie van acht personen te ontvangen i.h.k.v. Dutch Visitors Programme

 5. 5

  Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang ontwerp Loodsplichtbesluit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Administratief Akkoord inzake het project Bangladesh Delta Plan 2100

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ten behoeve van de tijdelijke verlenging van het rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorhangen voorgenomen besluit oprichting Stichting Global Center on Adaptation

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Europese Overeenkomst inzake de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale wegvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besteding extra middelen ILT en invulling toezeggingen over de ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang project DigiInhuur n.a.v. BIT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over begrotingsbehandelingen door commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Spreektijden tijdens de wetgevingsoverleggen Begrotingsonderzoek en Water en het notaoverleg MIRT

  Besluit: de spreektijden zijn vastgesteld conform de onderstaande verdeling.
  Noot:
  • Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek 9 oktober 2019 15.00 - 19.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 4,5 en 2; VVD 5,5 en 2; GL 4,5 en 2; CDA 4,5 en 2; SP 4,5 en 2; D66 4,5 en 2; PvdA 3,5 en 1,5; CU 3,5 en 1,5; PvdD 3,5 en 1,5; 50PLUS 3,5 en 1,5; SGP 2,5 en 1; DENK 2,5 en 1; FvD 2,5  en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1 en 0,5.
  • Wetgevingsoverleg Water 11 november 2019 11.00 - 18.30 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 10 en 5; VVD 13 en 6; GL 8 en 4; CDA 10 en 5; SP 8 en 4; D66 10 en 5; PvdA 6 en 3; CU 5 en 2,5; PvdD 5 en 2,5; 50PLUS 5 en 2,5; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; FvD 3 en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1, en 0,5.
  • Notaoverleg MIRT 25 november 2019 10.00 - 20.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 13 en 6; VVD 17 en 9; GL 10 en 5; CDA 13 en 6; SP 10 en 5; D66 13 en 6; PvdA 7 en 4; CU 5 en 3; PvdD 5 en 3; 50PLUS 5 en 3; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; FvD 3 en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1 en 0,5.
 17. 17

  Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toiletten in regionale treinen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Dienstregeling hoofdrailnet 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken beleidsintensivering Spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op commissieverzoek inzake rapporten van NS en ProRail over grondtransacties

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag schriftelijk overleg inzake spoorordening en update ACM-quickscan personenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Nadere duiding achtergronddocumenten programma ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Mogelijkheden afwijken technische eisen binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ongevalscijfers scheepvaart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Schadeafhandeling containercalamiteit Msc Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vlootvervangingsprogramma Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nieuwe eisen voor de Sea-Watch 3

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op toezeggingen over varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  OV-betalen en intentieverklaring Translink en CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang sociale veiligheid medio 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nieuwe kaarten Boordcomputer Taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toezeggingen algemeen overleg Verzekeringen taxichauffeurs het aanbod van taxiverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Europese evaluatie luchtruimsluiting 737 MAX

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Tweede voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding signaalrapportage ILT inzake het toenemende risico op botsing tussen recreatieve drones en de bemande luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie n.a.v. het algemeen overleg MH17 van 10 april 2019 en op vragen van het lid Paternotte over het vliegen boven conflictgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Eindhoven Airport na 2019 - reactie op het advies van de heer Van Geel “Opnieuw verbonden”

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitstel reactie op verzoek commissie inzake second opinion van de MKBA Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgangsbericht integriteitsincident Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Vertraging en extra hinder renovatie Wantijbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Ontwikkelingen en uitstel renovatie Wantijbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Gevolgen ingebrekestelling mer-richtlijn op lopende projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Procedurewijziging A4 Burgerveen-N14; aankondiging Structuurvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Gevolgen PAS-uitspraken voor snelheidsverhoging traject A2 Holendrecht – Maarssen en snelheidsverlaging

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Goederenvervoeragenda en logistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Optimaliseren van het mobiliteitssysteem via MaaS

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken Project Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Onderzoeksrapport ‘Veiligheid van op afstand bediende bruggen’ van de OVV

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Herstart Besturingssysteem Maeslantkering

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek van het lid Van Brenk over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  1e Rapportage Rijkswegennet 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Plan van aanpak medische besliscapaciteit CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Toezeggingen voortkomend uit het CBR-debat

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op aangenomen moties inzake verlenging rijbewijzen 75-plussers

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Stand van zaken militaire mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  SWOV-onderzoek naar dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aankondiging wetswijziging inzake intrekking code 95 betreffende nascholing van beroepschauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Stand van zaken convenant Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verlichting op snelwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Toezicht op machines en bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Nederlandse Internationale Waterambitie

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voorlopige uitkomsten pilot bezien watervergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Programmatische Aanpak Grote Wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Evaluatie Besluit en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verslag schriftelijk overleg over diverse onderwerpen inzake nucleaire veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 72. 72

  Diverse internationale rapporten voor en van het Internationaal Atoomenergieagentschap

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op suggestie van een ‘breng mij terug’- sticker op medicijnverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Tata Steel/Harsco

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verslag Milieuraad van 26 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verslag van de informele bijeenkomst van milieuministers op 11 en 12 juli 2019 onder Fins voorzitterschap in Helsinki

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Fiche: Verordening voor typegoedkeuring i.r.t. Real Driving Emissions

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Tweejaarlijkse evaluatie Europese Commissie tenuitvoerlegging van milieubeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verslag schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Planning algemeen overleg Milieuraad op 11 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  EU-voorstellen week 27-35

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Vragen en antwoorden inzake wijziging Deltafonds 2019 (samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 84. 84

  Vraag en antwoord inzake wijziging begrotingsstaten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019 (samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 85. 85

  Geannoteerde agenda Transportraad 20 september 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Uitvoering afspraken over duurzame mobiliteit uit het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Voortgang programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Stand van zaken Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Beantwoording schriftelijk overleg over de reactie op de motie-Bruins/Paternotte over knelpunten bij de routes Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 90. 90

  Reactie op verzoek commissie inzake het SEO-rapport Het belang van leisurevervoer op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Aanpak geluidshinder Eijsden

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Diverse onderwerpen luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Kabinetsreactie Interdepartementaal Beleidsonderzoek Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Beleidsreactie op rapport Commissie Geurhinder Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Handelingskader voor hergebruik grond en baggerspecie

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Voortgang duurzaam hergebruik grond

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Voortgang maatschappelijk verantwoord inkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Importplafond voor buitenlands afval

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Uitwerking afspraken Klimaatakkoord over duurzame biomassa

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Doorrekeningen die na maart zijn opgeleverd t.b.v. het komen tot het definitieve Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Jaarrapportage 2018 Nederlandse Emissieautoriteit energie voor vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Handhavingsperspectief n.a.v. strafrechtelijk onderzoek fraude biodiesel

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de commissie een nader wetsverslag toegezonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba eveneens een verslag verzonden
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
  3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
  Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
  4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
  Op 09-09-2019 heeft de commissie de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen (komt op de volgende procedurevergadering)
  5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 02-10-2019
  6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30-10-2019
 107. 107

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  22. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  42. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
  74. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
  93. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  108. Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
  112. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

  Dertigledendebatten
  31. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  36. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  46. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  52. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  81. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W) Besluit: Dit debat zal worden ingetrokken.
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
  85. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
  90. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 12 juni 2019
  94. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  103. Dertigledendebat over klimaatadaptatie (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 3 september 2019

  NB: het lid Wassenberg heeft een dertigledendebat ingetrokken.

  VAO's/VSO's
  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Schonis (D66)
  VAO Luchtvaart, aangevraagd door het lid Laçin (SP)

  IenW-begrotingsbehandeling
  Week 42 (15-16-17 okt)
 108. 108

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces

  10-09-2019 13.15 - 13.30 Petitie ORS-bewonersdelegatie over Schiphol
  10-09-2019 13.30 - 13.45 Petitie Petitie Longfonds over schone lucht
  10-09-2019 16.30 - 18.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toegang tot ov-data
  11-09-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  24-09-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen begrotingsstaten
  25-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 4 oktober 2019*
  25-09-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor
  26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  01-10-2019 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Circulaire Economie Besluit: wordt uitgesteld
  04-10-2019 14.00 - 17.00 Werkbezoek Wonen en werken in een bereikbaar Utrecht
  09-10-2019 15.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat*
  14-10-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit
  06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
  11-11-2019 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
  21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019*
  25-11-2019 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  27-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
  05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  11-12-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019* Besluit: wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
  18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 109. 109

  Voorstel van het lid Kröger (GL) en Von Martels (CDA) voor het organiseren van een technische briefing over PFAS-stoffen naar aanleiding van recente berichtgeving op 3 oktober 2019 van 10.00 tot 11.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Voorstel van het lid Schonis (D66) om een algemeen overleg te voeren over rekeningrijden (betalen naar gebruik) naar aanleiding van de afspraken in het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) en Von Martels (CDA) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over afvalimport nog voor het algemeen overleg Circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de minister te verzoeken om een brief over de stand van zaken van het geschil tussen de kustwacht, bergers en de KNRM (te ontvangen voor het algemeen overleg Maritiem)

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Kennisagenda 2019: programmavoorstel van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) voor een rondetafelgesprek met deskundigen over Kosten en baten van vervoersmodaliteiten op 13 november van 10.30 tot 12.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data